Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska przy SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni

Gdynia: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni

Numer ogłoszenia: 103429 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2016r. pod numerem: 103429 - 2016
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61037-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu;...
Termin składania ofert: 2016-06-09
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61037 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71321000-4 - usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych, 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie opinii geotechnicznej (dotyczy 4 masztów oświetleniowych, słupów ogrodzeniowych i słupów łapaczy piłek (wraz z wykonaniem w tym celu niezbędnych badań), 2) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej we wszystkich branżach dla zagospodarowania boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1208, 1221, 1257 obręb 0025 Redłowo, w zakresie: a) budowa oświetlenia, b) budowa ogrodzenia, c) naprawa istniejącego ogrodzenia, d) budowa łapaczy piłek, 3) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust.2 pkt.2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych dla budowy ogrodzenia i łapaczy piłek, naprawy istniejącego ogrodzenia (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę dla budowy oświetlenia (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 3) projektu budowlano-wykonawczego dla budowy ogrodzenia i łapaczy piłek, naprawy istniejącego ogrodzenia (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 4) projektu budowlano-wykonawczego dla budowy oświetlenia (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 5) kosztorysów inwestorskich dla budowy ogrodzenia i łapaczy piłek, naprawy istniejącego ogrodzenia (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 6) kosztorysów inwestorskich dla budowy oświetlenia (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 7) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy ogrodzenia i łapaczy piłek, naprawy istniejącego ogrodzenia (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), 8) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oświetlenia (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie Dokumentacją projektową. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać : 1) opinię geotechniczną, w tym celu przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; przy czym Zamawiający wymaga dokonania minimum dwóch otworów w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania posadowienia projektowanego oświetlenia, minimum dwóch otworów w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania ogrodzenia i minimum dwóch otworów w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania łapaczy piłek). 2) opinia geotechniczna musi zawierać m.in. : a) ocenę warunków wodno-gruntowych, b) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, c) ocenę możliwości posadowienia masztów oświetleniowych w planowanym miejscu o wysokości ok. 12 m, posadowienia ogrodzenia o wysokości ok. 2 m w planowanym miejscu, posadowienia łapaczy piłek wysokości 6 m za bramkami i wysokości 4 m od strony ulicy Kopernika, 3) inwentaryzację terenu inwestycji. 5. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa : -stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych na budowę ogrodzenia i łapaczy piłek, naprawy istniejącego ogrodzenia, pozwolenia na budowę na budowę oświetlenia, -stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności : a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych, oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; 3) zgodnie z decyzją o lokalizacji Inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia nr RP.6733.19.2016.TS/394 z dnia 21.04.2016 roku, 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 6. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych i demontażowych i ich przebieg, etapy rozbiórek - postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) opis zadania zawierający miedzy innymi: opis poszczególnych zadań, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość przyjętych materiałów, f) rozwiązania materiałowe w tym między innymi rodzaj i klasa betonów (fundamentów), rodzaj i klasa masztów oświetleniowych, rodzaj i klasa opraw oświetleniowych, rodzaj ogrodzenia, rodzaj słupów ogrodzeniowych, rodzaj siatki polipropylenowej, opaski z kostki, rodzaj prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaj wykończenia, g) wykaz zbrojenia fundamentów, h) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje, szczegółowe rysunki z przekrojem np. ogrodzeń, fundamentów, wyposażenia. i) informacji o prowadzeniu prac przy istniejącym obiekcie. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) warunków technicznych od gestorów sieci (jeżeli dotyczy), 2) aktualnej mapy do celów projektowych, 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę. 8. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 10. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 11. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. 12. Założenia projektowe dla boiska : 1) budowa oświetlenia boiska dla przyjętych założeń: a) oświetlenie boiska do piłki nożnej o wymiarach 27 m x 48 m ze sztucznej trawy w postaci 4 masztów o wysokości ok. 12 m, b) możliwość uzyskania poziomu oświetlenia boiska od 300 lx (w czasie treningów) do 500 lx (w czasie meczów). 2) budowa ogrodzenia o długości około 70 m i wysokości 2 m z jedną furtką z paneli systemowych z prętów stalowych o średnicy 6 mm malowanych proszkowo o oczkach 50 x 200 mm z 4 przetłoczeniami na wysokości dla zachowania sztywności, mocowane do słupów o rozstawie ok. 2,5 m posadowione w fundamentach, 3) naprawa istniejącego ogrodzenia przy boisku, 4) budowa 2 łapaczy piłek wysokości 6 m na długości ok. 27 m posadowionych za bramkami z siatki polipropylenowej o oczkach 4 cm x 4 cm mocowanej do słupów stalowych, 5) budowa łapacza piłek wysokości 4 m na długości ok. 48 m od strony ulicy Kopernika z siatki polipropylenowej o oczkach 4 cm x 4 cm mocowanej do słupów stalowych. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) opinię geotechniczną dla całego zakresu prac wraz z Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.3 pkt 1 - w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy, 2) aktualną mapę do celów projektowych wraz z Dokumentacją projektową, o której mowa w ust.3 pkt 2 - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy, 3) pozostałą kompletną Dokumentację projektową, o której mowa w ust.3 pkt 3-8 - w terminie 80 dni od dnia podpisania umowy, Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 14. Przekazując dokumentację o której mowa w ust.13 pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1409 z późn. zm.) jako projektant projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 15. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jako termin dostarczenia Dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust.13 pkt 3, uważać się będzie datę przekazania uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej. 17. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część wykonania Dokumentacji projektowej. 18. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia : a) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenia na budowę oraz b) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 19. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie jedną aktualizację. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 20. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą zapłacenia przez Zamawiającego danej części wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust.1 wzoru umowy za wykonaną daną część Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań u dzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 21. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 22. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 23. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 24. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust.23. 25. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 26. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 27. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa została wykonana. 28. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w §9 ust. 2 wzoru umowy : 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania. 29. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych, dla których powstała Dokumentacja projektowa, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 28 pkt. 3 do 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 30. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 31. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 32. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 33. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym : pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu; każdy musi być potwierdzony stosownym pismem. 34. Zamawiający przewiduje, że roboty budowalne rozpoczną się w roku 2016 lub 2017 i będą trwały do 3 miesięcy. 35. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 36. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 37. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 38. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8, 71.33.20.00-4, 71.32.10.00-4, 71.32.50.00-2, 71.24.40.00-0, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Steelu Sp. z o.o., ul. Jantar 10, 83-050 Bielkówko, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14292,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 10947,00
·         Oferta z najniższą ceną: 10947,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29028,00
·         Waluta: PLN .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 24.06.2016
Data udostępnienia informacji: 27.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2016 09:55 Dodanie informacji Maciej Zaborski