Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na usługi drukowania

Ogłoszenie nr 510079941-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550053742-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą plakatów, banerów, ścianek sponsorskich i siatek mesh wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Plakaty A2 muszą spełniać poniże parametry: a) Format: A2 b) Materiał: kreda połysk, 250 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, d) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: d1) 100 szt. plakatów x 2 zamówienia (nakłady), d2) 250 szt. plakatów x 2 zamówienia (nakłady), e) Ilość: 700 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 4 projekty. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 2) Siatki mesh wielkoformatowe muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 10 m x 9,56 m, b) Materiał: siatka mech, 510 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy d) Wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 50 cm, e) Twardy solwent odporny na warunki atmosferyczne, brak łączeń/zgrzewania (druk w całości), f) Montaż po stronie Wykonawcy - siatki montowane na bokach Stadionu Miejskiego w Gdyni za pomocą taśm, zamontowane na konstrukcji by nie obciążać siatki stadionu, f) Ilość: 2 sztuki/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dwa projekty. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 3) Siatka mesh wielkoformatowa musi spełniać poniższe parametry: a) Format: 30m x 9,56 m, b) Materiał: siatka mech, 510 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy, d) Wykończenie: wzmocniony na krawędziach, wyposażony w zakuwane oczka o średnicy 2 cm w odstępach 50 cm, e) Twardy solwent odporny na warunki atmosferyczne, brak łączeń/zgrzewania (druk w całości), f) Montaż po stronie Wykonawcy - siatki montowane na bokach Stadionu Miejskiego w Gdyni za pomocą taśm, zamontowane na konstrukcji by nie obciążać siatki stadionu, g) Ilość: 1 sztuka/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia jeden projekt. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 4) Banery wraz z montażem na kostki promocyjne muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 250 wys./ 1010 szer. cm b) Materiał: baner block out, 600 g, c) Kolorystyka: 4/0 CMYK, nadruk solventowy twardy. d) Wymagania: materiał lekki, wytrzymały na zginanie, rozciąganie, odporne na działanie warunków atmosferycznych (różnice temperatur, wilgoć), e) Montaż: baner montowany na metalowa kostkę (250x250 cm) , za pomocą specjalistycznej mocnej taśmy dwustronnej + montaż w górnej części za pomocy linek. Linki i taśmy po stronie Wykonawcy, f) Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: f1) 4 szt. x 1 zamówienie (nakład), f2) 3 szt. x 1 zamówienie (nakład), g) Ilość: 7 sztuk/ Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 7 projektów. Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, 5) Ścianka sponsorska tekstylna musi spełniać poniższe parametry: a) Format: 2000 x 3000 mm, b) Materiał: flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, naciągany bezpośrednio na konstrukcje, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Konstrukcja: łukowa, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu e) Projekt: Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia jeden projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy, f) Ilość: 12 sztuk.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 77714.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Janusz Ciosek PPHU Wielka Reklama
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 45
Kod pocztowy: 98-300
Miejscowość: Wieluń
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 82902.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82902.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82902.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 14 marca 2017 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.5.2017, umowa nr 157/JB/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Joanna Szabłowska
Data wytworzenia informacji: 24.04.2019
Data udostępnienia informacji: 24.04.2019