Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę sieci energetycznej (linii kablowych 0,4 kV) wraz z budową muru oporowego.

Gdynia: Przebudowa sieci energetycznej (linii kablowych 0,4 kV) wraz z budową muru oporowego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2012 r.  pod numerem: 501096 - 2012
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 435274-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 roboty budowlane, 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45110000-1 roboty rozbiórkowe, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45223300-9...
Termin składania ofert: 2012-11-22
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 435274 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci energetycznej (linii kablowych 0,4 kV) wraz z budową muru oporowego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 roboty budowlane, 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45110000-1 roboty rozbiórkowe, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45223300-9 budowa ściany oporowe, żelbetowej, 45320000-6 roboty izolacyjne, 45431000-7 układanie i montaż płyt, 45233253-7 układanie nawierzchni z kostki brukowej, 45233300-2 podbudowa nawierzchni, 45261400-8 opierzenia, 45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych, 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu, 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci energetycznej linii kablowych 0,4 kV zasilającej budynki administracyjne, budowa muru oporowego, remont przylegających murów oporowych oraz rozbiórka stacji transformatorowej przy ul. Olimpijskiej 5/9 w Gdyni, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pod nazwą Przebudowy linii kablowych 0,4 kV zasilających budynki administracyjne wraz z rozbiórką stacji transformatorowej, budową ściany oporowej oraz remontem murków oporowych w Gdyni przy ul. Olimpijskiej, opracowanym przez Krzysztofa Mączkowiaka i Witolda Urbana, (zwanym dalej Projektem) (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ), przedmiarami robót (stanowiącym odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do SIWZ). 3. Przedmiotem zamówienia jest: 1) rozbiórka istniejącej stacji trafo T-2316; 2) budowa nowego muru oporowego; 3) remont istniejącego muru oporowego; 4) budowa utwardzonego placu z kostki betonowej; 5) przebudowa sieci energetycznej linii kablowych 0,4 kV. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) całkowitą rozbiórkę budynku stacji trafo T-2316 o wymiarach w rzucie 10,71 x 6,26 m, o wysokości max.3,85 m i powierzchni zabudowy 67,050 m2 wraz z rozbiórką urządzeń i sieci instalacji energetycznych oraz rozbiórkę części terenu wokół budynku stacji trafo przeznaczonego do rozbiórki, 2) zagospodarowanie terenu po rozbiórce w postaci wykonania nowego muru oporowego wysokości 2,2 m, o objętości 10,81 m3 wraz z wykonaniem utwardzonego placu z kostki betonowej na powierzchni 77,55 m2, 3) remont istniejących murków oporowych wraz z obłożeniem płytami impregnowanymi z betonu architektonicznego na powierzchni 74,85 m2, 4) naprawę dwóch par schodów o powierzchni 20,28 m2, 5) wykonanie przebudowy sieci energetycznej linii kablowych 0,4 kV na czynnym obiekcie zakresie m.in.: a) demontażu rozdzielni SN - 1 kpl., rozdzielni NN - 2 kpl., transformatorów 15/0,4 kV, 630 kVA z komór stacji i przewiezienie na plac składowy - 2 szt., b) demontażu istniejących kabli SN ze stacji - 2 szt., c) wykonania muf kablowych NN - 22 szt., d) budowy odcinka linii kablowej YAKY 4x240 - 227 m, YAKY 4x120 - 164 m, YAKY 4x25 - 53 m, YKY 4x1,5 - 16 m, YKY 4x10 - 27 m, YKY 4x16 - 21 m, YKY 4x25 - 24 m, e) przełożeniu linii kablowej YLY 4x50 - 15 m, f) rozbiórce i ponownym ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni ok. 30 m2. 5. Podane w SIWZ jak i w projekcie nazwy dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na czynnym obiekcie w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 8. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 9. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, w tym również za usterki gwarancyjne. 14. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.14.00-9, 45.11.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.22.33.00-9, 45.32.00.00-6, 45.43.10.00-7, 45.23.32.53-7, 45.23.33.00-2, 45.26.14.00-8, 45.42.11.60-3, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Kopacz Mirosław Firma Usługowo-Produkcyjna Protel, ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365653,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 233700,00
  • Oferta z najniższą ceną: 233700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 280563,00
  • Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 10.12.2012
Data udostępnienia informacji: 10.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2012 15:41 Dodanie informacji Maciej Zaborski