Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Błękitnej w Gdyni

  Gdynia, dnia 20.09.2013 r.
 
Gdynia: Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Błękitnej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2013 r. pod numerem: 191707 - 2013.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164001 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Błękitnej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako:, 451113000-1 - roboty rozbiórkowe, 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45212140-9- obiekty rekreacyjne, 45212221-1 - roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych, 45236119-7 - naprawa boisk sportowych, 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni. 2.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Błękitnej w zakresie przywrócenia funkcji sportowej terenu, na podstawie i zgodnie z projektami budowlano wykonawczymi w zakresie zagospodarowania działki i inwentaryzacji zagospodarowania działki opracowanymi przez projektanta Bartłomieja Figur, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ). 3.Uwaga: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie tylko części robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej. Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje wykonania strefy zabawowej dla najmłodszych w postaci dostawy urządzeń placu zabaw, wykonania strefy dla zwierząt oraz dostawy elementów małej architektury w postaci tablicy informacyjnej, ławek oraz pergoli. Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia powyższych elementów dokumentacji projektowej. 4.Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1)wykonanie robót rozbiórkowych i demontaż istniejących urządzeń, 2)wykonanie nasypu górki saneczkowej wraz z systemem barierek ochronnych, 3)demontaż i przeniesienie istniejącej wiaty do schronienia przed deszczem, piłkochwytu i stołu do tenisa stołowego w inne projektowane miejsce, 4)odnowienie istniejącej wiaty do schronienia przed deszczem, piłkochwytu i stołu do tenisa, 5)wykonanie i montaż nowego piłkochwytu, 6)budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wymiarach 27x43 m wraz z dostawą i montażem 1 bramki, dostawą 2 siatek do bramki oraz montażem 1 istniejącej bramki, 7)malowanie linii na boisku do gry w koszykówkę. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiącą odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 6.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7.Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 8.Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 9.Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10.Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 11.Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 12.Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 13.Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 14.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 15.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 16.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 17.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 18.Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 19.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 20.Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 21.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1)pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2)dokumentację powykonawczą, 3)dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4)karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń/materiałów, 5)certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 6)wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: geodezyjny powykonawczy ,dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 22.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 23.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 24.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 25.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 27.Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-4 SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.12.19-4, 45.21.21.40-9, 45.21.22.21-1, 45.23.61.19-7, 45.23.32.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Sportsystem Sp. z o.o., ul. Kościelna 9 A, 87-700 Aleksandrów Kujawski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162456,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 75660,36
  • Oferta z najniższą ceną: 75660,36 / Oferta z najwyższą ceną: 173706,85
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.09.2013
Data udostępnienia informacji: 20.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2013 12:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski
20.09.2013 12:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski