Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na dostawę wyposażenia drogowego

Ogłoszenie nr 510103171-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550089321-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2711.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu polegająca w szczególności na dostawie oznakowania obiektów i terenów Gdyńskiego Centrum Sportu w postaci tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 2.Przedmiot umowy obejmuje dostawę: 1) Znak informacyjny „GDY …” o poniższych parametrach: a) wymiary: wys. 75cm x szer. 60cm, b) treść naniesiona na folię nie odblaskową, c) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, d) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, e) Zamawiający przedstawi Wykonawcy projekt nadruku, f) ilość: 16 sztuk. 2) Znak informacyjny „Nagły uskok” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-3 „Nagły uskok”, b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 3) Znak informacyjny „Pale” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak C-4 „Pale”, b) kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 4) Znak informacyjny „Doskonała jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 1 sztuka. 5) Znak informacyjny „Dobra jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 1 sztuka. 6) Znak informacyjny „Dostateczna jakość wody w kąpielisku” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. z 2018 roku poz. 2476), b) wymiary: wys. 8 cm x szer. 17 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, który znak z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 1 sztuka. 7) Znak „Kąpiel zabroniona” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-1 „Kąpiel zabroniona”, b) kształt okrągły o średnicy 40 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 8) Znak „Kąpiel zabroniona - szlak żeglowny” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak A-2 „Kąpiel zabroniona- szlak żeglowny”, b) kształt okrągły o średnicy 40 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 9) Znak „Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi” o poniższych parametrach: a) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2018 roku poz. 153), znak B-2 „Nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”, b) kształt okrągły o średnicy 40 cm, c) treść naniesiona na folię odblaskową, d) znak na blasze giętej ocynkowanej z zaokrąglonymi krawędziami, e) znak musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie go do słupka, f) Zamawiający wskaże, które znaki z Rozporządzenia ma dostarczyć Wykonawca, g) ilość: 2 sztuki. 10) Znak „Zakaz zatrzymywania się” o poniższych parametrach: a) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 170 nr 1393 z późn. zm.), znak B-36 „Zakaz zatrzymywania się” b) kształt okrągły o średnicy 40-45 cm, c) znak na blasze giętej ocynkowanej (grubość 1,25mm) z zaokrąglonymi krawędziami, d) tył znaku dodatkowo pomalowany proszkowo, e) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz), f) bez uchwytów mocujących do słupków, g) ilość: 5 sztuk. 11) Znak „Zakaz wprowadzania psów” o poniższych parametrach: a) wymiary: wysokość 300-400 mm, szerokość 200-300 mm, b) materiał: lekkie i trwałe tworzywo PCV o grubości 2,5-3mm, c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr), d) zastosowanie na zewnątrz, e) mocowanie na opaskę zaciskową lub śruby fi 6 mm, f) ilość: 5 sztuk. 12) Znak „Obiekt monitorowany” zgodnie z przepisami RODO o poniższych parametrach: a) wymiary: wysokość 150-250 mm, szerokość 300-350 mm, b) materiał: trwałe tworzywo PCV o grubości 2-3mm, c) naniesiony nadruk w intensywnych barwach odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr), d) zastosowanie na zewnątrz, e) ilość: 5 sztuk. 13) Znak „Regulamin obiektu NSR” o poniższych parametrach: a) wymiary: wysokość 800-900 mm, szerokość 500-600 mm, b) materiał: blacha ocynkowana, z tyłu malowana proszkowo, o grubości od 0,6-0,8mm, c) naniesiony trwały nadruk odporny na działanie promieni UV oraz warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr), d) ilość: 2 sztuki, e) treść regulaminu zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34920000-2
Dodatkowe kody CPV: 31523200-0, 34928472-7, 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6064.02 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: „TOP-DESIGN CHWASZCZYNO Chudzyński, Stupnicki” Spółka Jawna 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Oliwska 166 
Kod pocztowy: 80-209 
Miejscowość: Chwaszczyno 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7458.74 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7458.74 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7458.74 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia drogowego dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu”, znak sprawy: GCS.DZPI.2710.30.2019, ogłoszenie o zamówieniu nr 536451-N-2019 z dnia 2019-04-11, do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 24.05.2019
Data udostępnienia informacji: 24.05.2019