Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zmiany dokumentacji pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Orłowskiej w Gdyni” w zakresie urządzeń placu zabaw

Ogłoszenie nr 510245233-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Zmiany opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni” w zakresie urządzeń placu zabaw

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550241423-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiany opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni” w zakresie urządzeń placu zabaw
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.39.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1)zmiana opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 2431 obręb 0022 Orłowo, 2)pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: INDOM Mieczysław Tkaczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4920.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art.67 ust.1 pkt.6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 05 czerwca 2019 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.39.2019 i objętego umową nr 306/JB/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiotem zamówienia są zmiany opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie urządzeń placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie ZS nr 5 przy ul. Orłowskiej w Gdyni, dzielnica Orłowo oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych wykonaną dokumentacją projektową. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 14.11.2019
Data udostępnienia informacji: 14.11.2019