Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane uzupełniające na rozbiórkę budynku hotelowego na terenie GOSiR przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na rozbiórkę budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2013 r. pod numerem: 260725 - 2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na rozbiórkę budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty uzupełniające polegające na zagospodarowaniu terenu na powierzchni około 128,64 m2 w postaci wykonania utwardzenia nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej o wymiarach 10x20x8 cm. 2.Nawierzchnia musi nawiązywać do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. 3.Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia na 14 dni od dnia podpisania umowy. 4.Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 5.Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a także zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy. 7.Wykonawca oświadcza, że materiały użyte przy wykonaniu niniejszego zamówienia będą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 8.Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 9.Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzymać porządek na placu budowy. 10.Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 11.Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania umowy ponosić będzie Wykonawca. 12.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 13.Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót. 14.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 15.Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PHU KSK Coloseum Kiedrowska Katarzyna, ul. Uczniowska 10, 84-242 Kłębowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128796,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 13800,00
  • Oferta z najniższą ceną: 13800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13800,00
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 23 października 2013 roku w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbiórkę budynku hotelowego na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 128.796,36 PLN, w Euro 32.042,08. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 370184-2013 z dnia 12.09.2013 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego, w związku ze zwiększeniem powierzchni zagospodarowania terenu pozostałego po rozbiórce budynku hotelowego, jest zagospodarowanie terenu na powierzchni około 128,64 m2 w postaci wykonania utwardzenia nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej o wymiarach 10x20x8 cm. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.12.2013
Data udostępnienia informacji: 03.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2013 15:32 Dodanie informacji Maciej Zaborski