Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi kotwiczenia podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Gdynia: Usługi kotwiczenia podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Numer ogłoszenia: 242306 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem: 242310 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 138947-2014 z dnia 2014-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 63726900-3- usługi kotwiczenia. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi kotwiczenia oraz demontażu infrastruktury toru zawodów imprezy sportowej Red Bull Air Race World...
Termin składania ofert: 2014-07-07
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138947 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kotwiczenia podczas imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 63726900-3- usługi kotwiczenia. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi kotwiczenia oraz demontażu infrastruktury toru zawodów imprezy sportowej Red Bull Air Race World Championship Gdynia (zwana dalej Imprezą), która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku, w tym kotwiczenia i operacji zejścia z kotwicy stalowych pontonów pływających (bez własnego napędu) przeznaczonych do pracy na wodzie. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania infrastruktury toru zawodów zlokalizowanego na wodzie, w tym kotwiczenia na określonych pozycjach dostarczonych przez Zamawiającego 8 stalowych pontonów pływających, a po zakończeniu Imprezy operacji zejścia z kotwiczenia, przy użyciu będącej w posiadaniu Wykonawcy jednostki wielofunkcyjnej klasyfikowanej jako Anchor Handling Vessel o następujących parametrach (zgodnych z zasadami stosowanymi przez towarzystwa klasyfikacyjne): 1) długość jednostki minimum 20,00 m; 2) szerokość jednostki minimum 7,00 m; 3) wysokość kadłuba jednostki minimum 2,50 m; 4) moc silnika lub łączna silników minimum 1000 kW; 5) ster strumieniowy o mocy minimum 180 kW; 6) prędkość minimum 10 węzłów; 7) uciąg na palu minimum 18 ton; 8) dźwig kotwiczny minimum 45 ton; 9) podnośnik hydrauliczny. 4. Wykonawca dla potrzeb realizacji zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia obsady osobowej jednostki posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, w tym między innymi: 1) zapewnienia odpowiedniej ilości osób zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacyjnej jednostki, 2) zapewnienia obsady osobowej posiadającej odpowiednio udokumentowane kwalifikacje uprawniające do obsługi jednostki zgodnie ze stosownymi przepisami. 5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odpowiednie przygotowanie jednostki wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie wszystkich elementów niezbędnych do kotwiczenia i oznaczenia nawigacyjnego pontonów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Realizacja zamówienia obejmuje następujące miejsca: 1) baseny portowe Portu Gdynia, w tym Nabrzeże Angielskie na terenie Dalmoru S.A. - Molo Rybackie Gdynia, jako Strefa Operacji Wodnych Imprezy; 2) wody Zatoki Gdańskiej zlokalizowane na wysokości plaży Gdynia Śródmieście oraz Bulwaru Nadmorskiego Gdynia, do odległości 200 metrów od linii brzegowej. Dokładne miejsca realizacji usługi zostaną wskazane i uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę po podpisaniu umowy. Zamawiający załącza rysunek przedstawiający lokalizację toru zawodów, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Termin świadczenia usług kotwiczenia oraz demontażu infrastruktury toru wyścigu imprezy: od dnia 11 lipca 2014 roku godz. 8:00 do 30 lipca 2014 roku godz. 18:00; gotowość toru wyścigu na dzień 23 lipca 2014 roku na godzinę12:00. Zamawiający przewiduje łącznie 12 dni pracy w systemie 12 godzin dziennie. 8. Terminy i godziny, o których mowa w ust. 7 oraz miejsca realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 6 mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Z tytułu zmiany terminów, skrócenia terminu realizacji zamówienia jak i lokalizacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wykonawca będzie świadczył usługę kotwiczenia i demontażu infrastruktury toru wyścigu przy wykorzystaniu jednostki sprawnej technicznie, dopuszczonej do użytkowania i eksploatacji, posiadającej wszelkie aktualne przeglądy techniczne, zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków lub innego towarzystwa klasyfikacyjnego oraz posiadającej wymagane prawem ubezpieczenie jednostki pływającej, wyposażonej w wymagany sprzęt BHP i p.poż. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty poświadczające dopuszczenie jednostki do użytkowania i eksploatacji. 10. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 11. W przypadku wystąpienia awarii jednostki Wykonawca zobowiązuje się w terminie 2 dni od momentu wystąpienia awarii, w porozumieniu z Zamawiającym, podstawić jednostkę zastępczą o parametrach spełniających co najmniej minimalne wymagania określone w SIWZ. 12. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 18. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 20. Zamawiający dopuszcza płatność wynagrodzenia w formie zaliczki tj.: wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób: zaliczka w wysokości 20% ceny ofertowej brutto, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, pozostała część wynagrodzenia płatna będzie w 2 ratach, w wysokościach określonych w umowie po wykonaniu danej części zamówienia. 21. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do ekspozycji materiałów reklamowych w szczególności na jednostce wykonującej czynności kotwiczenia o treści podanej przez Zamawiającego, w celach promocyjnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.72.69.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Aqua Solutions International B.V., Nijverheidsweg 1-2, KJ Heinenoord, kraj/woj. Holandia.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 671759,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 874763,70
·         Oferta z najniższą ceną: 874763,70 / Oferta z najwyższą ceną: 874763,70
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 12:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski