Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na świadczenie usługi ochrony

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2014 r. pod numerem: 8029 - 2014.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę w okresie od dnia 11.01.2014 roku do dnia 31.01.2014 roku do godziny 12:00 usług ochrony mienia na terenie obiektów Zamawiającego. 2.Usługa ochrony mienia dotyczy terenu i wszystkich obiektów biurowo-administracyjnych, użytkowych i sportowych będących w zarządzie Zamawiającego znajdujących się przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni, terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Mariny Gdynia przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście, terenu i obiektów ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni. §2 1. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w § 1 w odniesieniu do terenu i obiektów przy ul. Olimpijskiej w Gdyni (za wyjątkiem stadionu GOSiR) w systemie 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 2.Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w §1 w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13A wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia: w systemie 1 (jedna) osoba ochrony w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w soboty, niedziele oraz święta (święta państwowe i kościelne ustawowo wolne od pracy, bez względu w jaki dzień tygodnia przypadają) od godz. 8:00 rano w sobotę i niedzielę oraz dnia świątecznego do godziny 8:00 rano dnia następnego. 3.Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w §1 w odniesieniu do terenu i obiektu położonego przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 4.Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w §1 w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR położonego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony posiadająca każdorazowo status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm) całodobowo od poniedziałku do niedzieli, 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli, 1 (jedna) osoba ochrony od poniedziałku do niedzieli włącznie od godziny 17:00 do 09:00 rano. 5.Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w §1 w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni w systemie: w systemie: 1 (jedna) osoba ochrony całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 6.Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w §1 w odniesieniu do terenu i obiektów ośrodka hipoterapii położonych przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni wykonywana ma być w systemie 1 (jedna) osoba ochrony codziennie w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach od 19:00 do 07:00 rano dnia następnego. 7.Zamawiający informuje, iż ilość godzin ochrony jest ilością szacunkową (przewidywaną przez Zamawiającego). W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od częstotliwości ilości i harmonogramów świadczenia usług. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 8.Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób ochrony obiektów lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 9.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 10.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów przy ulicy Olimpijskiej 5/9: 1)obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2)monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (będących własnością Zamawiającego); 3)stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 4)podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do GOSiR od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6)ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7)uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektów GOSiR; 8)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 9)sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektów GOSiR oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do budynków i budowli, zamykanie bramy parkingowej; 10)niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg dojścia od ogrodzenia posesji do budynku administracji, hali gier, hali LA; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania boisk sportowych z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) wydawanie kluczy podczas nieobecności pracownika recepcji oraz prowadzenie rejestru wydawania kluczy; 14) prowadzenie dziennika służby; 15) patrolowanie terenu i obiektów przy użyciu psa będącego własnością Zamawiającego, minimum 1 obchód na 2 godziny. 11.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektów morskiej przystani jachtowej - Marina Gdynia przy Al. Jana Pawła II 13A wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektów poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie morskiej przystani jachtowej oraz na budynku sanitarnym (będących własnością Zamawiającego); 3) stałą łączność osoby ochrony z kierownikiem Mariny Gdynia; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) w czasie służby (tj. między godziną 20:00 wieczorem a 06:00 rano) dwukrotne patrolowanie oznakowanym zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym Wykonawcy miejsca ochrony, przybycie patrolu musi być odnotowane w dzienniku służby przez dowódcę patrolu; 6) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do Mariny Gdynia od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 7) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 8) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie Mariny Gdynia; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 10) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych budynku Mariny Gdynia oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść, bram; 11) w trakcie trwania dyżuru osoba ochrony będzie miała obowiązek pełnić w podstawowym zakresie obowiązki bosmana tj. prowadzić dziennik służb, obsługę radiostacji VHF (odbieranie zgłoszeń wejścia i wyjścia jednostek) i notowanie powyższego w dzienniku ruchu jednostek, rejestrację jednostek wpływających i wypływających z przystani, przyjęcia zgłoszenia jednostki, wskazania miejsca postoju, dokonywania spisu jednostek, a w przypadku pojawienia się jednostki zagranicznej poinformowania Straży Granicznej, dlatego też osoba ochrony musi posiadać uprawnienia radiooperatora krótkiego zasięgu w służbie morskiej SRC; Zamawiający na każdym etapie wykonywania umowy może żądać od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego uprawnienia osoby ochrony w tym zakresie; 12) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektów spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 13) niezwłoczne informowanie kierownika Mariny Gdynia i reagowanie osoby ochrony w przypadku łamania regulaminu Mariny Gdynia, powstania zagrożenia na lądzie lub wodzie osób bądź mienia, zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi; 14) patrolowanie w czasie trwania dyżuru terenu morskiej przystani jachtowej wraz z placem zabaw i budynkiem sanitarnym z zapleczem dla ratowników oraz punktem medycznym na plaży miejskiej Gdynia - Śródmieście - minimum 1 obchód na 1 godzinę; 15) prowadzenie dziennika służby. 12.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu przy ulicy Kazimierza Górskiego 10: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie, będących własnością Zamawiającego; 3) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie obiektu; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) prowadzenie dziennika służby; 14) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 13.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu stadionu GOSiR przy ul. Olimpijskiej: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony, jednakowo ubranych w tym w szczególności :biała koszula i krawat, wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; w jednym czasie Wykonawca zapewni trzy osoby ochrony, z tym, że jedna osoba ochrony musi posiadać status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia uprawniającą do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu; (dwie osoby ochrony oddelegowane zostaną do dwóch recepcji, z których jedna wyposażona jest w system monitoringu); 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie stadionu (będących własnością Zamawiającego); 3) stałą łączność osób ochrony między sobą w czasie wykonywania służy; 4) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 5) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do stadionu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 6) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 7) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie stadionu; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; 9) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych stadionu oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 11) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg, chodników, dojść do obiektu; 12) sprawdzanie poprawności wykorzystania obiektu z ustalonym grafikiem i odnotowywanie nieprawidłowości w dzienniku służby; 13) prowadzenie dziennika służby; 14) patrolowanie obiektu. 14.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu kompleksu sportowego przy ul. Nauczycielskiej w Gdyni: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) stałą łączność osoby ochrony z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego; 3) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do obiektu od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia w ciągu jednego miesiąca, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 4) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 5) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść; 6) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych obiektu oraz zamknięcie niezabezpieczonych wejść do obiektu, zamykanie bramy wjazdowej; 7) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, zalegającym śniegiem, itp.; 8) w sezonie zimowym odśnieżanie koniecznych dróg; 9) prowadzenie dziennika służby; 10) patrolowanie obiektów minimum 1 obchód na 1 godzinę. 15.W ramach usług objętych umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w odniesieniu do terenu i obiektu ośrodka hipoterapii przy ul. Spółdzielczej 4: 1) obsadę składającą się z umundurowanych (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia) osób ochrony wyposażonych w środki łączności, osoby ochrony winny wyglądać schludnie; 2) monitorowanie terenu i obiektu poprzez system kamer przemysłowych zamontowanych na terenie ośrodka hipoterapii (będących własnością Zamawiającego); 3) podłączenie do stacji monitorowania oraz monitorowanie zamontowanych w obiekcie systemów alarmowych; 4) użycie w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego Wykonawcy (czas dojazdu patrolu do ośrodka od chwili zgłoszenia - max 10 minut); Zamawiającemu przysługuje prawo dwukrotnego sprawdzenia, czasu dojazdu patrolu poprzez kontrolne wezwanie patrolu; 5) ubezpieczenie za szkody powstałe w okresie czasu dojazdu patrolu interwencyjnego; 6) uruchamianie i wyłączanie systemów alarmowych znajdujących się na terenie ośrodka; 7) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi wewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść; 8) sprawdzanie poprawności zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych ośrodka oraz zamknięcie wszelkich niezabezpieczonych wejść, bram; 9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i odpowiednich służb o zagrożeniach obiektu spowodowanych awarią instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, pożarowej, itp.; 10) prowadzenie dziennika służby; 11) patrolowanie obiektu, minimum 1 obchód na 1 godzinę. 16.Każdy patrol, składać się musi z co najmniej dwóch osób ochrony posiadających status pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić gotowość jednocześnie dwóch takich patroli na terenie Gdyni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • ASKAR Sp. z o.o., Mikołaja Reja 13/15 lok.1024-1025, 81-874 Sopot, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18992,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 29987,28
  • Oferta z najniższą ceną: 29987,28 / Oferta z najwyższą ceną: 29987,28
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 03 stycznia 2013 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2012 roku pod pozycją 469354-2012, usługi uzupełniające w wysokości 30% zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 163 905,17 PLN, w Euro 40 776,49. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie. Niniejsze zamówienie dotyczy ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Rodzaj zamówienia: CPV 79710000-4 - usługi ochroniarskie
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.01.2014
Data udostępnienia informacji: 14.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2014 12:22 Dodanie informacji Maciej Zaborski