Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas imprezy Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020

02/10/2020    S192
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2020/S 192-463808
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 23 414 634.14 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020 (zwanej dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w dniach 5–6 września 2020 r. na terenie Gdyni oraz Rumi.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu partnera strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020”;
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy, np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe, zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą;
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy Imprezy będą mogli pobrać ze strony www.ironmangdynia.pl;
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach o wymiarach 100 cm x 50 cm, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy;
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawku koszulek finisherów/uczestników Imprezy;
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy;
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na odzieży wierzchniej obsługi Imprezy;
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na numerach startowych zawodników, przy organizacji Imprezy;
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na workach, w których zostaną przekazane pakiety startowe dla zawodników, przy organizacji Imprezy;
10) umieszczeniu minimum 4 sztuk logo Miasta Gdyni na bramach startu i mety wszystkich biegów Imprezy;
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 10 % powierzchni sponsorskiej ścianek konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy;
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. banerów o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na terenie Imprezy;
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na szarfie metowej, zamieszczonej na mecie Imprezy;
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych w związku z promocją Imprezy;
15) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A4) w race-booku wręczanym uczestnikom podczas trwania Imprezy;
16) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A4) w mediabooku wręczanym mediom podczas konferencji prasowej.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwane dalej „Wydarzeniami”) organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej, w okresie obowiązywania umowy;
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy;
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego;
4) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania SE Group Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Iwicznej jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020. Spółka jest Wykonawcą imprezy i ma wyłączność na Polskę na organizację imprezy pod szyldem Ironman. Enea Ironman 70.3 Gdynia to najlepiej rozpoznawalna impreza triathlonowa w Polsce. Należy do prestiżowego grona największych zawodów triathlonowych na świecie, zrzeszonych w cyklu Ironman 70.3 Series. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą zawodnicy z kraju i ze świata, co pozwala stwierdzić, iż poziom tegorocznej edycji będzie bardzo wysoki. Triathlon to jedna z najtrudniejszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych, w ramach której uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi konkurencjami: pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem mediów jak i publiczności, która będzie miała możliwość z zapartym tchem śledzić zaciętą rywalizację online na oficjalnej stronie Wykonawcy. Miasto Gdynia od kilku lat stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Triathlon osiąga coraz większą popularność w Polsce i staje się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe jak co roku będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, co na pewno będzie miało wpływ na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 154-377852
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas imprezy Enea Ironman 70.3 Gdynia 2020
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:03/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: SE Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Zimowa 31a/28
Miejscowość: Nowa Iwiczna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-515
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 512 195.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:28/09/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.10.2020
Data udostępnienia informacji: 02.10.2020