Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni przez Przemysława Tarnackiego, będącego członkiem załogi Tarnacki Yacht Racing

05/01/2013    S4    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
 
PL-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
2013/S 004-003958
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.01.2013 roku i zamieszczono w dniu 05.01.2013 roku pod numerem 2013/S 004-003958
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Joanna Szabłowska, Anna Byczkowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gosirgdynia.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gosirgdynia.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni przez Przemysława Tarnackiego, będącego członkiem załogi Tarnacki Yacht Racing w ramach startów i przygotowań Zleceniobiorcy do regat żeglarskich w II połowie 2012 roku w Match Racingu w okresie od dnia podpisania umowy do 18.11.2012 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni przez Przemysława Tarnackiego, będącego członkiem załogi Tarnacki Yacht Racing w ramach startów i przygotowań Zleceniobiorcy do regat żeglarskich w II połowie 2012 roku w Match Racingu w okresie od dnia podpisania umowy do 18.11.2012 roku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Przemysłowi Tarnackiemu, zam. w Gdyni przy ul. Modrzewiowej 4b/16 jest zasadne, ponieważ zawodnik ten jest obecnie jedynym żeglarzem z Gdyni, odnoszącym tak spektakularne sukcesy w kraju i za granicą w Match Racingu. Przemysław Tarnacki to jeden z najwybitniejszych polskich żeglarzy Match Racingu. Wywodzi się z żeglarskiej rodziny, od pokoleń związanych z Gdynią. Od dziecka uczył się żeglować w Yacht Klubie STAL GDYNIA, z którym był związany przez wiele lat. Do najbardziej znaczących osiągnięć Tarnacki Yacht Racing można zaliczyć między innymi wywalczenie niekwestionowanego tytułu Mistrza Polski w latach 2008, 2010 oraz 2011. Ogromny sukces stanowi też wywalczenie 17 miejsca w światowym rankingu ISAF World Match Racing Rankings. Od początku bieżącego roku Tarnacki Racing Team jest niepokonany w licznych wyścigach krajowych, między innymi wiedzie prym w Polish Match Tour. W II połowie 2012 roku Przemysław Tarnacki wraz z załogą będzie startował w Match Racingu, m.in. w Polish Match Tour w Szczecinie, Slovenia Cup w Słowenii, Ledro Cup we Włoszech, Mistrzostwach Polski Gdynia Match Cup w Gdyni, Sopot Match w Sopocie, Polish Match Tour Giżycko w Giżycku, Polish Match Tour w Olsztynie, Berlin Match Race Qualifier w Niemczech, Genewa International Match Race w Szwajcarii, Berlin Match Race w Niemczech, Hamburg Match Race w Niemczech oraz w wielu treningach w Trójmieście, gdzie z powodzeniem będzie promował Gdynię.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GOSIR.DZPI.2711.21.2012.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 128-211960 z dnia 6.7.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Przemysław Tarnacki
ul. Modrzewiowa 4b/16
81-074 Gdynia
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 15 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.1.2013
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2013 13:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski