Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę ochrony podczas festynu z okazji Dnia Dziecka

Gdynia: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2013 r. pod numerem: 214328 - 2013
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 202736-2013 z dnia 2013-05-24 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zwanego dalej Festynem, który odbędzie się w dniu 02 czerwca 2013 roku na terenie Plaży Gdynia Śródmieście. 2.Wykonawca...
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202736 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zwanego dalej Festynem, który odbędzie się w dniu 02 czerwca 2013 roku na terenie Plaży Gdynia Śródmieście. 2.Wykonawca zobowiązany jest w dniu Festynu świadczyć usługi objęte nn. umową przez łącznie 8 godzin, zaczynając od godziny 10:00 do godziny 18:00. 3.W ramach usługi objętej umową Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę składającą się z 8 (ośmiu) osób ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki łączności (zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia), zorganizowanych w 2 osobowe patrole, z tym, że: 1)od godziny 10:00 do godziny 11:00 i od godziny 17:00 do godziny 18:00 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 2 (dwie) osoby, 2)od godziny 11:00 do godziny 17:00 Wykonawca zapewni do dyspozycji Zamawiającego 8 (osiem) osób. 4.Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy w szczególności do: 1)czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz interwencji w razie zakłócenia przez uczestników Festynu porządku publicznego, 2)użycia w razie potrzeby oznakowanego zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. Patrol składać się musi z co najmniej dwóch licencjonowanych pracowników ochrony (co najmniej pierwszego stopnia), posiadających uprawnienia do podjęcia czynności bezpośredniego przymusu, 3)współdziałania z przedstawicielami Zamawiającego. 5.W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od harmonogramu świadczenia usługi. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 6.Zamawiający w razie potrzeb zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania ilości osób lub/i do zwiększenia lub zmniejszenia czasu ich pracy. 7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z usługi zabezpieczenia Festynu, w przypadku rezygnacji z jego organizacji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • ASKAR Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 13/15 lok. 1024-1025, 81-874 Sopot, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163905,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1023,36
·         Oferta z najniższą ceną: 1023,36 / Oferta z najwyższą ceną: 1023,36
·         Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 03 stycznia 2013 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 163.905,17 PLN, w Euro 40.776,49. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 469354-2012 z dnia 23.11.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie. Niniejsze zamówienie dotyczy ochrony podczas nowej imprezy Zamawiającego t. j. Festynu z okazji Dnia Dziecka. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.06.2013
Data udostępnienia informacji: 04.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2013 13:56 Dodanie informacji Maciej Zaborski