Organizacja regat Tall Ships Regatta w Gdyni 2011

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Organizację regat Tall Ships Regatta w Gdyni 2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2011 pod numerem 54529-2011, data zamieszczenia: 16.02.2011
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizację regat Tall Ships Regatta w Gdyni 2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie regat Tall Ships Regatta w roku 2011 r. na wodach Morza Bałtyckiego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Tall Ships Internalional Limited, 5 Mumby Road, Hants PO12, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 315835,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 303647,50
·         Oferta z najniższą ceną: 303647,50 / Oferta z najwyższą ceną: 303647,50
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 1 lit. a i b - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Regaty Tall Ships Regatta są organizowane przez Tall Ships International Limited, który jest jedynym podmiotem wyłącznie uprawnionym do korzystania z praw własności intelektualnej dotyczących w/w regat, w tym nazwy regat oraz logo regat. Tak więc zlecenie zamówienia Tall Ships International Limited jest zasadne, gdyż jest ona jedynym Wykonawcą mogącym wykonać przedmiotowe zamówienie.
 
 
 
 
                                                                                              Gdynia,  dnia 16 lutego 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Schwarz
Wprowadził informację: Paulina _Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 16.02.2011
Data udostępnienia informacji: 16.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2011 15:08 Dodanie informacji Paulina Filipowicz