Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia na przebudowę sieci energetycznej wraz z budową muru oporowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gdynia: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na przebudowę sieci energetycznej (linii kablowych 0,4 kV) wraz z budową muru oporowego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2012 r. pod numerem: 519058 - 2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające do zamówienia podstawowego na przebudowę sieci energetycznej (linii kablowych 0,4 kV) wraz z budową muru oporowego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty uzupełniające polegające na: 1) robotach rozbiórkowych - 3,5 m3, 2) wykonaniu schodów - 3,5 m3, 3) rozebraniu okładzin murków i wykonaniu izolacji murków 13,36 m2, 4) licowaniu ścian płytkami - 13,36 m2, 5) przygotowaniu i montażu zbrojenia - 74,3 kg, 6) uzupełnieniu istniejących murków - 0,566 m3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.22.33.00-9, 45.32.00.00-6, 45.23.33.00-2, 45.42.11.60-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Kopacz Mirosław Firma Usługowo-Produkcyjna Protel, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121884,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 24248,98
  • Oferta z najniższą ceną: 24248,98 / Oferta z najwyższą ceną: 24248,98
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 04 grudnia 2012 r. w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę sieci energetycznej (linii kablowych 0,4 kV) wraz z budową muru oporowego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, co stanowi wartość 121.884,48 PLN, w Euro 30.322,54. Zgodnie z zapisami SIWZ i treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 435274-2012 z dnia 06.11.2012 r., zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia podstawowego uwzględniono roboty rozbiórkowe, licowanie ścian płytkami, remont istniejącego muru oporowego oraz naprawę dwóch par schodów. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są roboty rozbiórkowe, wykonanie schodów, licowanie ścian płytkami, uzupełnienie istniejących murków. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych co zamówienie podstawowe i jest z nim zgodne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 19.12.2012
Data udostępnienia informacji: 19.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2012 13:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski