Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GOSiR.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2013 r. pod numerem: 184602 - 2013
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 175492-2013 z dnia 2013-05-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66515100-4 - usługi ubezpieczenia od ognia, 66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 2....
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175492 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66515100-4 - usługi ubezpieczenia od ognia, 66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 2. Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie sum ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz w transporcie, objętych polisą nr 908200219801, oraz sumy ubezpieczenia wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych, objętej polisą nr 9082002149800. 3. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający zwiększa: 1) sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych z sumy ubezpieczenia 60.000,00 PLN na sumę ubezpieczenia 105.000,00 PLN; 2) ilość transportów gotówki na terenie Gdyni z jednego do trzech transportów tygodniowo; 3) maksymalną kwotę przechowywanej gotówki w Biurze Mariny Gdynia znajdującym się w Gdyni przy ul. Jana Pawła II 13A z 15.000,00 zł do 60.000,00 zł. 4. Pozostały zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych pozostają bez zmian jak w postępowaniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.51.2012. 5. W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Zamawiający zwiększa: 1) sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem z sumy ubezpieczenia 60.000,00 PLN na sumę ubezpieczenia 105.000,00 PLN; 2) sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku w lokalu z sumy ubezpieczenia 60.000,00 PLN na sumę ubezpieczenia 105.000,00 PLN; 3) sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych od rabunku w transporcie z sumy ubezpieczenia 60.000,00 PLN na sumę ubezpieczenia 105.000,00 PLN; 4) ilość transportów gotówki na terenie Gdyni z jednego do trzech transportów tygodniowo; 5) maksymalną kwotę przechowywanej gotówki w Biurze Mariny Gdynia znajdującym się w Gdyni przy ul. Jana Pawła II 13A z 15.000,00 zł do 60.000,00 zł. 6. Pozostały zakres i wymogi dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku pozostają bez zmian jak w postępowaniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy GOSIR.DZPI.2710.51.2012. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawców w niniejszym postępowaniu. 8. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2013 r. 9. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania aneksu do polisy nr 908200219801 oraz aneksu do polisy nr 908200219800 lub oddzielnych polis ubezpieczeniowych zwiększających sumy ubezpieczenia do opisanych w przedmiocie zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.60.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedziba w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Gdyni, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63832,12 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 256,00
·         Oferta z najniższą ceną: 256,00 / Oferta z najwyższą ceną: 256,00
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 31 grudnia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 63.832,12 PLN, w Euro 15.880,22. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 519026-2012 z dnia 19.12.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia podstawowego uwzględniono ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku wartości pieniężnych w lokalu i transporcie oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest zwiększenie sum ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku wartości pieniężnych w lokalu i transporcie oraz zwiększenie sumy ubezpieczenia wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2013
Data udostępnienia informacji: 10.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2013 12:36 Dodanie informacji Maciej Zaborski