Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Remont hali gier GOSiR

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Remont hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni.

Numer ogłoszenia: 2179 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2014 r. pod numerem: 2179 - 2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na Remont hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45410000-4 - tynkowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia, są roboty budowlane uzupełniające polegające na kuciu i zabetonowaniu bruzd w betonie, kładzeniu instalacji elektrycznej, malowaniu powierzchni na terenie Hali Gier przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ryszard Marcinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPHU Marbud Ryszard Marcinkiewicz, ul.Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122449,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 7778,19
  • Oferta z najniższą ceną: 7778,19 / Oferta z najwyższą ceną: 7778,19
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 19 listopada 2013 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont hali gier Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 122.449,78 PLN, w Euro 30.463,17. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 438774-2013 z dnia 28.10.2013 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie przez Wykonawcę roboty budowlanej polegającej na kuciu i zabetonowaniu bruzd w betonie, kładzeniu instalacji elektrycznej, malowaniu powierzchni na terenie Hali Gier przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2014
Data udostępnienia informacji: 07.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2014 10:54 Dodanie informacji Maciej Zaborski