Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni.

Ogłoszenie nr 500087680-N-2018 z dnia 20-04-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533718-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.18.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2.Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia imprezy kolarskiej MTB pod nazwą "Cylko Gdynia MTB" oraz "Cylko Gdynia MTB Kids", (zwaną dalej „Imprezą”), organizowaną przez Wykonawcę w dniu 29 kwietnia 2018 roku na terenie Gdyni. 3.Charakterystyka Imprezy: Impreza trwa jeden dzień, odbywa się na trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni na dwóch dystansach o długościach 20 i 40 km. Dodatkowo ma w swoim założeniu wyścig dla początkujących zawodników oraz dla dzieci. Impreza będzie akcentować obchody 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, np. poprzez rozdawanie uczestnikom biało-czerwonych gadżetów.4.Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają w szczególności na:1)przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Imprezy i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w oficjalnej nazwie Imprezy,2)umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanym dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę dla potrzeb Imprezy (np.: plakaty, programy, ulotki, materiały prasowe, regulamin, identyfikatory) oraz we wszystkich wydawanych materiałach reklamowych związanych z Imprezą, 3)umieszczeniu logo „Gdynia sport” oraz nazwy „Gdynia” w materiałach reklamowych związanych z organizacją Imprezy wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter), 4)umieszczeniu logo Miasta Gdynia na numerach startowych uczestników Imprezy,5)umieszczeniu nazwy „Gdynia” oraz logo Miasta Gdyni na wierzchniej odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy (miejsce ekspozycji: przód i tył odzieży),6)zapewnieniu od 6 do 10 osób ubranych w odzież o której mowa w pkt. 5 pracujących podczas Imprezy,7)umieszczeniu nazwy „Gdynia” lub logo Miasta Gdyni na koszulkach kolarskich wręczanych uczestnikom Imprezy w pakietach startowych,8)umieszczeniu logo Miasta Gdyni na min. 15 szt. bannerów (standard dla pojedynczego banera: 2m x 1m (dł. x wys.)) rozmieszczonych przy trasie Imprezy,9)umieszczenie logo Miasta Gdyni na ściance reklamowej umieszczonej za podium do dekoracji zwycięzców Imprezy, 10)umieszczeniu 2 szt. balonów reklamowych z logo Miasta Gdyni w strefie startu, mety podczas trwania Imprezy,11)umieszczeniu 20 szt. flag typu winder z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny poliestrowej w strefie startu, mety podczas trwania Imprezy,12)eksponowaniu 2 szt. roll-upów z logo Miasta Gdyni wykonanych z tkaniny banerowej w biurze zawodów, 13)umieszczeniu logo Miasta Gdyni na profilu Wykonawcy na facebook’u,14)umieszczeniu logo Miasta Gdyni na oficjalnej stronie Imprezy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl oraz www.gdynia.pl w okresie obowiązywania umowy,15) umieszczeniu relacji z Imprezy na portalach internetowych www.bikeworld.pl, www.trojmiasto.pl ,16)przekazywaniu Zamawiającemu fotorelacji z Imprezy, stanowiącej nie mniej niż 50 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań,17)umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Imprezy oraz zdarzeń przed i po Imprezie dla celów promocyjno-reklamowych Miasta,18)zamieszczeniu w komunikatach zapowiadających Imprezę oraz w relacjach z Imprezy w ogólnopolskich mediach informacji, iż Impreza jest wspierana przez Miasto Gdynia.5.Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają na:1)umieszczeniu banerów promujących PKO Grand Prix Gdyni (Bieg Urodzinowy z PKO Bankiem Polskim, Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim, Nocny Bieg Świętojański z Bankiem Polskim, Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim) lub MTB Gdynia Maraton (zwanych dalej łącznie „Wydarzeniami”) organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,2) umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,3) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,4)umieszczeniu informacji promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w newsletterze rozsyłanym przez Wykonawcę,5) dołączeniu baneru promującego Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy,6) umożliwieniu Zamawiającemu, po uprzednim każdorazowym uzyskaniu zgody od właściciela praw telewizyjnych, nagrywania Imprezy, na potrzeby własne
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16666.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hryniewickiego 8A
Kod pocztowy: 81-340
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 20.04.2018
Data udostępnienia informacji: 20.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.04.2018 12:41 Dodanie informacji Marzena Angielczyk