Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych,

Gdynia: Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer ogłoszenia: 170381 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.08.2016r. pod numerem: 170381-2016
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 113887-2016 z dnia 2016-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji...
Termin składania ofert: 2016-07-12
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113887 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników zamontowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczu oraz czyszczenie osadników.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów konserwacyjno-serwisowych separatorów zamontowanych na obiektach Zamawiającego:
1) separator PSW Lamela 40/400 - 3 m3 oraz osadnik piasku - 2m3 usytuowany na parkingu przy Stadionie Narodowym Rugby przy ul. Górskiego 10 w Gdyni,
2) separator oleju PSW Lamela 15/250 - 3 m3 oraz osadnik piasku - 5m3 usytuowany na parkingu Gdyńskiego Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni,
3) separator oleju ECO II NG 3/1,3 koalescencyjny - 3 m3 usytuowany przy Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni,
4) separator PSW Lamela 10/100 - 3 m3 oraz osadnik piasku - 4 m3 usytuowany przy Ośrodku Hipoterapii przy ulicy Spółdzielczej 4 w Gdyni,
5) separator oleju typu K20/4000 - 4 m3 usytuowany na parkingu boiska przy ulicy Nauczycielskiej w Gdyni,
6) separator tłuszczy STC 15/3500 - 4 m3 usytuowany przy Stadionie Miejskim przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni,
7) separator oleju Unicon Unisep 60/600 - 6 m3 oraz osadnik piasku - 3 m3 usytuowany na Przystani jachtowej Marina Gdynia przy ul. Jana Pawła II 13 A w Gdyni.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przewietrzenie studzienek separatorów,
2) usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń,
3) odpompowanie zawartości separatorów przy pomocy pojazdu specjalistycznego oraz dokładne oczyszczenie ścian studzienki separatorów za pomocą myjek ciśnieniowych o ciśnieniu do 200 bar,
4) czyszczenie filtrów za pomocą myjek ciśnieniowych o ciśnieniu do 200 bar oraz w przypadku zauważenia uszkodzeń poinformowanie Zamawiającego o konieczności ich wymiany,
5) transport odpadów do neutralizacji,
6) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,
7) nalanie wody do studzienek separatorów aż do przelewu,
 8) dokonanie wpisu do dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia,
9) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w szczególności karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu po czyszczeniu przez koncesjonowany zakład odpadów oraz protokołów z czyszczenia separatorów wraz z dokumentacją fotograficzną,
10) uporządkowanie terenu wokół czyszczonych urządzeń.
5. W przypadku separatora oleju na Przystani jachtowej Marina, przy wysokim stanie wody w zatoce Gdańskiej wylot separatora oleju jest poniżej lustra wody. W związku z powyższym do wykonania przeglądu i oczyszczenia separatora konieczne jest zamknięcie wlotu odpływu np. poprzez tzw. korek pneumatyczny o średnicy pomiędzy 200 - 300mm.
6. Prace stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 672) i ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).
7. Wykonawca po każdym wykonaniu przeglądu konserwacyjno-serwisowego zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i zobowiązany jest do sporządzenia protokołu przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności.
8. W ramach prowadzonych czynności Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych usterek, których nie można usunąć w trybie usługi konserwacyjno-serwisowej. Wykonawca sporządza szczegółowy opis usterek wraz z wskazaniem ich lokalizacji oraz podaniem czy usterki dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
10. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności.
11. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
19. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy.
20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.30.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • AWAS-SERWIS Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14862,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 7592,40
·         Oferta z najniższą ceną: 7592,40 / Oferta z najwyższą ceną: 15487,20
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.08.2016
Data udostępnienia informacji: 02.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.08.2016 09:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski