Promocja Gminy Miasta Gdyni oraz GCS podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni.

Gdynia, dnia 11 kwietnia 2018 roku
l.dz.1775/ 2018

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.18.2018
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Promocję Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas imprezy kolarskiej organizowanej w II kwartale 2018 roku na terenie Gdyni”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Gdyni ( 81-340) przy ulicy Hryniewickiego 8A. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Nośniki promocji na odzieży dla osób pracujących podczas Imprezy 20% = 20 punktów,
3) Zasięg promocji 20% = 10 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 30.000,00 zł.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę , zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.

Przewidywany termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 16 kwietnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 11.04.2018
Data udostępnienia informacji: 11.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2018 11:03 Dodanie informacji Marzena Angielczyk