Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Gdynia: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 330368 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2014 r. pod numerem: 330368 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 186669-2014 z dnia 2014-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111300 -1 roboty rozbiórkowe, 45432114 -6- roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45430000-pokrywanie podłóg i...
Termin składania ofert: 2014-09-17
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186669 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111300 -1 roboty rozbiórkowe, 45432114 -6- roboty w zakresie podłóg drewnianych, 45430000-pokrywanie podłóg i ścian, 45410000-4 - tynkowanie i szpachlowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Gier położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą remont pomieszczeń w Hali Gier, opracowany przez projektanta Łukasza Czaplickiego, (stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia został podzielony na 2 etapy: 1) I etap obejmuje w szczególności: 1) malowanie wraz z przygotowaniem podłoża ścian wewnętrznych sali gier -759,926 m2, 2) II etap obejmuje w szczególności: 1) cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gier - 1.175,257 m2, 2) wymiana barier przezroczystych na trybunach - 42,00 m2, 3) wymiana istniejących ławek dla zawodników wzdłuż linii boiska w sali gier - 59 sztuk, 4) wykonanie laminowanych fototapet w sali gier - 165,020 m2, 5) wymianę drabinek gimnastycznych w sali gier - 43,20 m2, 6) wykonanie nowej okładziny ściennej w miejsce istniejącej lamperii - 405,006 m2, 7) malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża korytarza w osi A-C-480,313 m2, 8) malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża korytarza w osi J-H-714,284 m2. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załączniki nr od 9 do 11 do SIWZ. 5. Po wykonaniu prac obejmujących co najmniej pierwszy etap, nie później niż do dnia 31 października 2014 roku, zostanie wykonany częściowy odbiór zamówienia. 6. Zamawiający po wykonaniu częściowego odbioru zapłaci Wykonawcy za wykonane prace zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, z tym zastrzeżeniem, iż wartość faktury wystawionej tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty przez Wykonawcę w 2014 roku nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na niniejsze zamówienie w budżecie miasta na rok 2014 tj.: 193.235,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100) brutto. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. 9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 10. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 14. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu na którym rozgrywane są mecze, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy i prace w taki sposób żeby umożliwić korzystanie z sali gry i zaplecza. 15. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 16. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 21. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 22. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania każdego z etapów objętych zamówieniem. 23. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru każdego z wykonanych etapów w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 25 i 26. 24. Przed zgłoszeniem każdego z etapów umowy do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przed odbiorem pierwszego etapu robót kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 3) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń. 26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przed odbiorem końcowym kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) projekt z naniesionymi zmianami, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń. 27. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 30. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 23. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.43.21.14-6, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Limex Plus Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 657466,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 276654,52
·         Oferta z najniższą ceną: 276654,52 / Oferta z najwyższą ceną: 561327,94
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2014
Data udostępnienia informacji: 06.10.2014
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2014 15:35 Dodanie informacji Maciej Zaborski