Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Numer ogłoszenia: 156629 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2015 r. pod numerem: 156629 - 2015
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 151415-2015 z dnia 2015-10-16 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia
Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane polegające na: 1) wykonaniu naprawy progu w wymienionych w ramach Zamówienia Podstawowego stalowych drzwiach wejściowych do budynku Hali Lekkoatletycznej, 2) wykonaniu dwóch sztuk...
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151415 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane polegające na: 1) wykonaniu naprawy progu w wymienionych w ramach Zamówienia Podstawowego stalowych drzwiach wejściowych do budynku Hali Lekkoatletycznej, 2) wykonaniu dwóch sztuk logo Gdynia Sport; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na istniejącej nawierzchni tartanowej; Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Limex Plus Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231442,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 3185,82
·         Oferta z najniższą ceną: 3185,82 / Oferta z najwyższą ceną: 3185,82
·         Waluta: PLN .
 
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·         1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·         2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 23 lipca 2015 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 231.442,07 PLN, w Euro 54.780,48. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 163792-2015 z dnia 02.07.2015 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-5 SIWZ. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie, na terenie Hali Lekkoatletycznej przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, przez Wykonawcę roboty budowlanej polegającej na naprawie progu drzwi oraz malowaniu nawierzchni tartanowej. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.10.2015
Data udostępnienia informacji: 27.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2015 15:17 Dodanie informacji Maciej Zaborski