Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

Ogłoszenie nr 510236448-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni dla biegaczy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni w nowej lokalizacji tj. po zachodniej stronie istniejącej ścieżki rowerowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550229706-N-2019 z dnia 25-10-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540229586-N-2019 z dnia 25-10-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni dla biegaczy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni w nowej lokalizacji tj. po zachodniej stronie istniejącej ścieżki rowerowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.37.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni dla biegaczy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni w nowej lokalizacji tj. po zachodniej stronie istniejącej ścieżki rowerowej - w dzielnicy Kamienna Góra, na działkach o nr ewidencyjnych: 429/2, 430, 443, 444, 785, 790, 872/1, 872/2, 874/1, 874/2, 876/1, 876/2 obręb 0016 Kamienna Góra, na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (ID 146) „Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim”, (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=146), 2)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 2.W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1)projektu budowlanego branży konstrukcyjnej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2)projektu budowlano - wykonawczego branży konstrukcyjnej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3)kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki xlsx i ath) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), 4)szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 5)analizy nawierzchni dla projektowanego obiektu, na podstawie minimum 3 kart technicznych wybranego rodzaju nawierzchni mineralnej wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie, zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 3.Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1)opinię geotechniczną, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w polach o głębokości min. 2 m co 100 mb terenie projektowanej bieżni, nie mniej niż 5 odwiertów; 2)opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a)określenie kategorii geotechnicznej b)ocenę warunków wodno-gruntowych, c)dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d)ocenę możliwości posadowienia obiektu, e)wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 3)inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową Dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a)zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b)inwentaryzację i ocenę zieleni, c)dokumentację fotograficzną, d)proponowane rozwiązania techniczno - funkcjonalne, 4.W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa : - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1)na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 2)zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Zaproszeniu i wzorze umowy; 3)zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a)projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b)nawierzchnia musi być zgodna z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; 4)Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5)Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 5.Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6000.00
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: INDOM Mieczysław Tkaczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7380.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7380.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7380.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 550229706-N-2019 z dnia 25-10-2019 r.

Gdynia: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni dla biegaczy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni w nowej lokalizacji tj. po zachodniej stronie istniejącej ścieżki rowerowej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni dla biegaczy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni w nowej lokalizacji tj. po zachodniej stronie istniejącej ścieżki rowerowej
Numer referencyjny  GCS.DZPI.2711.37.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
 
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania bieżni dla biegaczy na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni w nowej lokalizacji tj. po zachodniej stronie istniejącej ścieżki rowerowej - w dzielnicy Kamienna Góra, na działkach o nr ewidencyjnych: 429/2, 430, 443, 444, 785, 790, 872/1, 872/2, 874/1, 874/2, 876/1, 876/2 obręb 0016 Kamienna Góra, na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 (ID 146) „Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim”, (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2017&path=146), 2)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 2.W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1)projektu budowlanego branży konstrukcyjnej wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2)projektu budowlano - wykonawczego branży konstrukcyjnej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3)kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki xlsx i ath) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), 4)szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 5)analizy nawierzchni dla projektowanego obiektu, na podstawie minimum 3 kart technicznych wybranego rodzaju nawierzchni mineralnej wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie, zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 3.Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1)opinię geotechniczną, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów w polach o głębokości min. 2 m co 100 mb terenie projektowanej bieżni, nie mniej niż 5 odwiertów; 2)opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a)określenie kategorii geotechnicznej b)ocenę warunków wodno-gruntowych, c)dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d)ocenę możliwości posadowienia obiektu, e)wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 3)inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową Dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a)zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b)inwentaryzację i ocenę zieleni, c)dokumentację fotograficzną, d)proponowane rozwiązania techniczno - funkcjonalne, 4.W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa : - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1)na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 2)zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Zaproszeniu i wzorze umowy; 3)zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a)projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b)nawierzchnia musi być zgodna z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; 4)Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5)Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 5.Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
71420000-8,
71332000-4,
71325000-2,
71247000-1,
71248000-8
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.74. 2018 i objętego umową nr 449/JB/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni na Bulwarze Nadmorskim w dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni W związku z koniecznością przeniesienia usytuowania bieżni ze strony wschodniej na stronę zachodnią istniejącej ścieżki rowerowej, należy przeprojektować wykonaną dokumentację projektową. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 540229586-N-2019 z dnia 25-10-2019 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550229706-N-2019
Data: 25-11-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: INDOM Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5 80-297 Banino woj. pomorskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 25.10.2019
Data udostępnienia informacji: 25.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:22 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
06.11.2019 13:48 Aktualizacja treści Anna Urbańska