Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy ENEA Ironman

10/09/2019    S174    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2019/S 174-424861
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyGdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2019 która odbędzie się w dniach 9-11.8.2019 rok
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.22.2019
II.1.2)Główny kod CPV79342200
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2019 która odbędzie się w dniach 9-11.8.2019 rok.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 569 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Przedmiotem umowy jest:
1) promocja Miasta Gdyni podczas imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2019 (zwaną dalej „Imprezą”), organizowanej przez Wykonawcę w dniach 9-11.8.2019 roku na terenie Gdyni oraz Rumi (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy organizowanej przez Wykonawcę na terenie imprezy w terminie 9–11.8.2019 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) przyznaniu Miastu Gdyni tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Imprezy „ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2019”,
2) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: ulotki, plakaty, teczki prasowe,
Zaproszenia oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą,
3) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na certyfikatach elektronicznych, które uczestnicy Imprezy będą mogli pobrać ze strony www.ironmangdynia.pl,
4) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na symbolicznych czekach o wymiarach ...... mm x ..... mm, które zostaną wręczone zwycięzcom Imprezy,
5) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na rękawku koszulek finisherów/uczestników Imprezy,
6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach wolontariuszy Imprezy,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na odzieży wierzchniej obsługi Imprezy
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na numerach startowych zawodników, przy organizacji Imprezy,
9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na workach, w których zostaną przekazane pakiety startowe dla zawodników, przy organizacji Imprezy,
10) umieszczeniu minimum 4 sztuk logo Miasta Gdyni na bramach startu i mety wszystkich biegów Imprezy,
11) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na minimum 10 % powierzchni sponsorskiej ścianek konferencyjnych wykorzystywanych w związku z promocją Imprezy,
12) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 20 szt. banerów o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) rozmieszczonych w strefie startu, mety oraz strefie zmian na Terenie Imprezy,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na szarfie metowej, zamieszczonej na mecie Imprezy,
14) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamach prasowych drukowanych w związku z promocją Imprezy,
15) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A4) w race-booku wręczanym uczestnikom podczas trwania Imprezy,
16) umieszczeniu materiału reklamowego Miasta Gdyni (dwie strony A4) w mediabooku wręczanym mediom, podczas konferencji prasowej,
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają między innymi na:
1) promocji Mistrzostw Polski w MTB Maraton (zwanego dalej łącznie „Wydarzeniem”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy www.ironmangdynia.pl w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,
3) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania SE Group spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Iwicznej jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2019. Spółka jest jedynym Wykonawcą imprezy i ma wyłączność na Polskę na organizację imprezy pod szyldem Ironman. ENEA Ironman 70.3 Gdynia to najlepiej rozpoznawalna impreza triathlonowa w Polsce. Należy do prestiżowego grona największych zawodów triathlonowych na świecie, zrzeszonych w cyklu Ironman 70.3 Series. W tej wyjątkowej imprezie udział wezmą zawodnicy z kilkudziesięciu różnych krajów świata, co pozwala stwierdzić, iż poziom tegorocznej edycji będzie bardzo wysoki. Triathlon to jedna z najtrudniejszych i najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych, w ramach której uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi konkurencjami: pływanie, jazda na rowerze oraz bieganie. Widowiskowe zmagania, które rozgrywane będą w samym sercu naszego miasta, spotkają się zapewne z żywym odbiorem licznej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów, która z zapartym tchem śledzić będzie zaciętą rywalizację w wodzie i na lądzie. Miasto Gdynia od kilku lat, stanowi dla wielu sportowych konkurencji dobry i nierzadko stały adres, czemu sprzyja przyjazny duch miasta, zauważany i doceniany przez organizatorów wielu rozgrywanych w naszym mieście zawodów. Triathlon osiąga coraz większą popularność w Polsce i staje się kolejną dyscypliną sportu, za pośrednictwem, której można z powodzeniem promować Miasto Gdynię, czego niezaprzeczalnym dowodem są minione imprezy. Należy sądzić, iż organizacja zawodów odbędzie się na najwyższym światowym poziomie i stanie się prawdziwą wizytówką Gdyni, Trójmiasta i Pomorza. Stwierdzić należy, iż to niecodzienne, emocjonujące widowisko sportowe zgromadzi z pewnością dużą rzeszę kibiców, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 138-340867
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Imprezy ENEA Ironman 70.3 Gdynia 2019 która odbędzie się w dniach 9-11.8.2019 rok
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:06/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcySE Group Sp. z o.o.
ul. Zimowa 31 a/28
Nowa Iwiczna
05-515
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 530 081.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:05/09/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.09.2019
Data udostępnienia informacji: 10.09.2019