Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 017-047262
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 772 357.72 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na :
1) reprezentowaniu Miasta Gdyni w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy koszykówki mężczyzn organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki SA oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Sponsora Tytularnego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „ Suzuki Arka Gdynia”,
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach meczowych, kalendarzu Zespołu, pamiątkach klubowych i innych,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport” we wszystkich materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, akredytacje i inne,
5) umieszczeniu znaku promocyjnego tj. Logo Gdyni [zgodnie z Księgą Znaku Promocyjnego „Gdynia moje miasto” wersja uproszczona 3 , o którym mowa w ust. 5 umowy], na koszulkach klubowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych
z udziałem Zespołu Wykonawcy,
6) umieszczenie logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” na pozostałej odzieży sportowej:
t-shirt, dresy reprezentacyjne, itp., używanej przez zawodników Zespołu Wykonawcy lub sztabu trenerskiego podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,
7) umieszczeniu logo Gdyni na 2 banerach reklamowych o wielkości
2,06 m x 0,7 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie Hali Gdynia Arena
w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego, (zwana dalej „Halą”), gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
8) eksponowaniu 2 logo Gdyni w zewnętrznym obszarze ograniczającym
za końcowymi liniami po obu stronach boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze
z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu 2 flag z logo Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na :
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, instagram) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
5) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych
z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
6) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem Zespołu na potrzeby własne,
7) umieszczeniu na stronie internetowej Wykonawcy podstrony z informacjami dotyczącymi sportu w Gdyni oraz filmu promocyjnego o treści przekazanej przez Zamawiającego,
8) oznaczanie w minimum 5 wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
9) oznaczanie minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem ”#gdyniasport”,
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych –zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
Zlecenie wykonania tego zadania Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inż. J. Śmidowicza 69 jest zasadne ponieważ jest to jedyny klub w Gdyni, który posiada drużynę w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Obecnie Zespół Suzuki Arka Gdynia to jedyny reprezentant Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy polskiej Ligi Koszykówki SA, dlatego też nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Obecnie koszykarze Zespołu Suzuki Arka Gdynia są najlepszymi zawodnikami tej dyscypliny w mieście i od wielu lat kontynuują tradycję męskiej koszykówki, a jego działalność w szczególny sposób wpisała się w historię sportu naszego miasta. Zainteresowanie tą grą zespołową widoczne jest zwłaszcza w liczbie młodzieży czynnie uprawiającej koszykówkę i z roku na rok odnoszącej w niej ogromne sukcesy. Za tak dużą popularnością koszykówki w Gdyni stoi właśnie między innymi Suzuki Arka Gdynia. Koszykarze Koszykarskiego Klubu Sportowego występują w strojach z wyeksponowanym logo Miasta Gdyni, dzięki czemu rozgrywając spotkania na parkietach w całej Polsce promują miasto, jako Stolicę Polskiej Koszykówki. Na trybunach hali podczas spotkań sportowych zespołu w charakterze gospodarza zasiadają liczne rzesze kibiców, budując więzi między mieszkańcami, Zespół pełni rolę integracyjną a przede wszystkim promocyjną. Na meczach zespołu pojawiają się rodziny z dziećmi, gdyż jest to doskonała forma aktywnego spędzania wolnego czasu. Lokalne, jak i krajowe media zamieszczają informacje w swoich serwisach sportowych o zespole Suzuki Arka Gdynia, co stanowi doskonałą promocję miasta. Koszykarze angażują się chętnie w inicjatywy społeczne skutecznie popularyzując dyscyplinę wśród najmłodszych Gdynian poprzez odwiedzanie gdyńskich szkół podstawowych i opowiadanie uczniom o zaletach uprawiania sportu a także prezentowanie ćwiczeń koszykarskich. Działania podejmowane przez zespół Suzuki Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 248-719686
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy wiosennej sezonu 2022/2023
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:03/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Koszykarski Klub Sportowy Gdynia Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 958-172-25-719
Adres pocztowy: ul. Inż. J. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 772 357.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:19/01/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.12.2022
Data udostępnienia informacji: 23.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.01.2023 11:53 Aktualizacja treści Maciej Zaborski