Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu podczas Dron Festiwal Race w terminie 19–20.5.2018 roku w Gdyni

25/05/2018    S98    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2018/S 098-224238
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Dron Festiwal Race w terminie 19–20.5.2018 roku w Gdyni.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.6.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja podczas „Dron Festiwal Race” w terminie 19–20.5.2018 roku w Gdyni. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakaty, identyfikatory oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na prawym rękawie koszulek, przeznaczonych dla zawodników biorących udział w Imprezie,
4) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Imprezy w okresie obowiązywania umowy itp.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 261 463.42 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Gdynia.
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Promocja podczas „Dron Festiwal Race” w terminie 19–20.5.2018 roku w Gdyni.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Promocja Gminy Miasta Gdyni podczas Dron Festiwal Race (zwanego dalej „Imprezą”), organizowanego przez Wykonawcę w terminie 19–20.5.2018 roku na obiekcie Narodowy Stadion Rugby w Gdyni, mieszczącym się przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 (zwanym dalej „Terenem Imprezy”),
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na Terenie Imprezy w terminie 19–20.5.2018 roku.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: plakaty, identyfikatory oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo „Gdynia sport” na prawym rękawie koszulek, przeznaczonych dla zawodników biorących udział w Imprezie,
4) montażu winderów reklamowych Miasta Gdynia podczas Imprezy oraz ich demontażu po Imprezie, w ilości nie mniejszej niż 10 szt.,
5) montażu banerów reklamowych Miasta Gdynia podczas Imprezy oraz ich demontażu po Imprezie, w ilości nie mniejszej niż 5 szt. (standard dla pojedynczego banera: 2 m x 1 m (dł. x wys.)),
6) montażu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni podczas Imprezy na Terenie Imprezy oraz ich demontażu po Imprezie, w ilości 2 szt.,
7) umieszczenie 3 flag z logo Miasta Gdyni eksponowanych na Terenie Imprezy podczas trwania Imprezy,
8) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni w oficjalnym folderze Imprezy wręczanym uczestnikom Imprezy,
9) eksponowanie spotu reklamowego Gminy Miasta Gdynia na telebimie usytuowanym na Terenie Imprezy z częstotliwością 10 wyświetleń/dzień,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w transmisji online w trakcie trwania Imprezy,
11) zamieszczeniu min. 250 szt. plakatów reklamujących Imprezę (wraz z umieszczonym na nich logo Miasta Gdynia) w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni,
12) zamieszczeniu plakatów reklamujących Imprezę (wraz z umieszczonym na nich logo Miasta Gdynia) w gablotach miejskich, w ilości 6 szt.,
13) umieszczeniu zapowiedzi, relacji, materiałów, wywiadów z logo Miasta Gdyni z Imprezy w prasie regionalnej i na portalach internetowych tj. Gazeta Wyborcza Trójmiasto, www.trojmiasto.pl; w związku z promocją Imprezy itp.
4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Imprezy www.dronfestiwal.pl, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy. itp.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Panu Krzysztofowi Hilbrycht prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą KH Project Krzysztof Hilbrycht z siedzibą w Łapalicach koło Kartuz przy ul. Krótkiej 7 jest zasadne, ponieważ jest on jedynym organizatorem Dron Festiwal Race, który odbędzie się w dniach 19-20.5.2018 roku w Gdyni. Zawody Dron Festiwal Race, które planuje się rozegrać na obiekcie sportowym Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni zaliczane są do rangi Pucharu Świata w kategorii F3U (nazwa kodowa stosowana w FAI dla określenia zawodów Dron Race, FPV Racing). Puchar Świata jest cyklem imprez zgłoszonych do kalendarza imprez FAI (Federation Aeronautique Internationale - najważniejsza organizacja na świecie zajmująca się sportami lotniczymi). Dron Festiwal Race to jedyna impreza tego typu w Polsce, jedna z niewielu rozgrywanych na świecie. Ponieważ zgłaszanie imprez w randze Pucharu Świata należy dokonać i opłacić do 15 listopada roku poprzedzającego można uznać, że aktualny kalendarz opublikowany na stronach fai.org jest wersją ostateczną i zamkniętą. Zawody do kalendarza FAI zgłasza osoba z ramienia aeroklubu/stowarzyszenia posiadającego licencję sportową Aeroklubu Polskiego – poprzez Aeroklub Polski do FAI. Impreza przyciąga coraz większe rzesze kibiców. Co roku Dron Festiwal Race odwiedza ok. 3 500 osób. 19.5.2018 roku będzie można przyjrzeć się treningom dronów, a dzień później odbędą się eliminacje i finały z cyklu Pucharu Świata, Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski, gdzie na starcie staną zawodnicy z Polski i zagranicy. Zdobyte doświadczenie z poprzednich edycji pozwoli organizatorowi zrobić festiwal w tym roku na jeszcze wyższym poziomie, a medialne zapowiedzi oraz relacje z wydarzenia są znakomitym sposobem na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 083-188234
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Dron Festiwal Race, który odbędzie się w dniach 19–20.5.2018 roku w Gdyni.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/05/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Krzysztof Hilbrycht KH Project Krzysztof Hilbrycht
ul. Krótka 7
Łapalice
83-200
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 146.34 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 25.05.2018
Data udostępnienia informacji: 25.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2018 10:29 Dodanie informacji Marzena Angielczyk