Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas Hempel Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie Gdynia

13/08/2019    S155    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 155-383172
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna gminy miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Hempel Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie Gdynia, Poland 2019
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.19.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja gminy miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Hempel Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie Gdynia, Poland 2019
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 1 626 016.26 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja gminy miasta Gdyni podczas Hempel Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie Gdynia, Poland 2019 organizowanych przez Wykonawcę w dniach 13 -20.7.2019 roku (zwanych dalej „Mistrzostwami”), na wodach Zatoki Gdańskiej oraz terenach nadbrzeżnych w Gdyni (zwanych dalej „Terenem Mistrzostw”), w skład których wchodzić będą: Laser Radial (kobiet i mężczyzn), 420 (kobiet i mężczyzn), 29er (kobiet i mężczyzn), RS:X (kobiet i mężczyzn), Nacra 15 (mieszane).
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Mistrzostw organizowanych przez Wykonawcę na Terenie Mistrzostw w dniach 13–20.7.2019 roku.
Oraz dodatkowo świadczenie usługi promocji:
1)Gminy Miasta Gdyni podczas cyklu imprez żeglarskich Volvo Gdynia Sailing Days organizowanych przez Wykonawcę w dniach 22 lipca–3 sierpnia (zwanych dalej „Imprezą”) na wodach Zatoki Gdańskiej oraz w Marinie Gdynia (zwanych dalej „Terenem imprezy”), w skład których wchodzić będą: Puchar Miasta Gdyni (kl. LAS, LAR, LAS 4.7), Puchar VGSD (kl. Nacra 17, HC-16, Formuła Open, A-Class, KBR), Mistrzostwa Polski w Sprincie (kl. OPP K i M, L’EQ Open, 29er Open), Mistrzostwa Polski w Sprincie (kl. RS:X U19, TEC K i M), Puchar Trenerów (OPT grupa B), Puchar VGSD (kl. Finn), Mistrzostwa Polski (kl. RS:X), Polska Ekstraklasa Żeglarska, Puchar VGSD (kl. Delphia-24 OD, Micro, Skippi 650, Korsarz, PPJK), Mistrzostwa Polski w Sprincie (kl. LAS U20, LAS 4.7 U16 K i M).
2) Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w dniach
22.7–3 .8.2019 roku.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu z siedzibą w Warszawie (03-901) przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem Hempel Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie Gdynia, Poland 2019. To niecodzienne wydarzenie to blisko 430 zawodników z 67 państw, 120 trenerów, 8 konkurencji i 8 dni rywalizacji. Tak będą wyglądały Mistrzostwa Świata Juniorów World Sailing, które w lipcu w 2019 roku odbędą się w Gdyni.
Gdynia na kilka dni stanie się żeglarską stolicą świata, ponieważ Mistrzostwa Świata Juniorów (2019 Youth Sailing World Championships) będą największymi młodzieżowymi regatami świata w 2019 roku. Na Zatoce Gdańskiej wyznaczone zostaną 3 trasy, na których odbywać będzie się walka w 8 klasach. Juniorzy w Gdyni powalczą o medale w najbardziej prestiżowych klasach, takich jak 420 kobiet, 420 mężczyzn, 29er kobiet, 29er mężczyzn, Laser Radial kobiet, Laser Radial mężczyzn, RS:X mężczyzn, RS:X kobiet, katamaran Nacra 15 (klasa przygotowawcza do klasy olimpijskiej Nacra 17). Każda klasa rozegra 11 wyścigów. Jeden kraj będzie mógł wystawić jednego zawodnika (załogę) w danej konkurencji. Bardzo wysoka ranga wydarzenia oraz kompleksowe wykorzystanie wszystkich atrakcji miasta powodują nie tylko duże zainteresowanie mieszkańców, turystów oraz mediów, ale również całego świata. W tym prestiżowym cyklu imprez udział wezmą najlepsi żeglarze z Polski a także z całego świata. Wyścigi jachtów oraz bogata oferta imprez towarzyszących zawodnikom, turystom oraz mieszkańcom Gdyni z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa. Mistrzostwom Świta towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnoświatowych. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona w telewizji, radio oraz internecie. Liczne czasopisma i magazyny branżowe będą rozpisywać się o niniejszym wydarzeniu, promując Gdynię jako „Żeglarską Stolicę Świata”. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przedmiotowa impreza jak co roku zgromadzi licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności, w kraju ale przede wszystkim na świecie.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 122-299035
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Hempel Młodzieżowych Mistrzostw Świata w żeglarstwie Gdynia, Poland 2019
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:10/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyPolski Związek Żeglarski
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
Warszawa
03-901
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 360 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:08/08/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 13.08.2019
Data udostępnienia informacji: 13.08.2019