Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2021/2022

03/12/2021    S235

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2021/S 235-618495
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2021/2022
 Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.11.2021
II.1.2)Główny kod CPV79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni przez zespół koszykówki mężczyzn „Asseco Arka Gdynia” (zwany dalej „Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2021 roku.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2021 roku
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 638 211.38 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia: 
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Gminy Miasta Gdyni przez zespół koszykówki mężczyzn „Asseco Arka Gdynia” (zwany dalej „Zespołem”) w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2021 roku.
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez Zespół w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2021 roku.
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Gminy Miasta Gdyni między innymi polegają na :
1) reprezentowaniu Miasta Gdyni w sezonie 2021/2022 w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy koszykówki mężczyzn organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki SA oraz we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy,
2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Sponsora Tytularnego Zespołu i umieszczaniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu „ Asseco Arka Gdynia”,
3) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach meczowych, kalendarzu Zespołu, papierze firmowym, pamiątkach klubowych i innych,
4) umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” we wszystkich materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przy użyciu metod poligraficznych przez Zespół przy organizacji rozgrywek np.: materiały prasowe, plakaty, kalendarze planszowe z wizerunkiem Zespołu, akredytacje i inne,
5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” na koszulkach klubowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu Wykonawcy,
6) umieszczeniu logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” z przodu na spodenkach klubowych, eksponowanych podczas wszystkich spotkań sportowych z udziałem Zespołu Wykonawcy,
7) umieszczenie logo „Gdynia sport” lub nazwy „Gdynia” na pozostałym sprzęcie sportowym: koszulki, t-shirt, dresy reprezentacyjne, itp., używanym przez zawodników Zespołu Wykonawcy podczas wszystkich meczów Ekstraklasy, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych,
8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 2 banerach reklamowych o wielkości 2,06 m x 0,7 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie Hali Gdynia Arena w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego, (zwana dalej „Halą”), gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
9) eksponowaniu logo Miasta Gdyni na środku boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
10) eksponowaniu 2 logo Miasta Gdyni w zewnętrznym obszarze ograniczającym za końcowymi liniami po obu stronach boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
11) umieszczeniu 2 flag z logo Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 1,5 m (szer. x wys.), eksponowanych pod kopułą Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
12) umieszczenie balonu reklamowego Miasta Gdyni o wysokości 3 m na Hali, gdzie będą rozgrywane mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
13) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 kasetonach, umieszczonych na Hali, za liniami końcowymi boiska po obu jego stronach, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza,
14) eksponowaniu spotu reklamowego Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (5 min./mecz) ustawionych wokół boiska Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza.
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności między innymi polegają na:
1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy,
2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a) i b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Gdyńskiemu Klubowi Koszykówki Arka Spółce Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda 3 jest zasadne ponieważ jest to jedyny klub w Gdyni, który posiada drużynę w Ekstraklasie koszykówki mężczyzn. Obecnie Zespół Asseco Arka Gdynia to jedyny reprezentant Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy polskiej Ligi Koszykówki SA, dlatego też nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Klub również reprezentuje miasto pod banderą Wielkiej Arki propagując tym samym ideę gdyńskich klubów w ujednoliconych barwach żółto niebieskich. Koszykówka jest bardzo popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Mieszkańcy Gdyni chętnie oglądają oraz uprawiają ten sport drużynowy odnosząc duże sukcesy, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych. Znaczny udział w popularyzacji koszykówki mają gdyńskie zespoły reprezentujące miasto w rozgrywkach najwyższych lig krajowych. Takim zespołem jest właśnie zespół Asseco Arka Gdynia, który od lat nierozłącznie związany jest z Gdynią, godnie reprezentując nasze miasto na arenie krajowej jak i europejskiej. Imprezy sportowe spełniają rolę promocyjną ale również integracyjną, budują więzi między mieszkańcami, identyfikując ich z miejscem zamieszkania. Zawodnicy Asseco Arka Gdynia chętnie uczestniczą w akcjach społecznych które są organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Obecnie krajowe media zamieszczają wiele informacji w swoich serwisach sportowych o zespole Asseco Arka Gdynia. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu publikują zarówno lokalne jak i ogólnopolskie portale internetowe. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję Gdyni nazywaną „Stolicą Polskiej Koszykówki”.
IV.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 206-539466
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez zespół koszykówki mężczyzn Asseco Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2021/2022
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:02/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: GDYŃSKI KLUB KOSZYKÓWKI ARKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres pocztowy: ul. Juliana Ejsmonda nr 3
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 81-409
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 638 211.38 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl , albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:29/11/2021

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 22.10.2021
Data udostępnienia informacji: 22.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2021 11:09 Aktualizacja treści Marzena Angielczyk