Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju finałowego Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn Gdynia Basket Cup 2015

25/03/2015    S59    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 059-104186
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.03.2015 roku i zamieszczono w dniu 25.03.2015 roku pod numerem 2015/S 059-104186
 
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju finałowego Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn „Gdynia Basket Cup 2015", który odbędzie się w dniach 19-22 lutego 2015 roku w Gdyni.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas turnieju finałowego Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn „Gdynia Basket Cup 2015", który odbędzie się w dniach 19-22 lutego 2015 roku w Gdyni przez promowanie Miasta Gdyni polegające między innymi na umieszczeniu nazwy Gdynia w oficjalnej nazwie Turnieju, umieszczeniu logo Gdynia Sport na: materiałach i publikacjach wydawanych dla potrzeb Turnieju oraz na stronie internetowej.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 555 333,33 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Polskiej Lidze Koszykówki Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, jest zasadne, ponieważ spółka ta jest jedynym organizatorem Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn. Koszykówka staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportową w naszym kraju przede wszystkim ze względu na dużą dynamikę gry, efektowność zagrywek oraz energię zawodników. Rozgrywki Pucharu Polski to jedne z najważniejszych wydarzeń koszykarskich w kraju, których ranga z roku na rok rośnie. W turnieju udział weźmie osiem najlepszych drużyn Tauron Basket Ligi - polskiej ekstraklasy, dzięki czemu podczas przedmiotowych rozgrywek zostanie zaprezentowana gra na najwyższym poziomie. Czterodniowy turniej odbędzie się na Hali „Gdynia Arena", co dodatkowo uatrakcyjni jego organizację. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż do rywalizacji o Puchar Polski przystąpi zespół Asseco Gdynia cieszący się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszego miasta. Poprzednią edycję Pucharu Polski na trybunach wrocławskiej hali obejrzało ponad 3000 kibiców. Ubiegłoroczne statystyki pozwalają zakładać, iż na czas odbywania się turnieju do Gdyni przyjadą kibice a także przedstawiciele mediów z całego kraju, gdyż jest to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć męską koszykówkę w najlepszym jej wydaniu. Nazwa „Gdynia" oraz logotyp naszego miasta pojawi się w szerokiej akcji promocyjnej turnieju, która obejmować będzie między innymi reklamę w prasie, czy internecie. Mecze transmitowane będą w ogólnopolskiej telewizji oraz portalach internetowych, co stanowić będzie doskonałą promocję Gdyni, nazywaną „Stolicą Polskiej Koszykówki".
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.1.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 9-011684 z dnia 14.1.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.2.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Polska Liga Koszykówki Spółka Akcyjna
ul. Erazma Ciołka 10
01-402 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 181 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.3.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.03.2015
Data udostępnienia informacji: 26.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2015 11:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski