Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS podczas „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji wiatr i woda” oraz "Targów wiatr i woda na wodzie"

21/03/2018    S56    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2018/S 056-124351


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji wiatr i woda” oraz "Targów wiatr i woda na wodzie"
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.2.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji wiatr i woda” w terminie 8-11.3.2018 roku w Warszawie oraz „Targów wiatr i woda na wodzie” w terminie 9-12.8.2018 roku w Gdyni.
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 261 463.42 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” w terminie 8-11.3.2018 roku w Warszawie oraz „Targów Wiatr i woda na wodzie” w terminie 9-12.8.2018 roku w Gdyni.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) promocja Miasta Gdyni podczas „30. Targów Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda”, które odbędą się w dniach 8-11.3.2018 roku (zwanych dalej „Targami”) na terenie Centrum Targowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie,
2) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów organizowanych przez Wykonawcę na terenie Centrum Targowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie w dniach 8-11 marca 2018 roku,
3) promocja Miasta Gdyni podczas nadmorskiej edycji „Targów Wiatr i woda na wodzie”, która odbędzie się w dniach 9-12.8.2018 roku (zwanych dalej „Targami na wodzie”) na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia w Gdyni,
4) promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Targów na wodzie organizowanych przez Wykonawcę na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia w Gdyni w dniach 9-12.8.2018 roku.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Murator Expo Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dęblińskiej 6 jest zasadne, ponieważ jest ona wyłącznym organizatorem cyklu imprez, w skład którego w 2018 roku wchodzi największa impreza wystawiennicza branży sportów wodnych i rekreacji w Polsce - „30. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i woda” oraz nadmorska edycja „Targów Wiatr i woda na wodzie” i w związku z tym nie istnieje inne rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze. Targi 8 lat temu zostały przyjęte w poczet członków International federation of boat show organisers, skupującej wystawców z całego świata, których wysoki poziom organizacyjny oraz skala działania kształtują się na najwyższym poziomie. Od kilku lat każdorazowo w Targach w Warszawie bierze udział ponad 400 wystawców z Polski i zagranicy oraz blisko 40 000 odwiedzających, dzięki czemu na stałe wpisał się w polski kalendarz targów i wydarzeń związanych z wodą. Targi służą prezentacji bogatej oferty producentów przemysłu jachtowego oraz producentów, dystrybutorów i usługodawców związanych z szeroko rozumianym sektorem sportu, rekreacji i wypoczynku na wodzie. Nadmorska edycja przedmiotowej imprezy to jedyne targi takiego rodzaju odbywające się w Gdyni, gdzie można będzie oglądać najpiękniejsze jachty, najszybsze łodzie motorowe, skutery a także firmy oferujące akcesoria żeglarskie i motorowodne, sprzęt nawigacyjny, asekuracyjny i ratunkowy, odzież turystyczną i sportową. Głównym celem "Targów na wodzie" jest promocja Gdyni - Żeglarskiej Stolicy Polski oraz popularyzacja idei żeglarstwa morskiego i sportów wodnych, a także umożliwienie amatorom wodnej rekreacji oceny walorów i testu jachtów, łodzi motorowych i sprzętu sportowego w ich naturalnym środowisku - na wodzie. Obu powyższym edycjom towarzyszyć będą rozbudowane działania promocyjne i informacyjne realizowane w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych. Mając na uwadze powyższe stwierdzić również należy, iż niniejsza impreza jak co roku zgromadzi zarówno w Warszawie, jak i w Gdyni licznych uczestników i widzów, co z pewnością będzie doskonałą promocją dla miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074640
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas „Targów Sportów Wodnych i Rekreacji wiatr i woda” oraz "Targów wiatr i woda na wodzie"
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/03/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
MURATOR EXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dęblińska 6
Warszawa
04-187
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 902.44 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 10:17 Dodanie informacji Marzena Angielczyk