Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 115981-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71314100-3 - Usługi elektryczne, 71355000-1 - Usługi pomiarowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach...
Termin składania ofert: 2014-06-06
Gdynia: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r. pod numerem: 146763 - 2014;
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115981 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71314100-3 - Usługi elektryczne, 71355000-1 - Usługi pomiarowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę pomiarów instalacji elektrycznych na obiektach Zamawiającego: a) Narodowy Stadion Rugby zlokalizowany przy ul. Górskiego 10 w Gdyni, b) teren Zespołu Obiektów Nadmorskich w Gdyni. 3. Szczegółowy wykaz lokalizacji miejsc, rodzajów i ilości punktów pomiarowych zawiera załącznik nr 1 (teren Obiektów Nadmorskich) i nr 2 (obiekt Narodowego Stadionu Rugby) do SIWZ . 4. Rodzaj i ilości pomiarów: 1) na terenie Obiektów Nadmorskich w Gdyni: a) pomiar wyłączników RCD - 318 punktów, b) pomiar impedancji pętli zwarcia - 686 punktów, c) pomiar rezystancji izolacji - 120 punktów, 2) na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby: a) pomiar wyłączników RCD - 18 punktów, b) pomiar impedancji pętli zwarcia - 316 punktów, c) pomiar rezystancji izolacji - 146 punktów, d) pomiar rezystancji uziemienia - 3 punkty, e) pomiar oświetlenia awaryjnego - 91 punktów, f) pomiar rezystancji uziemienia abonenckiej stacji transformatorowej T 4079, g) badanie transformatora typu TTA-RES 400 kVA nr 40668, Zamawiający informuje, iż podane wyżej ilości pomiarów są ilościami planowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz zgodnie z normą PN-HD 60364-6. 6. Wykonawca po każdym wykonaniu pomiarów zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i zobowiązany jest do sporządzenia protokołu pomiarów (w 2 egzemplarzach) wraz ze schematami tablic rozdzielczych, rozmieszczeniem punktów pomiarowych w pomieszczeniach, planem instalacji odgromowej (jeśli podlega badaniu,) sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności. 7. W ramach prowadzonych pomiarów Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych usterek. Wykonawca sporządza szczegółowy opis usterek wraz z wskazaniem ich lokalizacji oraz podaniem czy usterki dotyczą wad i usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 8. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usług objętych przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególna ostrożność przy wykonaniu poszczególnych czynności. 10. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia pomiarów, z tym zastrzeżeniem, że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 11. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 16. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 17. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 19. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3, 71.35.50.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 6155,66
  • Oferta z najniższą ceną: 6155,66 / Oferta z najwyższą ceną: 13831,35
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.07.2014
Data udostępnienia informacji: 08.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2014 08:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski