Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie nadruków na koszulkach typu T-shirt dla potrzeb GCS

Gdynia: Wykonanie nadruków na koszulkach typu T-shirt dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2015 r. pod numerem: 147909 - 2015
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134943 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nadruków na koszulkach typu T-shirt dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadruku na koszulkach T-shirt zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie wykonać na własny koszt nadruki metodą typu sitodruk w pełnym kolorze, z uwzględnieniem możliwości umieszczenia elementów odblaskowych. 4. Zamawiający zapewni koszulki typu T-shirt z krótkim rękawem, na których Wykonawca ma wykonać nadruk. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru koszulek od Zamawiającego a po wykonaniu nadruku do dostarczenia koszulek do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający udostępnia koszulki typu T-shirt o następujących parametrach: a) gramatura: ok. 140g/m2, b) skład: 100 % polyester, c) kolor: biały i czerwony, d) właściwości materiału: szybko schnący, odprowadzający wilgoć. 6. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia wykonanie nadruków na łącznie 12.500 sztuk koszulek. W ramach podanej ilości Zamawiający przewiduje 15 projektów, w tym: a) wykonanie nadruku na 8.000 sztuk koszulek na podstawie 12 projektów, przykładowy jeden projekt zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy pozostałe 11 projektów nadruku, które będą zbliżone do siebie wymiarami, jedynie będą różniły się treścią grafiki nadruku z przodu koszulki, b) wykonanie nadruku na 1.000 sztuk koszulek według projektu stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, c) wykonanie nadruku na 3.000 sztuk koszulek według projektu stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, d) wykonanie nadruku na 500 sztukach koszulek według projektu stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznacznej modyfikacji treści i grafiki przedstawionych projektów nadruku. Projekty nadruku zawierają grafikę rastrową. 7. Zamawiający wymagane wymiary nadruków na koszulkach wskazał w 4 projektach stanowiących Załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż ilości nadruków wskazane w ust. 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest przed realizacją dostawy zamówienia uzgodnić z Zamawiającym prototyp nadruku na koszulce, zgodnie z projektami nadruków stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ, 2) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 3) w terminie do dnia 06 listopada 2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie i dostarczyć koszulki z nadrukiem o których mowa w ust. 6 pkt. a; dokładna ilość zamówienia zostanie podana po zakończeniu zapisów na Bieg Niepodległości tj. 26 października 2015 r., 4) w terminie do dnia 13 października 2015 r. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie i dostarczyć koszulki z nadrukiem o których mowa w ust. 6 pkt. b; dokładna ilość zamówienia zostanie podana po zakończeniu zapisów na MTB Gdynia Maraton, tj. 05 października 2015 r., 5) termin dostawy koszulek z nadrukiem o których mowa w ust. 6 pkt. c i d będzie uzależniony od ilości zamawianych przez Zamawiającego w danej partii nadruków, tj.: a) Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu do 100 sztuk włącznie, b) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 4 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu przy zamówieniu od 101 do 500 sztuk włącznie, c) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 8 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania, przy zamówieniu powyżej 500 sztuk, 6) zamówienie wskazane w punkcie 3, 4 i 5 Wykonawca dostarczy bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. odbiór koszulek od Zamawiającego i dostarczenie koszulek z nadrukiem do Zamawiającego) na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar i na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 9) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 10) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć brakującą/lub i zastępczą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 7:30 a 15:30. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby reklamacji dodatkowych koszulek, Wykonawca dla potrzeb nadruków reklamacyjnych musi zapewnić sobie koszulki we własnym zakresie, 11) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 5 do umowy. 10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną usługę. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii nadruków, od daty dostawy poszczególnych partii nadruków. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • TEXTILPRINT G.Jaworski, J.Jaworski, E.Szawioła, A.Okoń spółka cywilna, Łozienica ul. Prosta 31, 72-100 Goleniów, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59715,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 38160,75
  • Oferta z najniższą ceną: 16174,50 / Oferta z najwyższą ceną: 41205,00
  • Waluta: PLN .
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.10.2015
Data udostępnienia informacji: 09.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2015 14:51 Dodanie informacji Maciej Zaborski
09.10.2015 14:50 Dodanie informacji Maciej Zaborski