Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Gdynia: Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia

Numer ogłoszenia: 242336 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2014 r. pod numerem: 242336 - 2014
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 117543-2014 z dnia 2014-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44211100-3-budynki modułowe i przenośne, 45223800-4-montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45000000-7-roboty budowlane, 45331210-1-instalacja wentylacji mechanicznej,...
Termin składania ofert: 2014-06-09
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117543 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy Red Bull Air Race World Championship Gdynia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44211100-3-budynki modułowe i przenośne, 45223800-4-montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45000000-7-roboty budowlane, 45331210-1-instalacja wentylacji mechanicznej, 45311000-0- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45314000-1-instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, 45315000-8-instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach, 45262110-5 - demontaż gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, montaż, posadowienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie kontenerów/modułów dla potrzeb imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie i udostępnienie kontenerów/modułów pojedynczych wraz z instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną i wentylacyjną oraz niezbędnym wyposażeniem, o wymiarach 6mx2,5m - 17 sztuk, 2) wykonanie i udostępnienie kontenerów/modułów pojedynczych o wymiarach 6mx2,5m - 5 sztuk, 3) wykonanie i udostępnienie kontenerów/modułów podwójnych wraz z instalacjami: elektryczną, telekomunikacyjną i wentylacyjną oraz niezbędnym wyposażeniem, o wymiarach 6mx5m - 8 sztuk, 4) transport i rozładunek kontenerów/modułów w terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku gotowości do montażu i posadowienia kontenerów/modułów w terenie, 5) montaż kontenerów/modułów, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz ich posadowienie w terenie, zgodnie z instrukcjami dostawcy kontenerów/modułów, 6) podłączenie kontenerów/modułów do istniejącej instalacji elektrycznej, przy czym doprowadzenie zasilania leży po stronie Zamawiającego, 7) demontaż i wywiezienie kontenerów/modułów po zakończeniu Imprezy, 8) uprzątnięcie terenu po zakończonym demontażu kontenerów/modułów. 4. W celu posadowienia kontenerów/modułów w terenie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wykonać wymagane fundamenty. 5. Montaż i posadowienie kontenerów/modułów w terenie nastąpi w terminie/ach uzgodnionym/ch przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później jednak niż na 2 dni przed każdym dniem, o którym mowa w ust. 10. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kontenerów/modułów o estetycznym wyglądzie, nie uszkodzonych, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. W razie dostarczenia kontenerów/modułów zużytych, zniszczonych, uszkodzonych o nieestetycznym wyglądzie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany w terminie 24 h. Zamawiający zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji kontenerów/modułów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do ich ochrony przez zewnętrzną firmę ochroniarską od czasu ich zwrotu Wykonawcy protokołem zdawczo - odbiorczym. 7. Podstawowe wymagania techniczne/ warunki dla udostępnianych kontenerów/modułów: 1) wymiary zewnętrzne 6000x2500x2800 (wys.) mm dla kontenerów/modułów pojedynczych, 6000x5000x2800 (wys.) mm dla kontenerów/modułów podwójnych, z dopuszczalną tolerancją± 2,5% , przy czym wysokość pomieszczenia w świetle nie może być mniejsza niż 2,5 m, 2) możliwość ustawienia kontenerów w rzędzie, 3) możliwość poprowadzenia przewodów instalacyjnych Zamawiającego, w związku z czym część kontenerów musi mieć dostęp do kabli o podanych w opisie średnicach, 4) okno uchylno-rozwierne z zewnętrzną roletą antywłamaniową, (dotyczy kontenerów/modułów, dla których Zamawiający wymaga posiadania okien zgodnie z opisem ust. 8); 5) drzwi pełne, stalowe, zamykane za zamek z wkładką patentową, 6) system wentylacyjny, 7) oświetlenie górne, 8) wykładzina podłogowa z PCV lub drewniana. 8. Opis kontenerów/modułów i ich wyposażenia: 1) kontener pojedynczy Biuro Produkcji, posadowiony na terenie przedsiębiorstwa Dalmor S.A, wyposażony w co najmniej następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka; 2) kontener pojedynczy Strefa TV Serwer/Biuro, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony w co najmniej następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka, l) gniazdo 13A/230 V - 1 sztuka; 3) kontener pojedynczy Strefa TV TVN, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony w co najmniej następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka; 4) kontener pojedynczy Strefa TV ETV, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony w co najmniej następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka; 5) kontener pojedynczy Strefa Pomiar czasu, posadowiony w Gdyni przy parkingu Akwarium Gdyńskiego od strony Zatoki Gdańskiej, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okna - 6 sztuk na jednej ścianie, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, i) biurko 120 x 60 cm - 2 sztuki, j) krzesło biurowe, obrotowe - 6 sztuk, k) lodówka - 1 sztuka, l) kosz na śmieci - 1 sztuka, m) 3x gniazdo 13A/230V; 6) kontener pojedynczy Strefa TV Zdjęcia/WEB, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=30 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka; 7) kontener pojedynczy Strefa TV Newsroom, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=30 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka; 8) kontener pojedynczy Strefa Audio/Video, posadowiony na terenie Plaży Miejskiej w Gdyni Śródmieściu, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okna - 6 sztuk na jednej ścianie, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, i) biurko 120 x 60 cm - 2 sztuki, j) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, k) lodówka - 1 sztuka, l) kosz na śmieci - 1 sztuka, m) gniazdo 13A/230V - 3 sztuki; 9) kontener pojedynczy Strefa TV/realizacja Highlights, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=30 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka; 10) kontener pojedynczy Strefa International Compund Managment2, posadowiony na terenie przy Akademii Morskiej w Gdyni, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) dostęp do kabla o d=30mm-1 sztuka; 11) kontener pojedynczy Ochrona/Security posadowiony na terenie portu lotniczego Gdynia-Kossakowo, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampa sufitowa [58 Watt] - 2 sztuki, c) biurka 120x60 - 4 sztuka, d) krzesło biurowe obrotowe - 4 sztuki, e) krzesło biurowe zwykłe - 2 sztuki, f) gniazdo ścienne - 2 sztuki, g) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, h) komplet kluczy - 2 sztuki, i) dostęp do kabla o d=150mm - 1 sztuka; 12) kontener pojedynczy Aviation Office posadowiony na terenie portu lotniczego Gdynia-Kossakowo, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) dostęp do kabla o d = 30 mm - 1 sztuka, c) lampa sufitowa [58 Watt] - 2 sztuki, d) klimatyzator - 1 sztuka, e) gniazdo ścienne - 4 sztuki, f) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, g) komplet kluczy - 2 sztuki, h) biurko 160x60 cm - 2 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, j) krzesło biurowe zwykłe - 2 sztuki, k) lodówka - 1 sztuka, l) kosz na śmieci - 1 sztuka; 13) kontener pojedynczy Produkcja/Production Office posadowiony na terenie portu lotniczego Gdynia-Kossakowo, wyposażonego co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) dostęp do kabla o d= 30mm; 14) kontener pojedynczy Biuro mediów/Media Office posadowiony na terenie portu lotniczego Gdynia-Kossakowo, wyposażonego co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 8 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) dostęp do kabla o d= 150mm; 15) kontener pojedynczy (biletowy) Strefa Akredytacje Sky Lounge (HO.OC.003), posadowiony na terenie Akwarium Gdyńskiego w Gdyni, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 2 sztuki, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 2 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, 16) kontener pojedynczy Strefa Produkcji/National Production, posadowiony na terenie przy Akademii Morskiej w Gdyni, wyposażony co najmniej w następujące elementy a) okno z roletą - 1 sztuka, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator - 1 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 4 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) dostęp do kabla o d=30mm-1 sztuka; 17) Wyciszony kontener pojedynczy komentatorski, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim w Gdyni od strony Zatoki Gdyńskiej, wyposażony w co najmniej następujące elementy: a) okna na całej długości dłuższego boku lub przeszklony dłuższy bok, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 2 sztuki, c) klimatyzator o niskim poziomie hałasu - 1 sztuka, d) wydzielone ściankami działowymi 4 stanowiska dla komentatorów, e) gniazdo ścienne - 4 sztuki - po 1 na każde stanowisko, f) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, g) komplet kluczy - 4 sztuki, h) biurko 120 x 60 cm - 4 sztuki, i) krzesło biurowe zwykłe - 4 sztuki; 18) kontener podwójny Strefa TV MCR, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 2 sztuki, b) lampa sufitowa [58 Watt]- 4 sztuki, c) klimatyzator - 3 sztuka, d) gniazdo ścienne - 2 sztuki, e) szerokie drzwi zamykane na klucz (minimum 1 m szerokości) - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=300 mm - 2 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 2 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) gniazdo trójfazowe cee 63A/400V - 1 sztuka, l) gniazdo trójfazowe cee 16A/400V - 2 sztuki; 19) kontener podwójny Strefa TV/Realizacja, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 2 sztuki, b) lampa sufitowa [58 Watt] - 4 sztuki, c) klimatyzator - 2 sztuki, d) gniazdo ścienne - 4 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 2 sztuki, h) biurko 160 x 80 cm - 7 sztuk, i) krzesło biurowe, obrotowe - 10 sztuk, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka, l) gniazdo 13A/230V - 3 sztuki, 20) kontener podwójny Strefa TV/ Grafika, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia w Gdyni, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 2 sztuki, b) lampa sufitowa [58 Watt]- 4 sztuki, c) klimatyzator - 4 sztuki, d) gniazdo ścienne - 4 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 2 sztuki, h) biurko 160 x 60 cm - 8 sztuki, i) krzesło biurowe, obrotowe - 8 sztuki, j) krzesło zwykłe - 2 sztuki, k) lodówka - 1 sztuka, l) kosz na śmieci - 1 sztuka, m) gniazdo 13A/230V - 1 sztuka; 21) kontener podwójny bezokienny Strefa TV Riedel, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia w Gdyni, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) lampa sufitowa [58 Watt] - 4 sztuki, b) klimatyzator - 4 sztuki, c) gniazdo ścienne - 4 sztuki, d) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, e) komplet kluczy - 2 sztuki, f) dostęp do kabla o d=150 mm - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 8 sztuk, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) gniazdo trójfazowe cee 32A/400V - 1 sztuka; 22) kontener podwójny bezokienny Strefa TV Audio, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) lampa sufitowa [58 Watt] - 4 sztuki, b) klimatyzator - 2 sztuki, c) gniazdo ścienne - 4 sztuki, d) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, e) komplet kluczy - 2 sztuki, f) dostęp do kabla o d=150 mm - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 1 sztuka, h) krzesło biurowe, obrotowe - 2 sztuki, i) wysokie krzesło biurowe z podnóżkiem - 1 sztuka, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuka, l) gniazdo trójfazowe CEE 16A/400V -1 sztuka; 23) kontener podwójny bezokienny Strefa TV EVS, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) lampa sufitowa [58 Watt] - 4 sztuki, b) klimatyzator - 2 sztuki, c) gniazdo ścienne - 4 sztuki, d) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, e) komplet kluczy - 2 sztuki, f) dostęp do kabla o d=150 mm - 2 sztuki, g) krzesło biurowe, obrotowe - 6 sztuk, h) krzesło zwykłe - 2 sztuki, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka, k) 1 x gniazdo trójfazowe CEE 16A/400V; 24) kontener podwójny bezokienny Strefa TV Reżyser, posadowiony na terenie parkingu przy Akwarium Gdyńskim Gdynia, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) lampa sufitowa [58 Watt] - 4 sztuki, b) klimatyzator - 2 sztuki, c) gniazdo ścienne - 4 sztuki, d) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, e) komplet kluczy - 2 sztuki, f) dostęp do kabla o d=150 mm - 2 sztuki, g) biurko 160 x 60 cm - 2 sztuki, h) krzesło biurowe, obrotowe - 6 sztuk, i) lodówka - 1 sztuka, j) kosz na śmieci - 1 sztuka; 25) kontener podwójny Strefa Riedel, posadowiony na terenie portu lotniczego Gdynia-Kossakowo, wyposażony co najmniej w następujące elementy: a) okno z roletą - 2 sztuki, b) lampy sufitowe [ 58 Watt] - 4 sztuki, c) klimatyzator - 2 sztuki, d) gniazdo ścienne - 4 sztuki, e) drzwi zamykane na klucz - 1 sztuka, f) komplet kluczy - 2 sztuki, g) dostęp do kabla o d=150 mm - 1 sztuka, h) biurko 160 x 60 cm - 4 sztuki, i) krzesło zwykłe - 6 sztuk, j) lodówka - 1 sztuka, k) kosz na śmieci - 1 sztuki, l) gniazdo trójfazowe cee 16A/400V - 2 sztuki; 26) kontenery pojedyncze magazynowe posadowione na terenie strefy produkcji w rejonie parkingu przed Akademią Morską w Gdyni - 3 sztuki, 27) kontenery pojedyncze magazynowe, posadowione na terenie portu lotniczego Gdynia-Kossakowo - 2 sztuki 9. Kontenery/moduły wykorzystywane będą dla potrzeb Zamawiającego w następujących terminach: 1) Kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 1 - od dnia 14 lipca 2014 roku - do dnia 31 lipca 2014 roku (łącznie 18 dni), 2) Kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 - 10 - od dnia 18 lipca 2014 roku - do dnia 29 lipca 2014 roku (łącznie 12 dni), 3) kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 11 - 14 - od dnia 15 lipca 2014 roku - do dnia 30 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 16 dni), 4) kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 15 - od dnia 22 lipca 2014 roku - do dnia 28 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 7 dni), 5) kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 16 - od dnia 13 lipca 2014 roku - do dnia 30 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 18 dni), 6) kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 17 - od dnia 23 lipca 2014 roku - do dnia 27 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 5 dni) 7) kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 18 - 24 - od dnia 18 lipca 2014 roku - do dnia 29 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 12 dni), 8) kontener/moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 25 - od dnia 15 lipca 2014 roku - do dnia 30 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 16 dni), 9) kontener/ moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 26 - od dnia 13 lipca 2014 roku - do dnia 30 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 18 dni), 10) kontener/ moduł, o którym mowa w ust. 8 pkt. 27 - od dnia 15 lipca 2014 roku - do dnia 30 lipca 2014 roku (każdy z kontenerów łącznie 16 dni). 10. Wymagania w zakresie sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, posadowienia i demontażu, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć kontenery/moduły na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę kontenerów/modułów, 3) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie (faksem lub mailem) zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia kontenerów/modułów w terenie, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem rozpoczęcia montażu/ów i posadowienia kontenerów/modułów w terenie, 4) Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać teren/y montażu i posadowienia kontenerów/modułów w terenie w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do montażu i posadowienia kontenerów/modułów, natomiast demontaż i wywóz kontenerów/modułów nastąpi w terminie 2 dnia od upływu terminów użytkowania danego kontenera/modułu, o których mowa w ust. 9, 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty montażowe/demontażowe w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie montażu oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem montażu/demontażu; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury; Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, 6) na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu/ów montażu/demontażu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren/y montażu/demontażu, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować teren/y montażu/demontażu własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na terenie/ach montażu/demontażu, 8) wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności, 9) Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych/demontażowych, 10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót montażowych/demontażowych; przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania zamówienia osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy, 11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach, w przypadku ich zwołania przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, 12) niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia wykonania danej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (faksem lub mailem) zakończenie wykonania danej części przedmiotu zamówienia i gotowość do odbioru, 13) odebranie każdej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 14) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do każdego odbioru częściowego przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 15, 15) przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia każdego odbioru częściowego przedmiotu umowy, zawierającej między innymi: a) pisemnego oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją producenta kontenerów/modułów, b) dokumentacji technicznej zamontowanych kontenerów/modułów, c) certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów w tym oznakowania towarów, dotyczących zamontowanych materiałów, d) certyfikatów lub świadectw kontenerów/modułów i innych urządzeń, e) dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów, f) wszelkich niezbędnych pomiarów, 16) w przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia; w takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji, 17) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 18) Wykonawca zobowiązuje się po każdorazowym dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonych kontenerów/modułów nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w uzgodnionym przez strony terminie, a w braku porozumienia między stronami w tym zakresie nie później niż w terminie 2 dni od zgłoszenia, 19) przez cały czas wykonywania zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do kontroli wykonywania przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem zamówienia. 11. Zamawiający zapewni we własnym zakresie sieć elektryczną i teletechniczną do kontenerów w celu podłączenia przez Wykonawcę instalacji w kontenerach/modułach. 12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 13. Zamawiający informuje, iż lokalizacje poszczególnych kontenerów/modułów mogą ulec zmianie w związku z czym Zamawiający po podpisaniu umowy wskaże dokładne lokalizacje posadowienia danych kontenerów/modułów. 14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 15. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.11.00-3, 45.22.38.00-4, 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1, 45.31.50.00-8, 45.26.21.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Toi-Toi Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96120,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 599994,00
·         Oferta z najniższą ceną: 599994,00 / Oferta z najwyższą ceną: 999621,00
·         Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014
Data udostępnienia informacji: 19.08.2014
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2014 12:35 Dodanie informacji Maciej Zaborski