Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające na świadczenie usługi ochrony fizycznej

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 299550 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2015 r. pod numerem: 299550 - 2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony mienia podczas imprezy sportowej MTB Gdynia Maraton 2015 przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, która odbędzie się w dniu 16 października 2015 roku zwanej dalej Imprezą. 2. Usługa ochrony dotyczy terenu oraz mienia wykorzystywanego przez Zamawiającego w związku z organizacją Imprezy. 3. Usługa ochrony będzie świadczona w systemie 2 (dwie) osoby ochrony od dnia 16.10.2015 roku od godziny 06:00 do dnia 17.10.2015 roku do godziny 06:00. 4. Zamawiający zapewnia osobom Wykonawcy pomieszczenia socjalne na terenie Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 5. 5. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od harmonogramu świadczenia usługi i ilości wykonywanych usług, o których mowa w ust. 3 do umowy. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 6. W razie konieczności wydłużenia godzin ochrony, wydłużenie takie może nastąpić tylko na wyraźne pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie nie wymaga formy aneksu. 7. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną (ważną) na dzień podpisania umowy koncesję na świadczenie usług ochrony mienia w zakresie objętym przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.). W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest: 1) zapewnić obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) świadczyć usługę za pomocą pracowników legitymujących się statusem pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którą prowadzi Komendant Główny Policji w systemie teleinformatycznym i legitymować się zaświadczeniem potwierdzającym ten fakt, 3) zapewnić stałą łączność osób ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 4) użyć w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do lokalizacji od chwili zgłoszenia - max 15 minut); 5) każdy patrol, o którym mowa w pkt. 4, składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony posiadających status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; 6) posiadać ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) niezwłocznie informować Zamawiającego i odpowiednie służby o zagrożeniach obiektów, terenów i mienia spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp.; 8) patrolować teren i obiekty..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159057,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 885,60
  • Oferta z najniższą ceną: 885,60 / Oferta z najwyższą ceną: 885,60
  • Waluta: PLN .
 
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 09 stycznia 2015 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 159.057,87 PLN netto, w Euro 37.647,73. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 256755-2014 z dnia 11.12.2015 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochrony imprez masowych organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz szczegółowych warunków i sposobów działania, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie.. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest ochrona dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego pod nazwą MTB Gdynia maraton 2015. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2015
Data udostępnienia informacji: 06.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2015 11:49 Dodanie informacji Maciej Zaborski