Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi ochrony.

Gdynia, dnia 14 maja 2012 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Gdynia: Świadczenie usługi ochrony podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2012 r. pod numerem: 106699 - 2012.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95357 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony podczas otwartych sesji treningowych reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas otwartej sesji treningowej reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się w dniu 05 czerwca 2012 roku o godzinie 17:00 na terenie Stadionu Miejskiego w Gdyni przy ul. Olimpijskie 5. 2. W rozumieniu art. 3 pkt. 3 lit a) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z poźn. zm.), Impreza ta jest imprezą masową mającą na celu popularyzację kultury fizycznej. 3. Wykonawca zobowiązany jest w dniu Imprezy świadczyć usługi objęte nn. zamówieniem przez łącznie 6 godzin, zaczynając od godziny 14:00 do godziny 20:00. 4. W razie zmiany potrzeb Zamawiającego możliwe są odstępstwa od harmonogramu świadczenia usługi. Zmiany w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Przedmiot umowy został sklasyfikowany jako: CPV 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 6. W ramach usług objętych zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest w szczególności zapewnić: 1) usługę ochrony Imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym w miejscu odbywania się samej Imprezy jak i na terenach bezpośrednio związanych z organizacją Imprezy, 2) obsadę składającą się z umundurowanych zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2005 Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) członków służb wyposażonych w środki łączności, 3) odpowiednią liczebność członków ochrony służb, w tym o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: a) 158 (sto pięćdziesiąt osiem) osoby ochrony służby informacyjnej i porządkowej w tym 32 osoby służby porządkowej legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 i 27 ustawy o ochronie osób i mienia, podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, b) 20 (dwadzieścia) osób ochrony służby parkingowej i technicznej, podlegających kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, 4) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym przez służby porządkowe, 5) czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników Imprezy przez służby informacyjne, 6) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczestników Imprezy regulaminu Imprezy i regulaminu obiektu (terenu) Stadionu Miejskiego w Gdyni, 7) wykonywanie czynności przez służby porządkowe i informacyjne na podstawie i zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 8) posiadanie przez służby porządkowe i informacyjne wymaganego oznakowania i ukończonych szkoleń oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania członków tych służb, na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, 9) użycie przez członka służby porządkowej, w razie zakłócenia przez uczestnika Imprezy porządku publicznego lub regulaminów, o których mowa w pkt. 6 środków przymusu bezpośredniego na podstawie i zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie osób i mienia. 7. W ramach zabezpieczenia Imprezy Wykonawca zobowiązany będzie współdziałać z Zamawiającym. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji zamówienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym na jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ekotrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Melomanów 4 Przedstawicielstwo Gdynia, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180775,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 56580,00
  • Oferta z najniższą ceną: 56580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56580,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - zamówienie może być świadczone przez jednego wykonawcę w związku z udzieleniem w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 03 stycznia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów Zamawiającego oraz zabezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2011 roku pod pozycją 310797, usługi uzupełniające w wysokości 35 % zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi wartość 180.777,54 PLN, w Euro 44.974,01. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu, zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności ochrony dodatkowego obiektu Zamawiającego, ochronny dodatkowej imprezy sportowej organizowanej przez Zamawiającego, zwiększenia ilości godzin ochrony na danym obiekcie. Niniejsze zamówienie dotyczy ochrony podczas nowej imprezy Zamawiającego t. j. otwartej sesji treningowej reprezentacji Irlandii biorącej udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012, i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Rodzaj zamówienia: CPV 79710000-4 - usługi ochroniarskie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 14.05.2012
Data udostępnienia informacji: 15.05.2012
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2012 08:12 Dodanie informacji Maciej Zaborski