Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas Finału Mistrzostw Polski w Jeździe na Rolkach

30/09/2020    S190

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2020/S 190-459501

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Finału Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach, który odbędzie się w Gdyni
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Finału Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach, który odbędzie się w Gdyni.
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 23 414 634.14 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Finału Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach, organizowanych przez Wykonawcę 29.8.2020 na terenie Gdyni,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Zawodów, organizowanych przez Wykonawcę w 29.8.2020 na Terenie Zawodów w Gdyni.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zawodów,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Zawodów (np.: plakaty, identyfikatory, ulotki) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Zawodami,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiałach związanych z organizacją Zawodów wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), plakaty elektroniczne, oficjalne informacje prasowe przekazywane przez media społecznościowe,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni lub nazwę „Gdynia” na czekach wręczanym najlepszym zawodnikom,
5) zamieszczeniu min. 130 szt. plakatów reklamujących Zawody z logo Miasta Gdyni na terenie Trójmiasta, przy organizacji Zawodów,
6) eksponowaniu 1 szt. ścianki z logo Miasta Gdyni, podczas dekoracji uczestników,
7) eksponowaniu 1 szt. rollup w biurze zawodów, podczas trwania Zawodów,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 4 szt. banerów reklamowych wykonanych z tkaniny banerowej, o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.), umieszczonych na rampach, podczas trwania Zawodów,
9) umieszczeniu logotypu Miasta Gdyni na minimum 10 % powierzchni sponsorskiej na ściance reklamowej eksponowanej podczas dekoracji i wywiadów.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1. umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej, w okresie obowiązywania umowy,
2. umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter, instagram) Zawodów, w okresie obowiązywania umowy,
3. umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy,
4. dołączeniu baneru promującego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
5. umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Zawodów łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6. umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Zawodów na potrzeby własne.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 13, ust. 1, pkt 1) Ustawy o sporcie o wyłączności na organizację Mistrzostw Polski przez Polskie Związki Sportowe w danej/swojej dyscyplinie. Zamówienie może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiemu Związkowi Sportów Wrotkarskich z siedzibą w Warszawie jest zasadne, ponieważ związek jest jedynym organizatorem Finału Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach. Jest to impreza o randze mistrzowskiej, poprzedzona eliminacjami w całej Polsce i żadna inna impreza tego rodzaju nie ma tak szerokiego kręgu odbiorców i zainteresowanych. W tej wyjątkowej imprezie udział weźmie kilkudziesięciu najlepszych zawodników z całego kraju, a ich widowiskowe zmagania rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta na Gdyńskim Skateparku. Zapewne spowoduje to pozytywny odbiór licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Miasto Gdynia od kilku ostatnich lat, stanowi dla licznych konkurencji sportowych najlepszy stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Jazda Agresywna na Rolkach jest młodą dynamiczną, dyscypliną, która osiąga coraz większą popularność w Polsce również wśród amatorów. Za jej pośrednictwem można z powodzeniem promować Miasto Gdynię i działalność Gdyńskiego Centrum sportu, w szczególności wśród młodzieży.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-290231
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Finału Mistrzostw Polski w Jeździe Agresywnej na Rolkach, który odbędzie się w Gdyni
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:28/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Polski Związek Sportów Wrotkarskich
Adres pocztowy: ul. Inspektowa 1, pok. 109
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-711
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 195.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:25/09/2020

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 23.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.09.2020 09:40 Dodanie informacji Marzena Angielczyk