Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas zawodów „7R CST MTB Gdynia Maraton"

12/10/2021    S198

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 198-517189
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas zawodów „7R CST MTB Gdynia Maraton”
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.9.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas zawodów „7R CST MTB Gdynia Maraton”, organizowanych przez Wykonawcę w dniu 19 września 2021 roku na terenie Gdyni.
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 341 463.41 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest:
1) Promocja Gminy Miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia 19 września 2021 roku w związku z organizacją Zawodów pod nazwą „7R CST GDYNIA MTB Maraton” (zwanych dalej „Zawodami”), które odbędą się w dniu 19 września 2021 roku w Gdyni.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia 19 września 2021 roku w związku z organizacją Zawodów, które odbędą się w dniu 19 września 2021 roku w Gdyni.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni między innymi polegają na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zawodów,
2) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które otrzymają uczestnicy po zakończeniu Zawodów,
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na przodzie odzieży dla osób pracujących podczas Zawodów,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na czapeczkach kolarskich wręczanych uczestnikom Zawodów w pakietach startowych,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na ściankach konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Zawodów,
6) umieszczeniu 2 szt. standów typu roll-up z logo Miasta Gdynia w biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej na terenie Gdyni,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. banerów/barierek PCV (standard dla pojedynczego bannera: 2 m x 1 m (dł. x wys.)) wyprodukowanych przez Wykonawcę, rozmieszczonych w strefie startu i mety na Terenie Zawodów,
8) eksponowaniu banerów reklamowych/barierek PCV Miasta Gdyni dostarczonych przez Miasto Gdynia podczas Zawodów w ilości nie mniejszej niż 20 szt. (standard dla pojedynczego banera: 2 m x 1 m (dł. x wys.)),
9) eksponowaniu balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas Zawodów w strefie startu, mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka kolarskiego w minimalnej ilości 2 sztuk,
10) eksponowaniu flag reklamowych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas Zawodów w strefie startu i mety (w odległości nie większej niż 30 m od bramy), przed wejściem do biura zawodów oraz na terenie miasteczka kolarskiego w minimalnej ilości 30 sztuk,
11) eksponowaniu bram pneumatycznych z logo Miasta Gdyni (dostarczonych przez Miasto Gdynia) podczas Zawodów na trasie Zawodów w maksymalnej ilości 1 sztuki,
12) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie całe strony) w racebooku udostępnionym uczestnikom Zawodów;
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na kostkach w rozmiarze 40x40 cm eksponowanych w strefie VIP,
14) wyznaczeniu miastu Gdynia miejsca na własną ekspozycję przestrzenną (stoisko) na terenie Expo o łącznych wymiarach co najmniej 16 mkw., podczas Expo Imprezy, które odbędzie się w trakcie trwania Zawodów,
15) zamieszczeniu min. 280 szt. plakatów reklamujących Zawody (wraz z umieszczonym na nich logo Miasta Gdyni) w środkach komunikacji miejskiej w Gdyni.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej, w okresie obowiązywania umowy,
2) promowaniu Wydarzeń organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.) - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu B-Active z siedzibą w Zatorze 32-640 przy Różanej 16 jest zasadne, ponieważ wykonawca jest jedynym organizatorem zawodów kolarskich pod nazwą „7R CST MTB Gdynia Maraton”. Stowarzyszenie zostało wybrane przez Polski Związek Kolarski do organizacji jedynego na terenie Województwa Pomorskiego Maratonu MTB UCI kategorii C1 oraz finału Pucharu Polski XCM. Są to zawody o randze międzynarodowej w której udział weźmie nawet paruset uczestników z całego kraju co tylko poszerza krąg odbiorców oraz zainteresowanych. Jest to kolejny maraton MTB którego organizacja odbywa się w Gdyni, zeszłoroczne zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko lokalnych mieszkańców ale również odwiedzających Gdynię turystów. Zawody o tematyce kolarskiej zrzeszają uczestników w każdym wieku co nie ogranicza liczby zainteresowanych. W tym roku ranga wydarzenia dodatkowo wzrosła, Gdyński Maraton MTB dołączył do Międzynarodowej Unii Kolarskiej, co powoduje że całe wydarzenie będzie promowane nie tylko w kraju ale również za granicą, przede wszystkim w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych, takie działania podejmowane podczas wydarzenia stanowią doskonałą promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 171-447400
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas zawodów „7R CST MTB Gdynia Maraton”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:16/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Stowarzyszenie B-Active
Adres pocztowy: ul.Różana nr 16
Miejscowość: Zator
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-640
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 341 463.41 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:07/10/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 12.10.2021
Data udostępnienia informacji: 12.10.2021