Ogłoszenie o udzileniu zamówienia na Przebudowę zasklepionego boiska szkolnego przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Gimnazjum nr 2


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia :
http://gdyniasport.pl/kategoria/administracja/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony/

 
Ogłoszenie nr 106869 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.
 
Gdynia: Przebudowa zasklepionego boiska szkolnego przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Gimnazjum nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 75447-2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 81025-2017,83759-2017,85178-2017,86957-2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa zasklepionego boiska szkolnego przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Gimnazjum nr 2
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.36.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-1 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby; 45212221-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych; 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji; 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń; 45233222-1 – Roboty w zakresie placów utwardzonych; 45212140-9 Montaż urządzeń sportowych; 45112710-5 Urządzenie terenów zieleni 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska asfaltowego, położonego w Gdyni przy ul. Wolności 25 nr dz. 196 obręb 0013 Działki Leśne, na boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, przepuszczalne dla wody, na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających, przystosowane do gry w piłkę nożną, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni na terenie Gimnazjum nr 2” opracowanym przez Łukasza Czaplickiego - Steelu Sp. z o.o., (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – zadanie nr 4: Przebudowa zasklepionych boisk szkolnych przy ul. Wolności w Gdyni. Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 4) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy, tkanej (100% tkany jednocześnie z włóknem runa, nie dopuszcza się zastosowanie warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu) o następującej konstrukcji: a) warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM o grubości 5 cm, b) warstwa z maty shockpad X-PAD o grubości 12 mm, przepuszczalnej dla wody opadowej z uwagi na charakter systemu odprowadzenia wód opadowych do skrzynek retencyjno – rozsączających, c) warstwa systemowej podbudowy polipropylenowej w formie skrzynek retencyjno-rozsączających o grubości 8,5 cm, d) warstwa pospółki zagęszczona do Id=0,6 o grubości 10 cm, e) warstwa geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, f) warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego do Id=0,7 o grubości 25-100 cm, 5) wykonanie wokół boiska nowej nawierzchni z kostki betonowej o następującej konstrukcji: a) warstwa kostki betonowej w kolorze szarym o grubości 6 cm, b) warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubości 4 cm, c) warstwa wyrównawcza z piasku zagęszczonego do Id=0,7 o grubości 40 cm, 6) wykonanie nowej nawierzchni drogi wewnętrznej oraz opaski przy budynku szkoły o następującej konstrukcji: a) warstwa kostki betonowej w kolorze szarym o grubości 8 cm, b) warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubości 4 cm, c) warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, d) warstwa mieszanki żwirowo-piaskowej (pospółka) o grubości 60 cm, e) warstwa geowłókniny separacyjnej, 7) wykonanie nowej nawierzchni parkingu o następującej konstrukcji: a) warstwa płyt typu Eko-Ażur w kolorze szarym o grubości 8 cm, b) warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubości 4 cm, c) warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, d) warstwa mieszanki żwirowo-piaskowej (pospółka) o grubości 45 cm, e) warstwa geowłókniny separacyjnej, 8) dostawę i montaż wyposażenia boiska w postaci: a) dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m, o konstrukcji aluminiowej, montowanych w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 748:2013-09, b) tablicy informacyjnej z regulaminem, c) czterech chorągiewek uchylnych z poliwęglanu, 9) dostawę i montaż tablicy informacyjnej (tymczasowej) oraz tablicy pamiątkowej (stałej) Funduszy Europejskich, 10) wykonanie piłkochwytów za bramkami o wysokości 6 m, 11) wykonanie piłkochwytów wzdłuż bocznej linii boiska o wysokości 4 m, 12) wykonanie przepustów pod przyszłe oświetlenie, 13) wykonanie obsiania terenu trawą, 14) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 5) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 7) oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods dla poziomu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR) lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu minimum FIFA Quality (dopuszczalny certyfikat FIFA Quality Pro), ze względu na użytkowanie jej przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej do juniorów starszych włącznie uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, co powinno zostać potwierdzone stosownym certyfikatem FIFA 1 STAR lub 2 STAR lub Quality lub Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad) i wynikami badań laboratoryjnych (raport z badań Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzającymi zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA, 8) oferowana nawierzchnia oraz granulat muszą być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (oraz zgodna z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 -Tekst mający znaczenie dla EOG), zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, w tym posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające spełnienie przez oferowaną trawę i granulat wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, lub inny dokument np. w postaci stosownego oświadczenia, 9) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014:02 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 10) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 11) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 12) posiadać Certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR lub Quality lub Quality Pro dla obiektu na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR); Zamawiający nie wymaga uzyskania certyfikacji dla podbudowy shockpad, 13) posiadać gwarancję producenta trawy syntetycznej na okres minimum 5 lat, 14) posiadać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 15) spełniać następujące parametry techniczne: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony, preferowany w różnych odcieniach, c) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe/monofilamentowe (100%) wzmocnione rdzeniem, d) wysokość całkowita włókna: 50 mm +/- 6 %, e) grubość włókna: min. 300 μm, f) ciężar włókna – Dtex: min. 11.500, g) ilość włókna na m2: min. 108.000 włókien/m2, h) wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed starzeniem) – min. 40 N, i) przepuszczalność wody dla całego systemu – min. 2000 mm/h, j) wypełnienie składające się z: warstwy piasku – przesiewany, płukany, suchy; warstwy granulatu EPDM nowego z produkcji w kolorze szarym; granulacja, grubości warstw (mm), i waga (kg/m2) zgodnie z kartą techniczną producenta systemu nawierzchni, 16) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 15 lit. d) – i) w postaci między innymi wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub ITB lub karty technicznej, 17) możliwość montażu oferowanej nawierzchni na skrzynkach retencyjno-rozsączających, 18) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 9 do SIWZ. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 9. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do postawienia tymczasowej tablicy informacyjnej Funduszy Europejskich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz stałej tablicy pamiątkowej po ich zakończeniu. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 19. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 20. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 4 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 21. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 22 i 23. 22. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 23. 23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 6) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 24. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 27. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 5 lat (60 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowaną nawierzchnię i granulat. 28. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 33. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). kierownika budowy, który będzie prowadził roboty objęte zamówieniem. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osoby, o których mowa wyżej. W przypadku braku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie. 35. Tablice informacyjno-pamiątkowe Funduszy Europejskich: tymczasową (wym. 80x120 cm) oraz stałą (wym. 80x120 cm) należy wykonać jako jednostronne z materiału trwałego, odpornego na działanie czynników atmosferycznych (tj. temperaturę, opady, wiatr), na ścieranie oraz o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej, z treścią informacyjną oraz logotypami w pełnym kolorze, pokrytych laminatem „antygraffiti”, umocowane na wysokości 150 cm od dolnej krawędzi tablicy na dwóch słupkach o przekroju kwadratowym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania tablic w dobrym stanie technicznym, w tym zapewnienia aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna, odpowiednio: dla tablicy tymczasowej do dnia odbioru końcowego, dla tablicy stałej w okresie udzielonej gwarancji. 36. Tablicę informacyjna Funduszy Europejskich Wykonawca zobowiązany jest ustawić w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem robót, natomiast tablicę pamiątkową stałą Wykonawca zobowiązany jest zamontować na dzień odbioru końcowego w miejsce zdemontowanej tymczasowej tablicy informacyjnej. 37. Tablice: informacyjna tymczasowa oraz pamiątkowa stała muszą być zgodne z następującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji: 1) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokument jest dostępny na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (na dzień ogłoszenia postępowania dostępny pod linkiem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznik_wniosk odawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf). 2) Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – dostęp: https://www.pois.gov.pl/media/7572/karta_wzor_FEIS.pdf 3) Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dostęp: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf 4) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - dostęp: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/28636/Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji_3_listopada_2016.pdf Wytyczne do projektu, o których mowa w punkcie 1) i 3) stanowią załączniki nr 11 i nr 12 do SIWZ. 38. Na tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej Funduszy Europejskich w miejscach, gdzie wspomniane w ust. 37 wytyczne przewidują informacje do uzupełniania, należy umieścić następującą treść: Tytuł projektu: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni Cel projektu: Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez zwiększenie zabezpieczenia terenów zurbanizowanych Miasta Gdyni przed podtopieniami, zalaniami i nagłymi powodziami Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni 39. Wzór tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej, w tym treść, kolorystykę oraz lokalizację, przed ich wykonaniem i montażem, Wykonawca uzgodni z Wydziałem Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta Gdyni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45111000-1, 45112000-5, 45212221-1, 45223800-4, 45342000-6, 45212140-9, 45112710-5, 45233222-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2196452.04
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
HEMET Sp. z o.o.,  ,  ul. Sulechowska 39 A,  65-022,  Zielona Góra,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1635580,73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 862708,33
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1635580,73
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 11.07.2017
Data udostępnienia informacji: 11.07.2017