Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu na obiekcie sportowym położonym w Gdyni przy ulicy Nauczycielskiej 9

Gdynia: Wykonanie remontu na obiekcie sportowym położonym w Gdyni przy ulicy Nauczycielskiej 9

Numer ogłoszenia: 123991 - 2015; data zamieszczenia: 20.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2015 r. pod numerem: 123991 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112703-2015 z dnia 2015-07-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45261210-9 - wykonanie pokryć dachowych, 45320000-6 - roboty...
Termin składania ofert: 2015-08-12
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112703 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu na obiekcie sportowym położonym w Gdyni przy ulicy Nauczycielskiej 9.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45261210-9 - wykonanie pokryć dachowych, 45320000-6 - roboty izolacyjne, 45442100-8 - roboty malarskie, 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45332300-6 - roboty instalacyjne kanalizacyjne, 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne, 45261210-9 - wykonywanie pokryć dachowych, 45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie obiektu sportowego położonego w Gdyni przy ul. Nauczycielskiej 9 na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą Projekt remontu obiektu sportowego na działkach nr 376/6,5,4 i 229/2 ark. 65 obręb Gdynia przy ul. Nauczycielskiej 9 opracowanym przez projektanta Mirosława Frąszczaka (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). 3. Uwaga: Projekt remontu obiektu sportowego przy ul. Nauczycielskiej 9 w Gdyni obejmuje dwa etapy inwestycji. Przedmiotem niniejszego postępowania jest etap pierwszy inwestycji polegający na wymianie pokrycia dachowego, robotach instalacyjnych elektrycznych, remoncie ogrodzenia, wymianie betonowych elementów studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej wyposażonej w pompę. Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje drugiego etapu inwestycji tj. renowacji ścian, sufitów w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego, remontu podłóg z płytek gresowych w pomieszczeniach zaplecza, wymiany okładziny ściennej z glazury, wymiany chodnika, prac związanych z kanalizacją deszczową, remontu nawierzchni płyty boiska. Wykonawca w cenie ofertowej i w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia powyższych elementów dokumentacji projektowej z drugiego etapu inwestycji. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wymianę pokrycia dachowego ( o powierzchni 225 m2) w zakresie: a) demontażu pokrycia z blachy trapezowej, b) demontażu cylindrycznych wywietrzaków, c) montażu elementów wentylacji, d) uszczelnienia przejścia przewodów wentylacyjnych, e) zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej dachu, f) uzupełnienia warstwy termoizolacji, g) pokrycia dachu blacho dachówką powlekaną w arkuszach w kolorze czerwonym wraz z obróbkami. 2) roboty instalacyjne elektryczne w zakresie: a) wymiany oprawy oświetleniowej w szatni 1C wraz ze sprawdzeniem i naprawą instalacji w całym pomieszczeniu, b) wymiany 19 sztuk grzejników wraz z wymianą 2 sztuk kurtyn powietrznych spełniających standardy pozwalające na ich zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, c) pomiarów kontrolnych instalacji wewnętrznej elektrycznej. 3) remont ogrodzenia w zakresie: a) oczyszczenia powierzchni betonowych z farby, b) renowacji powierzchni betonowych cokołów, c) wymiany paneli ogrodzeniowych wraz z zabudową prześwitów, d) wykonania na murze oporowym wzdłuż parkingu betonowej czapy, e) wzmocnienia zamocowania słupków ogrodzenia od strony parkingu, f) wzmocnienia osadzenia w gruncie dwóch słupów ogrodzenia przy linii końcowej boiska. 4) wymiany betonowych elementów studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej wyposażonej w pompę z zastosowaniem kręgów prefabrykowanych fi 1200 z włazem typu ciężkiego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ. 6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 9. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje teren budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na terenie budowy. 13. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy w taki sposób żeby umożliwić korzystanie z obiektu sportowego i zaplecza. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) projekt z naniesionymi zmianami, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) wszelkie niezbędne pomiary w szczególności: pomiary elektryczne. 25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych (okres zaoferowanej rękojmi za wady i gwarancji należy podać w pełnych miesiącach); w przypadku rozbieżności odnośnie warunków gwarancji pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, zastosowanie mają postanowienia SIWZ. W przypadku zaoferowania okresu rękojmi za wady i gwarancji krótszego niż 36 miesięcy (3 lata) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 28. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 25. 29. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 30. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz Marbud Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172624,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 164763,90
·         Oferta z najniższą ceną: 164763,90 / Oferta z najwyższą ceną: 164763,90
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.08.2015
Data udostępnienia informacji: 20.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.08.2015 12:14 Dodanie informacji Maciej Zaborski