Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race Gdynia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 132779-2014 z dnia 2014-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71314100-3 - usługi elektryczne, 31122000- agregaty prądotwórcze, 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie...
Termin składania ofert: 2014-06-30
Gdynia: Zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race Gdynia
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2014 r. pod numerem: 159615 - 2014.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132779 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie zasilania energetycznego wraz z obsługą dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71314100-3 - usługi elektryczne, 31122000- agregaty prądotwórcze, 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 - benzyna bezołowiowa. 2. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę kompleksowej obsługi energetycznej dla potrzeb imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia (zwana dalej Imprezą), która odbędzie się na trenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Przedmiotem zamówienia jest obsługa elektryczna polegająca na zapewnieniu ciągłości zasilania energetycznego dla różnych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w postaci między innymi: agregatów prądotwórczych, linii kablowych i rozdzielni elektrycznych. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni stałą obsługę i asystę techniczną, bieżący serwis urządzeń oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym zapewnienie paliw płynnych oraz energii elektrycznej. 4. Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zapewni zasilanie energetyczne w różnych lokalizacjach we wskazanych terminach, o następujących minimalnych parametrach: 1) dla potrzeb terenu Skweru Kościuszki w Gdyni: a) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 250 KVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego - w ilości 1 sztuka; gotowość od godziny 08.00 dnia 18.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 29.07.2014 r. (łącznie 12 dni), b) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 250 kVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy 250 kVA lub tymczasowego przyłącza energetycznego o mocy 250 kVA - w ilości 1 sztuka; gotowość od godziny 08.00 dnia 13.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 30.07.2014 r. (łącznie 18 dni), c) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 150 kVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy 150 kVA lub tymczasowego przyłącza energetycznego o mocy 150 kVA - w ilości 1 sztuka; gotowość od godziny 08.00 dnia 18.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 29.07.2014 r. (łącznie 12 dni), d) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 3 kVA - realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego - w ilości 6 sztuk w różnych lokalizacjach; gotowość od godziny 08.00 dnia 21.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 28.07.2014 r. (łącznie 8 dni), e) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 10 kVA - realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego - w ilości 4 sztuki, w różnych lokalizacjach; gotowość od godziny 08.00 dnia 21.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 28.07.2014 r. (łącznie 8 dni), f) zapewnienie urządzenia UPS o mocy 5 kVA - w ilości 4 sztuki, w różnych lokalizacjach; gotowość od godziny 08.00 dnia 21.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 28.07.2014 r. (łącznie 8 dni), 2) dla potrzeb terenu Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście i Bulwaru Nadmorskiego: a) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 150 kVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy 150 kVA lub tymczasowego przyłącza energetycznego o mocy 150 kVA - w ilości 1 sztuka, gotowość od godziny 08.00 dnia 24.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 27.07.2014 r. (łącznie 4 dni, maksymalny czas pracy 12 godzin), b) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 100 kVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA lub tymczasowego przyłącza energetycznego o mocy 100 kVA - w ilości 2 sztuki, gotowość od godziny 08.00 dnia 24.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 27.07.2014 r. (łącznie 4 dni, maksymalny czas pracy 12 godzin), c) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 60 kVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA lub tymczasowego przyłącza energetycznego o mocy 60 kVA - w ilości 3 sztuki, gotowość od godziny 08.00 dnia 24.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 27.07.2014 r. (łącznie 4 dni, maksymalny czas pracy 12 godzin), 3) dla potrzeb terenu przystani jachtowej Marina Gdynia: a) zapewnienie zasilania energetycznego o mocy 60 kVA realizowanego za pomocą agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA lub tymczasowego przyłącza energetycznego o mocy 60 kVA - w ilości 1 sztuki, gotowość od godziny 08.00 dnia 12.07.2014 r. do godziny 22.00 dnia 01.08.2014 r. (łącznie 21 dni). 5. Dla potrzeb wszystkich lokalizacji, o których mowa w ust. 4 w celu realizacji zapewnienia zasilania Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie, w tym między innymi: a) przedłużacz trójfazowy 32 A, 50 metrów, IP 55 - 5 sztuk, b) przedłużacz trójfazowy 32 A, 25 metrów, IP 55 - 5 sztuk, c) przedłużacz trójfazowy 16 A, 50 metrów, IP 55 - 5 sztuk, d) przedłużacz trójfazowy 16 A, 25 metrów, IP 55 - 5 sztuk, e) przedłużacz jednofazowy 230 V, 50 metrów, IP 55 - 10 sztuk, f) przedłużacz jednofazowy 230 V, 25 metrów, IP 55 - 10 sztuk, g) listwa zasilająca 230 V, z zabezpieczeniem i włącznikiem, na 5 gniazd, z przewodem minimum 5 metrów, IP 55 - 10 sztuk, h) rozdzielnica elektryczna przenośna z gniazdami 1x32A 3P+N+E, 1x16A 3P+N+E, 2 x 230 V 1P+N+E IP66, wszystkie gniazda muszą być zabezpieczone wyłącznikiem RCD, IP 55 - 5 sztuk, i) rozdzielnica elektryczna przenośna z gniazdami 2x63A 3P+N+E ,2x32A 3P+N+E, 2x16A 3P+N+E, 2 x 230 V 1P+N+E IP66, wszystkie gniazda muszą być zabezpieczone wyłącznikiem RCD, IP 55 - 3 sztuk, j) kabel YAKXS 4 x 120 mm dla rozdzielnic 100 KW, do podłączenia agregatów prądotwórczych lub przyłączy energetycznych i rozdzielnic elektrycznych, w każdej lokalizacji długość 100 metrów- przewidywana ilość lokalizacji 2, k) kabel YAKXS 4 x 240 mm dla rozdzielnic 250 KW, do podłączenia agregatów prądotwórczych lub przyłączy energetycznych i rozdzielnic elektrycznych, w każdej lokalizacji długość 100 metrów - przewidywana ilość lokalizacji 2, 6. Terminy i lokalizacje, o których mowa w ust. 4 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem nie później niż w terminie 1 tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac w poszczególnych lokalizacjach. 7. Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w ust. 4 i 5 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: 1) do dostawy urządzeń elektrycznych niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, sprawnych, dopuszczonych do użytkowania, posiadających wszelkie niezbędne dokumenty techniczne w tym potwierdzające zgodność urządzeń z obowiązującymi normami, 2) zapewnienia pracy agregatów lub tymczasowych przyłączy energetycznych przez cały okres użycia, od rozpoczęcia do zakończenia, założenie pracy ciągłej 24h/na dobę, 3) ułożenia tymczasowych linii kablowych, zasilanych z agregatów lub przyłączy, zakończonych szafkami rozdzielczymi na potrzeby wozów transmisyjnych, kontenerów, sceny, namiotów, sklepików, gastronomii, itp., 4) zapewnienia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej o parametrach spełniających wymogi Prawa Energetycznego i Polskich Norm Elektrycznych, 5) sprawdzenia i wykonania kompletnych pomiarów wybudowanych obwodów, potwierdzonych stosownym protokołem, 6) sprawdzenia instalacji w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, oraz uziemień instalacji i aparatów, 7) do zabezpieczenia za pomocą najazdów kablowych lub innych podobnych zabezpieczeń, ciągów pieszych i jezdni, przez które poprowadzone zostaną linie kablowe, 8) do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonaniu poszczególnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 9) zapewnienia pełnej 24h/na dobę obsługi energetycznej podczas trwania Imprezy w każdej z wymienionych lokalizacji; przez obsługę energetyczną Zamawiający rozumie odpowiednio zorganizowaną obsadę (zespół osób) wraz z niezbędnym wyposażeniem, która w każdej chwili będzie w stanie do podjęcia wszelkich czynności związanych z usunięciem ewentualnych usterek, 10) zapewnienia w trakcie wykonywania obowiązków swojego przedstawiciela - koordynatora w celu bezpośrednio kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, 11) demontażu tymczasowych linii kablowych i rozdzielni elektrycznych po zakończeniu Imprezy z pisemnym uzgodnieniem terminu z Zamawiającym, nie później niż 24 h od zakończenia Imprezy, (zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzone zostanie protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego). 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenia elektryczne na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń elektrycznych, 3) Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia prac montażowych w danej lokalizacji, 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace montażowe/demontażowe związane z wykonaniem przyłączy tymczasowych jak i prace związane z umiejscowieniem agregatów w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu/demontażu i umiejscowienia agregatów oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu i umiejscowienia; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu i umiejscowienia agregatów własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia w trakcie prac montażowych/demontażowych i umiejscowienia agregatów, zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu i umiejscowienia agregatów, 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym dokumentami technicznymi poszczególnych urządzeń elektrycznych, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych i umiejscowienia agregatów, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia prac, 11) nie później niż na 24 godziny przed wyznaczonym terminem Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż zapewni gotowości dla każdej lokalizacji, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania danej części przedmiotu zamówienia i gotowość do zasilania danej lokalizacji, 12) Zamawiający dokona kontroli wykonania obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 10 oraz odbierze od Wykonawcy każdorazowo kopię protokołów wykonania pomiarów elektrycznych, 13) jeżeli w toku kontroli zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania danej części przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 14) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia, 15) Wykonawca zobligowany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, listę osób biorących udział w realizacji zamówienia, w celu przygotowania przez Zamawiającego stosownych przepustek na teren Imprezy; jednocześnie osoby Wykonawcy zobligowane są do legitymowania się dostarczonymi przez Zamawiającego przepustkami; nie posiadanie przepustki przez osoby Wykonawcy może spowodować niemożność wejścia na poszczególne lokalizacje oraz niemożliwość wykonania całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, z tytułu czego Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, 16) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 10. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 14. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3, 31.12.20.00-0, 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • UNIGREG ENERGIA Sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 7/94, 02-777 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 305532,00
  • Oferta z najniższą ceną: 305532,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8838455,51
  • Waluta: PLN.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.07.2014
Data udostępnienia informacji: 07.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.08.2014 09:28 Dodanie informacji Maciej Zaborski