Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na obiektach sportowych GOSiR

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 62145-2014 z dnia 2014-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 77320000-9 - usługi utrzymania terenów sportowych, 77314100-5 - usługi w zakresie trawników, 03111000-2 - nasiona, 14212120-7 - żwir, 24400000-8 - nawozy, 16311100-9 - kosiarki...
Termin składania ofert: 2014-04-04

Gdynia: Wykonanie prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na obiektach sportowych GOSiR oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2014 r. pod numerem: 89881- 2014.
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62145 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na obiektach sportowych GOSiR oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 77320000-9 - usługi utrzymania terenów sportowych, 77314100-5 - usługi w zakresie trawników, 03111000-2 - nasiona, 14212120-7 - żwir, 24400000-8 - nawozy, 16311100-9 - kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych, 16160000-4 - różny sprzęt ogrodniczy, 19510000-4 - produkty z gumy. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2014 prac pielęgnacyjno - renowacyjnych na trzech boiskach trawiastych Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o łącznej powierzchni 24.000 m2 wraz z dostawą nasion trawy, nawozu, żwiru również dla potrzeb innych obiektów Zamawiającego oraz wynajem maszyn. 3. Prace pielęgnacyjno - renowacyjne oraz dostawy realizowane będą dla potrzeb następujących obiektów Zamawiającego: 1) boiska stadionu miejskiego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni - o powierzchni 8.000 m2, 2) boiska trawiastego bocznego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni - o powierzchni 8.000 m2, 3) boiska trawiastego znajdującego się w Gdyni Oksywie rejon Ronda Bitwy pod Oliwą i ul. Śmidowicza - o powierzchni 8.000 m2, 4) przystani jachtowej - Mariny Gdynia znajdującej się przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, 5) ośrodka hipoterapii znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 6) boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni - o powierzchni 6.861,94 m2, 7) boiska ze sztuczną trawą znajdującego się na obiekcie Narodowego stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni - o powierzchni 8.880 m2. 4. Prace pielęgnacyjno - renowacyjne realizowane będą jedynie na boiskach sportowych Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 do 3. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę żwiru o gramaturze max 0,2 cm - łącznie 160 ton, 2) dostawę nasion trawy do regeneracji boisk sportowych - łącznie 1.215 kg, 3) dostawę nasion trawy dla potrzeb regeneracji trawnika przystani jachtowej Marina Gdynia - łącznie 15 kg, 4) dostawę nawozu dla potrzeb regeneracji boisk sportowych - łącznie 5.708 kg, 5) dostawę nawozu dla potrzeb regeneracji trawnika przystani jachtowej Marina Gdynia - łącznie 200 kg, 6) usługę wertykulacji i maszynowego wgłębnego dwukierunkowego podsiewu nasion traw, w tym dodatkowy podsiew nasion traw siewnikiem kołowym i ręcznie - łącznie 8 zabiegów na trzech obiektach, 7) usługę aeracji perforacyjnej pionowej-kołkowej - łącznie 8 zabiegów na trzech obiektach, 8) usługę aeracji perforacyjnej pionowej-szczelinowej - łącznie 12 zabiegów na stadionie miejskim, 9) usługę piaskowania boisk - łącznie 6 zabiegów na trzech obiektach, 10) usługę miejscowej wymiany trawy wraz z darniną (2,5 - 4 cm) na łącznej powierzchni około 600 m2, w tym stadion miejski 300 m2, 11) wynajem czyszczarki do sztucznej nawierzchni bez operatora - 5 razy w roku na 2 tygodnie - czas pracy łącznie 70 godzin w tym 40 godzin dla obiektu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 7, 30 godzin dla obiektu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6, 12) wynajem kosiarki rotacyjnej (traktorka) bez operatora - na cały okres obowiązywania umowy - czas pracy 20 godzin tygodniowo, 13) dostawę granulatu EPDM gumowego z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym - łącznie 6 worków po 1.000 kg w każdym worku. 6. Dostawy, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 - 5 przeznaczone są zarówno dla potrzeb usług pielęgnacyjno - renowacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę jak również dla potrzeb prac pielęgnacyjno - renowacyjnych wykonywanych samodzielnie przez osoby Zamawiającego. W związku z czym Zamawiający w celu uniknięcia sytuacji stosowania na obiekcie sportowym różnych rodzajów, gatunków produktów w niniejszym postępowaniu zleca Wykonawcy niezbędną do końca 2014 roku kompleksową dostawę produktów związanych z utrzymaniem przedmiotowych obiektów sportowych. 7. Wymagania w zakresie dostarczonych nawozów i oprysków: 1) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nawozy granulowane i nawozy krystaliczne do oprysku o następującym składzie: a) trawnik (nawóz) wczesnowiosenny o składzie N (14%), P (5%), K (8%), MgO (2%), Fe (8%), w ilości 960 kg, b) nawozy krystaliczne do oprysku o składzie N (20%), P (20%), K (20%), w ilości 84 kg, c) nawozy krystaliczne do oprysku o składzie N (11%), P (12%), K (38%), w ilości 36 kg, d) nawóz mikroelementowy zawierający magnez wzbogacony w mikroelementy MgO 16% , w ilości 30 kg, e) nawóz mikroelementowy zawierający żelazo w formie chelatowej Fe (13%) w ilości 12 kg, f) preparat dolistny zawierający krzem aktywny, w ilości 20 litrów, g) preparat dolistny o właściwościach biostymulujących, w ilości 6 litrów, h) trawnik (nawóz) wiosenny o składzie N (20%), P (6%), K (12%), MgO (2%), Fe (1%), w ilości 1680 kg, i) trawnik (nawóz) letni o składzie N (14%), P (6%), K (17%), MgO (2%), Fe (2%), w ilości 1440 kg, j) trawnik (nawóz) jesienny o składzie N (7%), P (5%), K (14%), MgO (7%), Fe (6%), w ilości 1440 kg, k) nawóz o składzie N (16%), P (5%) K (5%) w ilości 200 kg; 2) nawozy oraz preparaty dolistne stosowane do nawożenia i dolistnego dokarmiania boisk muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z widoczna datą produkcji i ważnym terminem przydatności potwierdzonym przez producenta nawozów; 3) w przypadku nawozów granulowanych doglebowych wymagana jest rejestracja produktów do nawożenia trawników; 4) dostarczone nawozy powinny spełniać poniższe wymagania: a) nawozy doglebowe granulowane muszą: a.1 być wieloskładnikowe wzbogacone w pełen pakiet mikroelementów oraz podwyższoną wartość magnezu i żelaza, a.2 zawierać dodatek substancji organicznych mających na celu podniesienie sprawności kompleksu sorpcyjnego gleby, a.3 w przypadku produktów stosowanych w pełni okresu wegetacji wymagane są produkty o kontrolowanym uwalnianiu azotu (inhibitor nitryfikacji). b) nawozy oraz pozostałe produkty dolistne: b.1 nawozy - wieloskładnikowe o zbilansowanym składzie NPK, sypkie, rozpuszczalne w wodzie, zawierające w swoim składzie pakiet mikroelementów oraz substancje stymulujące wzrost trawy (aminokwasy, witaminy, tytanit), b.2 nawóz magnezowy z dodatkiem mikroelementów całkowicie rozpuszczalny w wodzie, b.3 chelat żelaza o rozpuszczalny w wodzie o zawartości minimalnej Fe 12% lub więcej, chelatowany z użyciem (EDTA, HEEDTA), b.4 produkty dolistne zawierające krzem i tytan w formie aktywnej całkowicie dostępnej dla roślin, powodujące podniesienie odporności murawy na czynniki stresowe jak niskie temperatury, zasolenie oraz intensyfikuje procesy fotosyntezy w przypadku niedoboru światła. 8. Wymagania w zakresie dostarczonych nasion traw: 1) certyfikowane nasiona mieszanek traw gazonowych (życica trwała, wiechlina łąkowa), z przeznaczeniem na obiekty sportowe, 2) dostarczone w oryginalnych opakowaniach z aktualnymi świadectwami jakości, świadczącymi o spełnieniu krajowych wymogów odnośnie siły kiełkowania, czystości nasion, zachwaszczenia, 3) odmiany charakteryzujące się podwyższoną odpornością na udeptywanie mechaniczne uszkodzenia o dynamicznej charakterystyce odrostu oraz pozwalająca na niskie koszenie murawy; 4) odmiany przeznaczone do osiągnięcia dużej gęstości trawnika, odporne na częste koszenie, posiadające jednolity zielony kolor oraz wolne od chwastów oraz chorób, 5) dla potrzeb stadionu miejskiego 400 kg nasion trawy typu supersport lub równoważna, w której skład wchodzą: 50% życica trwała, 50% wiechlina łąkowa oraz 200 kg nasion trawy typu SOS lub równoważna, w której skład wchodzi życica trwała 100%, 6) dla potrzeb przystani jachtowej - Marina Gdynia dostawę 15 kg nasion trawy - mieszanka sportowa (np. super sport lub równoważna) - w skład, której wchodzą: życica trwała 50%, wiechlina łąkowa 50%, 7) dla potrzeb pozostałych obiektów: mieszanka regeneracyjna - przeznaczenie główna regeneracja boiska wykonana w letniej przewie miedzy rozgrywkami, zgodna z zaleceniami normy RSM 1 (50% wiechlina łąkowa 2 lub 3 odmiany oraz 50% życica trwała 2 lub 3 odmiany) - w ilości 215 kg, 8) dla potrzeb pozostałych obiektów: mieszanka regeneracyjna - przeznaczenie bieżąca naprawa i dosiewki boiska, skład gatunkowy zgodny z zaleceniami normy RSM 2 (15% wiechlina łąkowa - 1 lub 2 odmiany, 85% życica trwała - 2 lub 3 odmiany), w mieszance dopuszcza się zastosowanie 1 odmiany życicy wielokwiatowej w ilości do 25%. - w ilości 400 kg. 9. Wymagania w zakresie dostarczonego żwiru: 1) żwir bez ostrych krawędzi, płukany, 2) pod względem chemicznym żwir musi spełniać kryteria zapewniające prawidłowy wzrost trawy w związku z czym zasolenie nie może przekraczać 1g/l. 10. Warunki oraz wymagania dotyczące sposobu świadczenia dostaw: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie aż do wyczerpania zamówienia, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i Wykonawca dostarczy zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem, 5) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych w dostawie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i/lub wadach w towarze, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem. 11. Opis zabiegu wertykulacji i maszynowego wgłębnego dwukierunkowego podsiewu nasion traw. Wertykulacja polega na pionowym nacinaniu darni ostrymi nożami, które usuwają z trawnika filc, czyli zbitą warstwę martwej darni. Przy każdej wertykulacji należy wybierać inny kierunek i kąt podejścia do łodyżek. Najlepiej wertykulować trawę w dwie strony prostopadle do siebie. Zabieg ten należy wykonać w kierunku zgodnym z długą osią boiska i po przekątnych. Rozstaw zasiewu 3,5 cm. 12. Opis zabiegu aeracji. Aeracja polega na napowietrzeniu gleby za pomocą maszyn spulchniających. Aerację nie należy wykonywać, gdy gleba jest za wilgotna. W zależności od rodzaju aeratora, aerację wykonuje się w jednym kierunku lub powtarza się ją w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiągnąć pełny efekt, liczba otworów na 1 m² powinna wynosić 100-120. Najodpowiedniejszym okresem aeracji jest lipiec oraz wczesna jesień. 13. Opis zabiegu piaskowania. Piaskowanie trawnika to posypywanie cienką warstwą piasku powierzchni trawnika - około 3-5 mm. Celem piaskowania jest polepszenie właściwości fizyko - chemicznych gleby oraz wyrównywanie drobnych nierówności trawnika, wypełniając wszystkie małe zagłębienia (do 15 mm). Kluczem do poprawnego wykonania tego zabiegu pielęgnującego trawnik, jest posiadanie odpowiedniego sprzętu umożliwiającego równomierne rozprowadzenie mieszanki. 14. Opis zabiegu miejscowej wymiany trawy wraz z darniną. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej trawy na boisku stadionu miejskiego, ocenić jej kolor, kondycję, skład i inne właściwości niezbędne do oceny. Wykonawca przed przystąpieniem do zabiegu wymiany darni zobowiązany jest dostarczyć próbkę darni wielkości 40 cm x 60 cm w celu oceny zgodności darni z trawą znajdującą się na miejskim stadionie piłkarskim. Dostarczona próbka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostarczona darń nie może różnić się od przedstawionej przez Wykonawcę próbki i musi stanowić jednolity skład i gatunek. Dostarczona darń powinna być gęsta, niezachwaszczona i zdrowa, mieć tę samą grubość, być lekko wilgotna i nie kruszyć się. Pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie może się przerywać, a tym bardziej rozpadać się na kawałki. Wszystkie odstępstwa od określonych warunków będą skutkować nie przyjęciem darni i koniecznością dostarczenia właściwej. Dostarczona darń musi być położona na Miejskim Stadionie w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu dostawy na obiekt i zapewniać jednolitą powierzchnię z dotychczasowym trawnikiem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywanego zabiegu, a także oceny efektu końcowego. Zamawiający po wykonanej przez Wykonawcę pracy oceni zabieg wykonując pomiar wysokości przy pomocy rozłożonego, napiętego sznurka i miarki. Jeżeli różnica wysokości pomiędzy rozłożoną darnią, a pozostałą wyniesie więcej niż 10 mm Zamawiający będzie miał prawo nie przyjąć wykonania usługi i zażądać wykonania usługi właściwie. Minimalne zamówienie składane przez Zamawiającego to (40 m2) lub wielokrotność tej ilości. Darnina zakładana będzie w miejscach o szczególnie dużych uszkodzeniach murawy na boisku (np. pole bramkowe). Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany darniny na bieżąco według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza pobieranie darniny o łącznej powierzchni 300 m2 z innego miejsca boiska każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego (np. za polami bramkowymi), pozostałą część darniny Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 15. Warunki oraz wymagania dotyczące sposobu świadczenia usług pielęgnacyjno - renowacyjnych: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie aż do wyczerpania zamówienia, 2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zabiegi pielęgnacyjno - renowacyjne zgodnie z instrukcją/ami pielęgnacji nawierzchni trawiastej płyty boiska, 3) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zgłoszonych prac w ciągu 2 dni od momentu złożenia zapotrzebowania /potwierdzonego faksem lub mailem/, 4) wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne rodzaje prac w terminie 12 godzin od przystąpienia do ich wykonywania, 5) Zamawiający nie przewiduje wykonywania przez Wykonawcę jednego rodzaju usługi/prac w jednym czasie na więcej niż na jednym obiekcie sportowym, 6) Zamawiający przewiduje natomiast wykonywanie różnych/odmiennych rodzajów usługi/prac w jednym czasie na więcej niż jednym obiekcie sportowym, 7) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy użyciu specjalistycznego sprzętu wskazanego w wykazie sprzętu stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, 8) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za świadczenie wszystkich usług, kontrolę jakości wykonywanych usług przez Wykonawcę, osoba musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa w specjalności uprawy roli i ochrony roślin; osoba ta zobowiązana będzie między innymi do koordynacji i kontroli pracy wykonywanej przez osoby, o których mowa w pkt. 9, 9) Wykonawca zapewni stałą ekipę wykonującą prace objęte niniejszym zamówieniem, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu powierzonych czynności z zakresu pielęgnacji renowacji sportowych obiektów trawiastych, a jeśli zajdzie konieczność zmiany osoby zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości każdego boiska, 10) Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy dla każdego boiska; w Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy; Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego, 11) po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej, 12) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od wezwania go do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej, 13) po każdorazowym wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru prac instrukcji sposobu pielęgnacji płyty boiska, 14) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia boiska, 15) przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową, 16) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnego sprzętu, transportu. 16. Wymagania dotyczące czyszczarki do sztucznej nawierzchni: 1) wymagane parametry czyszczarki: a) szerokość robocza 150 cm, b) dwa kosze na zanieczyszczenia stałe, c) filtry na zanieczyszczenia frakcji lotnych (kurz, pyły itp.), d) regulacja głębokości pracy: 1mm-7cm, e) kółko stabilizujące kierunek, f) wymienne filtry, g) tylna podłużną miotła o regulowanej wysokości, h) szczotka rolkowa oddzielająca większe zanieczyszczenia; 2) wymagania dotyczące sposoby świadczenia przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć czyszczarkę na własny koszt przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia /potwierdzonego faksem lub mailem/ bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie przez upoważnioną osobę Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt sprawny technicznie, wolny od wad z wszelkimi aktualnymi przeglądami, wymaganymi ubezpieczeniami, d) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osoby wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej dostarczonego sprzętu oraz udostępnić wszelkie niezbędne dokumenty sprzętu w celu jego prawidłowego użytkowania, e) zwrot sprzętu nastąpi protokolarnie przez upoważnioną osobę Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, f) Wykonawca zobowiązany jest odebrać czyszczarkę z siedziby Zamawiającego na własny koszt przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić czynność innemu przewoźnikowi w terminie 1 dnia od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac przy udziale sprzętu Wykonawcy /potwierdzonego faksem lub mailem/, w przypadku nie odebrania sprzętu w powyższym terminie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, nie wydłuża się terminu korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu, g) w przypadku wystąpienia wad lub awarii sprzętu Zamawiający postawi sprzęt do dyspozycji Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni do dostarczenia sprzętu zastępczego wolnego od wad, w takim przypadku postanowienia dotyczące sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio, h) w przypadku, gdy awaria, o której mowa w lit. g) nie wynika z niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, koszty naprawy pokrywa Wykonawca, i) Wykonawca po zwrocie sprzętu na własny koszt dokona niezbędnych napraw eksploatacyjnych i konserwacji powstałych w związku ze zwykłym użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego. 17. Wymagania dotyczące kosiarki rotacyjnej (traktorek). 1) wymagane parametry techniczne kosiarki: a) silnik o mocy minimum 18 KM, V-Twin, z systemem zarządzania mocą, automatyczną przekładnię z dwoma nożnymi pedałami sterowania i tempomatem w standardzie dla jeszcze łatwiejszej pracy, b) zbiornik paliwa o dużej pojemności oraz dużych rozmiarów wlew paliwa ułatwiający tankowanie, c) spawana, 3 mm stalowa rama, regulację wysokości koszenia za pomocą pokrętła - zakres regulacji wysokości koszenia od 3 do 10 cm z stopniowaniem co 6 mm, d) dodatkowo posiadająca znacznik do poziomowania położenia agregatu, znajdujący się w centralnej części pokrętła regulacji wysokości koszenia, e) nowoczesne agregaty koszące z zintegrowanym wentylatorem zapewniają dokładny zbiór i wypełnienie zbiorników na trawę nawet w najtrudniejszych warunkach, f) elektryczne włączenie WOM oraz system wyłączenia agregatu podczas pełnego wypełnienia kosza zbierającego, zapobiega zapychaniu się rynny wyrzutowej i zwiększa jakość koszenia; 2) wymagania dotyczące sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosiarkę na własny koszt przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia /potwierdzonego faksem lub mailem/ bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie przez upoważnioną osobę Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt sprawny technicznie, wolny od wad z wszelkimi aktualnymi przeglądami, wymaganymi ubezpieczeniami, d) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osoby wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej dostarczonego sprzętu oraz udostępnić wszelkie niezbędne dokumenty sprzętu w celu jego prawidłowego użytkowania, e) zwrot sprzętu nastąpi protokolarnie przez upoważnioną osobę Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, f) Wykonawca zobowiązany jest odebrać kosiarkę z siedziby Zamawiającego na własny koszt przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić czynność innemu przewoźnikowi w terminie 1 dnia od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac przy udziale sprzętu Wykonawcy /potwierdzonego faksem lub mailem/, w przypadku nie odebrania sprzętu w powyższym terminie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, nie wydłuża się terminu korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu, g) w przypadku wystąpienia wad lub awarii sprzętu Zamawiający postawi sprzęt do dyspozycji Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni do dostarczenia sprzętu zastępczego wolnego od wad, w takim przypadku postanowienia dotyczące sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio, h) w przypadku, gdy awaria, o której mowa w lit. g) nie wynika z niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, koszty naprawy pokrywa Wykonawca, i) Wykonawca w trakcie użytkowania sprzętu przez Zamawiającego dokonywać będzie na własny koszt niezbędnych przeglądów, napraw eksploatacyjnych (w tym ostrzenie noży) i konserwacji powstałych w związku ze zwykłym użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego; w związku z powyższym Wykonawca wraz z dostarczeniem kosiarki przekaże Zamawiającemu harmonogram wykonywania niezbędnych napraw eksploatacyjnych i konserwacyjnych, przeglądów oraz określi szacunkowy czas ich wykonywania; Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia każdorazowo Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem o zaistnieniu konieczności wykonania czynności opisanej powyżej. 18. Wymagania dotyczące granulatu EPDM: 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyselekcjonowany granulat EPDM gumowy z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym, o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV, działanie tlenu i ozonu z powietrza. Nie powodujący trwałego zagęszczenia, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia własności użytkowych nawierzchni. Podczas nasłonecznienia nie wydzielający charakterystycznego dla gumy zapachu gumy. Oparty na kauczukach EPDM o frakcji: 0,5 ÷ 2,5 mm, o zawartości popiołu maksymalnie 50% PN-81 /C-04240, o ciężarze nasypowym około 500g/dms PN-ISO 60. Analiza sitowa: frakcja właściwa minimum 90% PN - 71 /C-04501; 2) wymagania dotyczące sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, b) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, c) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, d) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i Wykonawca dostarczy zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem, e) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych w dostawie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, f) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem, g) Wykonawca przy pierwszej dostawie granulatu dostarczy następujące dokumenty: g.1) atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) dla zaoferowanego granulatu, g.2)potwierdzenie producenta trawy syntetycznej tj. Tilia S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe dla obiektu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6, g.3)badanie niezależnego instytutu potwierdzające, że zaoferowany granulat spełnia wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych. 19. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru prac, faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości prac zgodnie z jego faktycznymi potrzebami. Wskazane ilości i częstotliwości prac zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na prace w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 22. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 23. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 24. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. 25. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 26. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.32.00.00-9, 77.31.41.00-5, 03.11.10.00-2, 14.21.21.20-7, 24.40.00.00-8, 16.31.11.00-9, 16.16.00.00-4, 19.51.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • HEIN Sp. z o.o., Miszewo 78, 80-297 Banino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185575,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 172675,52
  • Oferta z najniższą ceną: 172675,52 / Oferta z najwyższą ceną: 172675,52
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 25.04.2014
Data udostępnienia informacji: 25.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2014 08:50 Dodanie informacji Maciej Zaborski