Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń i instalacji elektrycznych

Gdynia: Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Numer ogłoszenia: 296906 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2014 r. pod numerem: 296906 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 274700-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń, 71314100-3 - Usługi elektryczne, 50232100-1 - Usługi w zakresie...
Termin składania ofert: 2014-08-27
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274700 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń, 71314100-3 - Usługi elektryczne, 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń instalacji elektrycznych, dostawa wraz z wymianą żarówek metalohalogenkowych oraz dostawa wraz z demontażem uszkodzonego i montażem nowego słupa oświetleniowego. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych na obiektach Zamawiającego: a) Stadion Miejski zlokalizowany przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, b) Narodowy Stadion Rugby zlokalizowany przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, 2) dostawę, testowe uruchomienie oraz wymianę z użyciem zapewnionego przez Wykonawcę podnośnika (30 m) 14 żarówek metalohalogenkowych typu MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V na masztach oświetlenia płyty boiska oraz na dachu trybuny na Narodowym Stadionie Rugby, 3) dostawę wraz z demontażem i zezłomowaniem uszkodzonego i montażem nowego słupa oświetleniowego typu CS60-60/3 wraz z dwiema oprawami pasującymi wizualnie do zastosowanych w oświetleniu ulicznym usytułowanym wzdłuż Stadionu Miejskiego. Szczegółowy opis słupa i oprawy oświetleniowej wraz z wizualizacją zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wykaz urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych na Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni: 1) dwie rozdzielnice RSN 15 KV wraz z układem pomiarowym firmy EATON, 2) rozdzielnica główna niskiego napięcia produkcji ELMOR, 3) rozdzielnica główna rezerwowana agregatem prądotwórczym produkcji ELMOR, 4) rozdzielnice obiektowe 57 sztuk, 5) dwa transformatory 1250 KVA w oddzielnych komorach, 6) instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 7) ręczne przyciski (ROP) zadziałanie głównego wyłącznika, 8) agregaty prądotwórcze FOGO o mocy 2 x 630 kVA, 9) zespół UPS (4 x 250 kV produkcji SILCO) w konfiguracji 3+1, 10) UPS 40 kV produkcji Deltapower, 11) system centralnych baterii CB01, CB02, CB03 oraz układy awaryjne 2H. 5. Wykaz urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni: 1) rozdzielnica RSN 15 KV wraz z układem pomiarowym, 2) rozdzielnica główna niskiego napięcia produkcji, 3) rozdzielnice obiektowe 30 sztuk, 4) transformator T 4079 typ TTA- RES 400 kVA, 5) instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 6) ręczne przyciski (ROP) zadziałanie głównego wyłącznika, 7) UPS 30 kV marki EATON. 6. Szczegółowy zakres czynności konserwacyjno-serwisowych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Zamawiający jest w posiadaniu urządzeń objętych gwarancją producentów i wymaga od Wykonawcy posiadania autoryzacji firm FOGO, EATON, SILCO, ELMOR, ALMAR, DELTAPOWER lub ich upoważnionych przedstawicieli do prowadzenia serwisu, obsługi (konserwacji) urządzeń produkcji w/w firm. 9. Wykonawca po każdym wykonaniu przeglądu konserwacyjno-serwisowego zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i zobowiązany jest do sporządzenia protokołu przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności. 10. W ramach prowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych usterek, których nie można usunąć w trybie usługi konserwacyjno-serwisowej. Wykonawca sporządza szczegółowy opis usterek wraz z wskazaniem ich lokalizacji oraz podaniem czy wady i usterki powstały z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 11. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 12. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 13. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia przeglądu konserwacyjno-serwisowego, z tym zastrzeżeniem, że prowadzone w nich prace nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 14. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 21. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 22. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.20.00-3, 71.31.41.00-3, 50.23.21.00-1, 51.52.72.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mariusz Maszota prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. El Professional Mariusz Maszota, ul. Modrzewiowa 4a/26, 81-074 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 164337,52
·         Oferta z najniższą ceną: 164337,52 / Oferta z najwyższą ceną: 164337,52
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.09.2014
Data udostępnienia informacji: 09.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2014 14:47 Dodanie informacji Maciej Zaborski