Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zmianę projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie.

Gdynia, dnia 04 maja 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Gdynia: Zmiana projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2012 r. pod numerem: 99233 - 2012.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80317 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające, do zamówienia podstawowego objętego umową nr 193/JB/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. zawartą w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie (zwanego dalej Zamówieniem Podstawowym). 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zmiana wykonanego w ramach Zamówienia Podstawowego projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: a) projektu budowlanego i wykonawczego budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie obecnego stadionu przy ul. Śmidowicza we wszystkich branżach tj. architektonicznej, budowlanej, elektrycznej, wod. kan., wentylacyjnej, oświetleniowej, deszczowej i teletechnicznej, (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, b) kosztorysów inwestorskich (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie Dokumentacją projektową. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wykonanego w ramach Zamówienia Podstawowego projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie w taki sposób aby: 1) zakres robót w kosztorysie inwestorskim po przeprojektowaniu nie przekroczył 12.000.000,00 złotych brutto oraz, 2) stadion lekkoatletyczny spełniał wymagania postawione w Zamówieniu Podstawowym dotyczące wymogom stawianym dla obiektów lekkoatletycznych V kategorii zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz, 3) był przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 5. Zmiany wykonanego projektu stadionu lekkoatletycznego dotyczą w szczególności: 1) zmniejszenia powierzchni całkowitej obiektu kubaturowego, 2) rezygnacji z 2 szatni dla zawodników indywidualnych w budynku klubowym, 3) zmniejszenia ilości miejsc dla widzów do min. 350, 4) przeprojektowania oświetlenia na słupach oświetleniowych - do osiągnięcia min 350 lx średnio, 5) zmniejszenia ilości stanowisk kamerowych do 1 centralnego stanowiska kamerowego. 6. Wykonana dokumentacja winna być sporządzona tak, aby Zamawiający na jej podstawie uzyskał zmianę warunków uzyskanego pozwolenia na budowę nr WI-II.784.2.01.07.2011.MH oraz mógł przeprowadzić procedurę przetargową na wykonanie obiektu. 7. Wykonawca udziela rękojmię za wady i gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 2 lat licząc od daty odbioru dokumentacji projektowej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewa i Remigiusz Owczarek, Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c., Dmosin Drugi nr 89B, 95-061 Dmosin, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 45817,50
  • Oferta z najniższą ceną: 45817,50 / Oferta z najwyższą ceną: 45817,50
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 15 lipca 2011 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdyni Oksywie. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 203.252,04 PLN, w Euro 50.565,24. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia podstawowego wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie obecnego stadionu przy ul. Śmidowicza w Gdyni. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę nr WI-II.784.2.01.07.2011.MH. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie zmiana wykonanego projektu stadionu lekkoatletycznego Gdyni Oksywie, w taki sposób, aby Zamawiający mógł przeprowadzić inwestycję w ramach uzyskanych na nią środków oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i są z nimi zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.05.2012
Data udostępnienia informacji: 04.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.05.2012 11:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski