Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przegląd i konserwacja telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Gdynia: Przegląd i konserwacja telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2012 r.  pod numerem: 257761 - 2012
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 232469-2012 z dnia 2012-11-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie...
Termin składania ofert: 2012-11-12

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 232469 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przegląd i konserwacja telewizji dozorowej zainstalowanej na obiektach Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 50340000-0 usługi w zakresie konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych, 50343000-1 usługi w zakresie konserwacji urządzeń wideo, 50344000-8 usługi w zakresie konserwacji urządzeń optycznych, 35120000-1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na przeglądzie i konserwacji elektronicznych systemów telewizji dozorowej zainstalowanych na obiektach Zamawiającego, zapewniające ich sprawne i prawidłowe funkcjonowanie. 3. Rodzaje zainstalowanych systemów i miejsce ich usytuowania: 1) System CCTV SD oparty o DVR Dedicated Micros, zainstalowany na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanej przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni wraz z budynkiem ratowników i placem zabaw na Plaży Miejskiej Gdynia Śródmieście, 2) System SD oparty o rozwiązanie Philips System 4 Server oraz DVR Simtec, zainstalowany na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, 3) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie zarządzające Avigilon Control Center, zainstalowany na terenie Narodowego Stadionu Rugby zlokalizowanym przy ulicy Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, 4) System CCTV Full HD oparty o oprogramowanie SeeTec 5 w wersji Enterprise, zainstalowany na terenie Stadionu Miejskiego zlokalizowanym przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni. 4. Usługę przeglądu i konserwacji należy przeprowadzać jednokrotnie w stosunku do każdego z systemów, o których mowa w ust. 3. 5. Wykaz sprzętu oraz zakres czynności konserwacyjnych określa załącznik nr 1 do SIWZ. 6. W celu przeprowadzenia przeglądu i konserwacji systemu na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować urządzenie umożliwiające uruchomienie sterowania bi-fazowego głowicami typu G3 realizowanego za pomocą kodu manchester, wspierającego rozwiązania firmy Philips. 7. W celu przeprowadzenia przeglądu i konserwacji systemu na terenie Stadionu Miejskiego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować: 1) Router Wi-Fi 4 porty LAN Ethernet min. 100MB/s, 1 port WAN Ethernet min. 100MB/s, obsługujący standard IEEE 802.11n, 2) Patchcord światłowodowy SC-SC - 2m, 3) dysk twardy 1TB do rejestratora CCTV, 4) dysk twardy 2TB SATA/USB, 5) dysk sieciowy - serwer plików, 4 dyskowy, procesory min. 2Ghz, 512RAM, dwa interfejsy siciowe 1 Gbit, możliwość pracy w RAID, obsługa dysków typu hot-swap. 6) media konwerwer Ehernet - RS485, 7) kartę sieciową PCI/PCIe - 4 porty 1Gbit/s. 8. W związku z tym, iż systemy zamontowane na Stadionie Miejskim i Narodowym Stadionie Rugby są objęte gwarancjami, ich konserwacja musi się odbywać zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi, które stanowią odpowiednio załącznik nr 7 do SIWZ dla Stadionu Miejskiego oraz załącznik nr 8 do SIWZ dla Narodowego Stadionu Rugby. 9. W ramach prowadzonych konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany zużytych elementów poszczególnych systemów. Zamawiający pod pojęciem zużyte elementy rozumie elementu podlegające naturalnemu zużyciu w wyniku ich użytkowania np. filtry, wentylatory, uszczelki, pochłaniacze wilgoci, klosze obudów, zakończenia połączeń giętkich, wycieraczki. 10. W ramach prowadzonych przeglądów i konserwacji Wykonawca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych uszkodzeń systemów. Wykonawca sporządza szczegółowy opis uszkodzeń wraz ze wskazaniem, czy uszkodzenia są objęte gwarancjami, o których mowa w ust 8. Wykaz uszkodzeń umożliwi Zamawiającemu wystąpienie o naprawę gwarancyjną do Wykonawcy systemu lub o dokonanie naprawy nie objętej gwarancją. 11. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w tym: 1) na terenach Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzacje w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania kamer IP Sanyo wydaną przez oficjalnego dystrybutora, bądź producenta urządzeń Sanyo, 2) na terenie Stadionu Miejskiego, za pomocą osoby/osób posiadającej/posiadających autoryzację w zakresie instalacji, konfiguracji, konserwacji i serwisowania systemów telewizji dozorowej IP bazującej na oprogramowaniu SeeTec 5 w wersji Enterprise wydaną przez krajowego dystrybutora lub producenta oprogramowania. 12. Wykonawca będzie świadczył usługę za pomocą własnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, w tym m.in. podnośniki, rusztowania. 13. Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia nie może wjeżdżać maszynami lub innym taborem na płytę boiska Stadionu Miejskiego i Narodowego Stadionu Rugby oraz musi uwzględnić maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża tj.: 1) 1t/m2 dla nabrzeży i falochronów przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) 1t/m2 dla dróg na terenie Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 3) 2,5 t/m2 dla dróg technicznych wokół boiska Narodowego Stadionu Rugby i Stadionu Miejskiego. 14. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przed rozpoczęciem usługi objętej przedmiotem zamówienia uzgodnić z Zamawiającym termin wykonywania prac, ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnych obiektów. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 15. Czas przeprowadzenia usługi przeglądu i konserwacji dla każdego systemu bezpieczeństwa nie może przekroczyć 2 tygodni łącznie. 16. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonania usługi wszelkie pomieszczenia, które są niezbędne do przeprowadzenia przeglądu i prac konserwacyjnych, z tym zastrzeżeniem że prace w nich prowadzone nie mogą kolidować z funkcjonowaniem obiektów. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 18. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego, o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego, objętego przedmiotem zamówienia. 19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennego harmonogramu prac. W harmonogramie Wykonawca wpisuje zakres wykonanej konserwacji, wykryte podczas konserwacji uszkodzenia oraz podjęte działania, rejestruje stany awaryjne i podejmowane działania. Przy każdej przeprowadzonej czynności osoba wykonująca czynności wpisuje datę oraz potwierdza ich wykonanie własnoręcznym podpisem. Wszelkie prace wykonane w ramach przedmiotu zamówienia będą potwierdzane w harmonogramie przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego. 20. Wykonawca po każdym wykonanym przeglądzie i konserwacji systemu telewizji dozorowej zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac i przedstawi protokół sporządzony przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje wraz z dokumentami potwierdzającymi jej/ich uprawnienia do wykonywania danych czynności. 21. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia. 22. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 23. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 25. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.34.00.00-0, 50.34.30.00-1, 50.34.40.00-8, 35.12.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Paweł Krzeszewski, Elżbieta Krzeszewska AMB S.C., Al. Zwycięstwa 236, 81-540 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45165,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 48533,34
  • Oferta z najniższą ceną: 48533,34 / Oferta z najwyższą ceną: 156210,00
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 05.12.2012
Data udostępnienia informacji: 05.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2012 14:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski