Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w pierwszej połowie 2022 roku

Dz.U./S S71
11/04/2022
190065-2022-PL
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190065-2022:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2022/S 071-190065
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum SportuKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL633 TrójmiejskiKod pocztowy: 81-538Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Maciej ZaborskiE-mail: przetargi@gdyniasport.pl Tel.: +48 586223574Faks: +48 586221164Adresy internetowe:Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)
Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w pierwszej połowie 2022 roku.
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.2.2022
II.1.2)
Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
11/04/2022S71
https://ted.europa.eu/TED
1 / 5
Dz.U./S S71
11/04/2022
190065-2022-PL
2 / 5
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w pierwszej połowie 2022 roku.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)
Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w pierwszej połowie 2022 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na : 1) reprezentowaniu Miasta Gdyni w pierwszej połowie 2022 roku w Ekstralidze oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy, 2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „Rugby Club Arka Gdynia”, 3) umieszczeniu logo Gdynia Rugby lub nazwy „Gdynia” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: papier firmowy, materiały prasowe, plakaty, kalendarz oraz inne materiały reklamowe związane z Zespołem, 4) umieszczeniu logo Gdynia Rugby z przodu na
koszulkach meczowych, eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych z udziałem Zespołu, a także podczas wszystkich turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół, 5) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na dresach meczowych i wyjściowych lub koszulkach technicznych, eksponowanych podczas wszystkich meczów ligowych i z udziałem Zespołu, a także podczas wszystkich turniejów i spotkań towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół, 6) oznaczanie wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze hashtagiem ”#wGdyni„,7) umieszczeniu 3 sztuk banerów reklamowych Miasta Gdyni o minimalnych wymiarach 1m x 4m, 1m x 3m i 1m x 2m na Stadionie (Narodowy Stadion Rugby w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 10, zwany dalej „Stadionem”), eksponowanych podczas wszystkich meczów z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 8) umieszczeniu 2 szt. band statycznych z logo Miasta Gdyni za liniami końcowymi Stadionu, 9) umieszczeniu 4 flag Miasta Gdyni na Stadionie, eksponowanych podczas wszystkich meczów z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 10) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na telebimie usytuowanym na Stadionie (czas emisji 40%), eksponowanego podczas wszystkich meczów z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 11) umieszczeniu logo Gdynia Rugby na stronie internetowej zespołu www.arkarugby.pl wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl w okresie obowiązywania umowy, 12) informowaniu przez Wykonawcę oraz przez Zespół o wspieraniu przygotowań i działalności sportowej Wykonawcy i Zespołu przez Miasto Gdynia podczas udzielanych informacji i wywiadów mediom, 13) umożliwieniu ekspozycji materiałów reklamowych oraz rozprowadzaniu materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 14) przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji po każdym
spotkaniu sportowym z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, stanowiącej nie mniej niż 10 (dziesięć) zdjęć o minimalnej rozdzielczości 4000 px i gęstości 300 dpi, przy czym co najmniej 5 zdjęć w jakości zapewniającej wydruk 60cmx40cm w 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl , nie później niż 36 godzin od zakończenia meczu. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy
11/04/2022S71
https://ted.europa.eu/TED
2 / 5
Dz.U./S S71
11/04/2022
190065-2022-PL
3 / 5
Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań, 15) przekazaniu surówki materiału filmowego z okresu obowiązywania umowy o długości co najmniej 1 minuty w formacie avi lub mp4 jakości co najmniej Full HD (1920x1080),
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Rugby Club Arka Gdynia z siedzibą w Gdyni przy ul. Kazimierza
Górskiego 10 posiadającej drużynę w Ekstralidze rugby jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Ekstraligi Rugby organizowanych przez Polski Związek Rugby. Rugby Club Arka Gdynia powstał w 1996 roku i od tego czasu niezmiennie związany jest z Miastem Gdynia, a jego wieloletnia działalność w szczególny sposób wpisała się na karty historii sportu i ze społecznością naszego miasta. W tym czasie drużyna zdobyła cztery tytuły Mistrza Polski, sześciokrotnie kończyła rozgrywki Ekstraligi Rugby ze srebrnym medalem, a czterokrotnie zdobyła brązowy medal. Zarówno krajowe jak i regionalne media zamieszczają wiele newsów dotyczących gdyńskich buldogów. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych można znaleźć dużo informacji o zespole jak i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję miasta Gdyni w całej Polsce. Klub reprezentuje Gdynie pod banderą Wielkiej Arki propagując ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto niebieskich. Cały zespół chętnie bierze udział w akcjach promocyjnych oraz charytatywnych organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu dzięki temu wszelkie działania sportowe i społeczne podejmowane przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
11/04/2022S71
https://ted.europa.eu/TED
3 / 5
Dz.U./S S71
11/04/2022
190065-2022-PL
4 / 5
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 046-120519
IV.2.8)
Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)
Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół rugby mężczyzn Rugby Club Arka Gdynia w rozgrywkach Ekstraligi Rugby w pierwszej połowie 2022 roku.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)
Udzielenie zamówienia
V.2.1)
Data zawarcia umowy:
18/03/2022
V.2.2)
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)
Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Rugby Club "Arka" GdyniaKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 191617169Adres pocztowy: Kazimierza Górskiego 10Miejscowość: GdyniaKod NUTS: PL PolskaKod pocztowy: 81-302Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 902.44 PLN
V.2.5)
Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
11/04/2022S71
https://ted.europa.eu/TED
4 / 5
Dz.U./S S71
11/04/2022
190065-2022-PL
5 / 5
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postepu 17 AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2022
11/04/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.03.2022
Data udostępnienia informacji: 07.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2022 11:11 Zmiana kategorii publikacji Maciej Zaborski
11.04.2022 12:17 Aktualizacja treści Aleksandra Tomczyk