Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2023/S 203-637138
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.9.2023
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki mężczyzn Suzuki Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 626 016.26 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na:
1) reprezentowaniu Miasta Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 w ogólnopolskich rozgrywkach
ekstraklasy koszykówki mężczyzn organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki SA oraz we wszystkich
turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Sponsora Tytularnego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej
nazwie Zespołu „ Suzuki Arka Gdynia”,
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich
materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach
meczowych, kalendarzu Zespołu, pamiątkach klubowych i innych,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport”/”logo Gdyni” (zwanego dalej logo Miasta Gdyni) lub nazwy „Gdynia” we
wszystkich materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez
Zespół przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem
Zespołu, akredytacje i inne,
5) umieszczeniu znaku promocyjnego tj. Logo Gdyni [zgodnie z Księgą Znaku Promocyjnego „Gdynia moje
miasto” wersja uproszczona 3, o którym mowa w ust. 5 umowy], na koszulkach klubowych z tyłu o wymiarach minimalnych 19 cm x 4,5 cm (długość x szerokość) eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu Wykonawcy,
6) umieszczenie logo Miasta Gdyni lub nazwy „Gdynia” na pozostałej odzieży sportowej: t-shirt, dresy reprezentacyjne, itp., używanej przez zawodników Zespołu Wykonawcy lub sztabu trenerskiego podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,
7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 2 banerach reklamowych o wielkości 2,06 m x 0,7 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie Hali Gdynia Arena w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego, (zwana dalej „Halą”), gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
8) eksponowaniu 2 logo Miasta Gdyni w zewnętrznym obszarze ograniczającym za końcowymi liniami po obu stronach boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
9) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 2 kasetonach, umieszczonych na Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) eksponowaniu spotu reklamowego Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (3 min./mecz) ustawionych wokół boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu polegają między innymi na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, instagram) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
4) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego,
5) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem Zespołu na potrzeby własne,
6) oznaczanie w minimum 5 wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu,
7) oznaczanie minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem ”#gdyniasport”.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
 
Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Inż. J. Śmidowicza 69 jest zasadne ponieważ jest to jedyny klub w Gdyni, który posiada drużynę w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Obecnie Zespół Suzuki Arka Gdynia to jedyny reprezentant Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy polskiej Ligi Koszykówki SA, dlatego też nie ma rozwiązana alternatywnego lub rozwiązania zastępczego. Obecnie koszykarze Zespołu Suzuki Arka Gdynia są najlepszymi zawodnikami tej dyscypliny w mieście i od wielu lat kontynuują tradycję męskiej koszykówki. W dotychczasowej historii zdobyli 9-krotnie tytuł Mistrza Polski. Zainteresowanie tą grą zespołową widoczne jest zwłaszcza w liczbie młodzieży czynnie uprawiającej koszykówkę i z roku na rok odnoszącej w niej ogromne sukcesy. Młodzieżowe zespoły koszykówki w Gdyni wielokrotnie zdobywały tytuły Mistrza Polski. Za tak dużą popularnością koszykówki w Gdyni stoi właśnie między innymi Suzuki Arka Gdynia. Koszykarze Koszykarskiego Klubu Sportowego występują w strojach z wyeksponowanym logo Miasta Gdyni, dzięki czemu rozgrywając spotkania na parkietach w całej Polsce promują miasto, jako Stolicę Polskiej Koszykówki. Na trybunach hali podczas spotkań sportowych zespołu w charakterze gospodarza zasiadają liczne rzesze kibiców, budując więzi między mieszkańcami. Zespół pełni rolę integracyjną a przede wszystkim promocyjną. Na meczach zespołu pojawiają się rodziny z dziećmi, gdyż jest to doskonała forma aktywnego spędzania wolnego czasu. Lokalne, jak i krajowe media zamieszczają informacje w swoich serwisach sportowych o zespole Suzuki Arka Gdynia, co stanowi doskonałą promocję miasta. Koszykarze angażują się chętnie w inicjatywy społeczne skutecznie popularyzując dyscyplinę wśród najmłodszych Gdynian poprzez odwiedzanie gdyńskich szkół podstawowych i opowiadanie uczniom o zaletach uprawiania sportu a także prezentowanie ćwiczeń koszykarskich. Działania podejmowane przez zespół Suzuki Arka Gdynia stanowią doskonałą promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 178-555852
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół piłkarek ręcznych SPR Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:02/10/2023
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Koszykarski Klub Sportowy Gdynia Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 522532187
Adres pocztowy: ul. Inż. J. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-172
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 626 016.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:17/10/2023

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.10.2023
Data udostępnienia informacji: 20.10.2023