Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie aktualizacji kosztorysu oraz pełnienie nadzoru autorskiego siłowni zew. (Morska-Kartuska w Gdyni)

Ogłoszenie nr 510146085-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni, dzielnica Chylonia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy siłowni zewnętrznej i rozbiórki boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550138099-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/ 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni, dzielnica Chylonia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas budowy siłowni zewnętrznej i rozbiórki boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2711.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem umowy jest wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla dokumentacji projektowej pod nazwą ”Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy siłowni plenerowej i rozbiórka boiska do koszykówki w rejonie ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni” wykonanej w ramach umowy nr 404/JB/2017 z dnia 14.09.2017 roku podpisanej w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o numerze GCS.DZPI.2710.64.2017 na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni, dzielnica Chylonia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy siłowni plenerowej i rozbiórka boiska do koszykówki w rejonie ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni” w ramach umowy nr 404/JB/2017 z dnia 14.09.2017 roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71244000-0
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 450.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: KONFIG PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE BARTŁOMIEJ FIGUR 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Porębskiego 33/1 
Kod pocztowy: 80-180 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 553.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 553.50 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 553.50 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art.67 ust.1 pkt.6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe udzielone w dniu 14 września 2017 r. w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.64.2017 i objętego umową nr 404/JB/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej i rozbiórkę boiska do koszykówki na rogu ulic Morska-Kartuska w Gdyni, dzielnica Chylonia”. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych wykonaną dokumentacją projektową. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu podobnych usług wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019