Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024

Polska - Usługi w zakresie promocji - Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
215/2023
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Organizacja wypoczynku, kultura i religia
2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł: Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
Identyfikator procedury: daf488f6-fa62-4d5f-a233-6ef6e9bdb3e2
Wewnętrzny identyfikator: GCS.DZPI.2711.10.2023
Rodzaj procedury: Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 79342200 Usługi w zakresie promocji
2.1.4 Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
5. Część zamówienia
5.1 Część zamówienia: LOT-0000
Tytuł: Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
Opis: 1. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają między innymi na: 1) reprezentowaniu Gdyni w rundzie jesiennej sezonu 2023/2024 w rozgrywkach o mistrzostwo „Orlen Basket Ligi Kobiet”, a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, krajowych jak i międzynarodowych, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy, 2) przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Zespołu i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Zespołu VBW Arka Gdynia, 3) posiadaniu lub umieszczeniu przez Wykonawcę nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Zespołu, zgłoszonej właściwemu podmiotowi organizującemu rozgrywki ligowe, pucharów europejskich a także we wszystkich turniejach i spotkaniach towarzyskich, którą oficjalnie będzie się posługiwał Zespół, 4) umieszczeniu logo „GDYNIA sport”/”logo GDYNI” (zwanego dalej logo Miasta Gdyni) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji rozgrywek, np.: papier firmowy, komunikaty i materiały prasowe, plakaty, bilety, zaproszenia, akredytacje, kalendarze Zespołu i inne, 5) umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnym logo Zespołu, które prezentowane będzie we wszystkich materiałach reklamowych, wydawnictwach oraz publikacjach klubowych, np.: na biletach i karnetach meczowych, kalendarzu Zespołu, papierze firmowym, pamiątkach klubowych i innych, 6) umieszczeniu „Logo GDYNI ” [w rozumieniu pkt. 0.4 (znak w wersji uproszczonej 3) Księgi Znaku Promocyjnego „GDYNIA moje miasto”]” na koszulkach klubowych z przodu o wymiarach minimalnych 19 cm x 4,5 cm (długość x szerokość) na wysokości klatki piersiowej, eksponowanych podczas wszystkich meczów, w których będzie brał udział Zespół Wykonawcy; 7) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na nogawce spodenek klubowych z przodu o wymiarach minimalnych 8 cm x 7cm, eksponowanych podczas wszystkich meczów, w których będzie brał udział Zespół; 8) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na pozostałej odzieży sportowej: t-shirt, dresy reprezentacyjne, itp., używanej przez zawodniczki Zespołu Wykonawcy i kadrę szkoleniowo – medyczną eksponowanej podczas wszystkich meczów, rozgrywek, treningów, wyjazdów oraz eventów i akcji promocyjnych, 9) oznaczaniu hashtagiem ”#wGdyni” wpisów w mediach społecznościowych zapowiadających mecze, 10) umieszczeniu logo Miasta Gdyni na 4 banerach reklamowych o wymiarach 2 m x 1 m (szer. x wys.), eksponowanych w drugim planie na hali na terenie Gdyni (zwanej dalej Halą), gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 11) eksponowaniu spotu Miasta Gdyni na bandach elektronicznych (czas reklamowy 30%) ustawionych wzdłuż boiska Hali lub umieszczenie 5 sztuk flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.) z logo Miasta Gdyni, na zewnątrz Hali, gdzie rozgrywane będą mecze z udziałem Zespołu w charakterze gospodarza, 2. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu polegają między innymi na: 1) umieszczeniu banerów promujących działalność i imprezy rekreacyjne zwanych dalej „Wydarzeniami” organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Zespołu, w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, instagram) Zespołu, w okresie obowiązywania umowy, 3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Zespołu, w okresie obowiązywania umowy, 4) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z meczów oraz zdarzeń przed i po spotkaniach łącznie z postaciami (zawodnicy Zespołu) dla celów promocyjno-reklamowych jednostki Zamawiającego, 5) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania meczów z udziałem Zespołu na potrzeby własne, 6) oznaczanie w minimum 5 wpisach w mediach społecznościowych profilu Gdyńskiego Centrum Sportu, 7) oznaczanie minimum 5 wpisów w mediach społecznościowych hashtagiem ”#gdyniasport”.
Wewnętrzny identyfikator: GCS.DZPI.2711.10.2023
5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 79342200 Usługi w zakresie promocji
5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:Rodzaj: Cena
Opis: cena brutto zamówienia
Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: negocjacje z wykonawcą
5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej poprzez Portal e-Usług SmartPZP, https://portal.smartpzp.pl/gcs lub adres mailowy Zamawiającego przetargi@gdyniasport.pl, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w zdaniu poprzednim. 4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo zamówień publicznych
5.1.15 Techniki
Umowa ramowa:Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupówBrak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna:
5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza
6. Wyniki
Wartość wszystkich zamówień udzielonych w ramach tego postępowania: 812,195.12 PLN
Bezpośrednie udzielenie zamówienia:Uzasadnienie bezpośredniego udzielenia zamówienia: Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie przez określonego wykonawcę z powodu braku konkurencji ze względów technicznych
Inne uzasadnienie: Art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Sportowej Spółce Akcyjnej Basketball Investments z siedzibą w Gdyni posiadającej drużynę w Ekstraklasie Koszykówki kobiet jest zasadne, ponieważ drużyna ta jest obecnie jedynym reprezentantem Gdyni w ogólnopolskich rozgrywkach Orlen Basket Ligi Kobiet. W poprzednim sezonie 2022/2023 gdyńskie koszykarki zajęły 6 miejsce w Orlen Basket Lidze Kobiet oraz awansowały do 1/16 w międzynarodowych rozgrywkach EuroCup Woman. Koszykówka jest bardzo popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Mieszkańcy Gdyni chętnie oglądają oraz uprawiają ten sport drużynowy odnosząc duże sukcesy, zwłaszcza w kategoriach młodzieżowych. Znaczny udział w popularyzacji koszykówki mają gdyńskie zespoły reprezentujące miasto w rozgrywkach najwyższych lig krajowych. Takim zespołem jest właśnie zespół VBW Arka Gdynia, który od lat nierozłącznie związany jest z Gdynią, reprezentując nasze miasto na arenie krajowej jak i europejskiej. Imprezy sportowe spełniają rolę promocyjną ale również Page 4/5 integracyjną, budują więzi między mieszkańcami, identyfikując ich z miejscem zamieszkania. Zawodniczki VBW Arka Gdynia chętnie uczestniczą w akcjach społecznych które są organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. Szeroki zakres informacji dotyczących klubu jest publikowany zarówno przez lokalne media jak i również ogólnopolskie portale internetowe. Mecze są transmitowane na ogólnopolskim kanale telewizyjnym oraz internetowym. Również w artykułach prasowych i relacjach radiowych znajduje się wiele informacji o zespole i naszym mieście, co stanowi doskonałą promocję Gdyni.
6.1 Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0000
Wyłoniono co najmniej jednego zwycięzcę.
6.1.2 Informacje o zwycięzcach
Zwycięzca:Oficjalna nazwa: Basketball Investments Spółka Akcyjna
Oferta:
Identyfikator oferty: Basketball Investments S.A.
Identyfikator części zamówienia lub grupy części: LOT-0000
Wartość wyniku: 812,195.12 PLN
Informacje dotyczące zamówienia:Identyfikator zamówienia: 1
Tytuł: Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności przez zespół koszykówki kobiet VBW Arka Gdynia w rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2023/2024
Data zawarcia umowy: 2023-10-18+02:00
Zamówienie jest udzielane w ramach umowy ramowej: false
8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Numer rejestracyjny: REGON 191439845
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9  
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Anna Pawłowska, Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Telefon: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adres strony internetowej: www.gdyniasport.pl
Role tej organizacji:Nabywca
8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa: Basketball Investments Spółka Akcyjna
Wielkość podmiotu gospodarczego: sme
Numer rejestracyjny: NIP 586-20-14-221
Adres pocztowy: ul. Chwaszczyńska 172  
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-571
Kraj: Polska
E-mail: m.piaskowski@basketgdynia.pl
Telefon: 605 656 576
Role tej organizacji:Oferent
Zwycięzca tych części zamówienia: LOT-0000
8.1 ORG-0003
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: NIP 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A  
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Adres strony internetowej: https://www.uzp.gov.pl/kio
Role tej organizacji:Organ odwoławczy
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia: a0213f6f-79dd-4566-8697-61a4a105e5aa - 01
Typ formularza: Wyniki
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Ogłoszenie – data wysłania: 2023-11-07Z 13:37:48Z
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski 
11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia: 00678405-2023
Numer wydania Dz.U. S: 215/2023
Data publikacji: 2023-11-08Z

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.11.2023
Data udostępnienia informacji: 08.11.2023