Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na konserwację i naprawę telewizji dozorowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na konserwację i naprawę telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2013 r. pod numerem: 452516 - 2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego na konserwację i naprawę telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na podłączeniu, konfiguracji oraz sprawdzeniu poprawności zapisu i odtwarzania oraz właściwej pracy funkcjonalności przeniesionej przez Zamawiającego części urządzeń systemu telewizji dozorowej System SD opartego o rozwiązanie Philips System 4 Server oraz DVR Simtec. 2.Urządzenia telewizji dozorowej przeniesione zostały z obiektu budynku hotelowego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni do obiektu administracyjnego zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni. 3.W celu przeprowadzenia prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu wszelkich niezbędnych urządzeń, materiałów i okablowania. 4.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę za pomocą własnego sprzętu oraz niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym między innymi podnośników, rusztowania. 5.Wykonawca podczas wykonywania prac musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 6.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 7.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.34.00.00-0, 50.34.30.00-1, 50.34.40.00-8, 35.12.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44447,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 28254,32
  • Oferta z najniższą ceną: 28254,32 / Oferta z najwyższą ceną: 28254,32
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 22 kwietnia 2013 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 44.447,29 PLN, w Euro 11.057,64. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 49645-2013 z dnia 03.04.2013 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na podłączeniu, konfiguracji oraz sprawdzeniu poprawności zapisu i odtwarzania oraz właściwej pracy funkcjonalności przeniesionej przez Zamawiającego części urządzeń systemu telewizji dozorowej System SD opartego o rozwiązaniu Philips System 4 Server oraz DVR Simtec na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 06.11.2013
Data udostępnienia informacji: 06.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2013 14:20 Dodanie informacji Maciej Zaborski