Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udostępnienie wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb Red Bull Air Race Gdynia

Gdynia: Udostępnienie wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia

Numer ogłoszenia: 242322 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem: 242322 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 190670-2014 z dnia 2014-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością (pozostających w...
Termin składania ofert: 2014-06-13
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190670 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością (pozostających w dyspozycji) Wykonawcy barierek wolnostojących na potrzeby imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku, na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją rysunkową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Barierki ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem Imprezy przygotowanym przez Zamawiającego. 4. Barierki ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, lub 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po kilkanaście sztuk. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie barierek o łącznej długości 2.600 m, 2) transport i rozładunek barierek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) montaż i rozstawienie barierek w terenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy barierek, 4) demontaż i wywiezienie barierek po zakończeniu Imprezy. 6. Ilości i terminy dostarczenia i rozstawienia i demontażu barierek: 1) dla potrzeb strefy Imprezy Masowej - w dniu 23.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 2.350 m barierek na terenie Bulwaru Nadmorskiego i przyległych plaż; gotowość na godzinę 08.00 w dniu 24.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; 2) dla potrzeb strefy Race Airport - w dniu 12.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 100 m barierek na terenie portu lotniczego Kosakowo; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 13.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 31.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku; 3) dla potrzeb strefy Red Bull Marina - w dniu 20.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 150 m barierek na terenie Marina Gdynia; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 21.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku, dokładne miejsca i sposób ustawienia ogrodzeń uzgodnione będzie z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek jak ich lokalizacje mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 1 tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 8. Zamawiający informuje, iż ilości barierek wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Szczegółowy opis barierki: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3) materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5) wszystkie dostarczone barierki maja być tego samego typu i rozmiaru, 6) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 7) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm, 8) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9) wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10) grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,5 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 12 cm do 15 cm, 11) w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm - 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 330 stopni, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia barierek zgodnie z planem Zamawiającego i ich demontażu i wywiezienia po Imprezie, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć barierki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę barierek, 3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia barierek zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 4) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 5) odebranie danej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 6) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 7) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych dostarczonych barierek, Zamawiający postawi barierki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem/mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub/i wadach w barierkach; Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie tj. w dniu wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię barierek bezpośrednio na miejsce ich rozstawienia, 8) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.81.10-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Toi Toi Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 114820,50
·         Oferta z najniższą ceną: 114820,50 / Oferta z najwyższą ceną: 114820,50
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 13:13 Dodanie informacji Maciej Zaborski