Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Promocję Miasta Gdyni podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta

08/07/2015    S129    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia 
Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji
2015/S 129-238304
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
 
Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.07.2015 roku i zamieszczono w dniu 08.07.2015 roku pod numerem 2015/S 129-238304
 
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Joanna Szabłowska
81-538 Gdynia
POLSKA
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdyniasport.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, który odbędzie się w dniach 29 - 31 maja 2015 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.
Kod NUTS PL633
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni podczas Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta, który odbędzie się 29-31.5.2015 poprzez między innymi umieszczeniu logo Gdynia sport na materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę dla potrzeb Regat, na wszystkich bojach regatowych, podczas trwania Regat, stronie internetowej Wykonawcy, umieszczeniu logo Miasta Gdyni w materiale filmowym promującym Regaty.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79342200
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 555 333,33 PLN
Bez VAT
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania VMG Orkisz Spółce Jawnej z siedzibą w Warszawie (00-389) przy ulicy Smulikowskiego 4 jest zasadne, ponieważ jest ona wspólnie z Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim współorganizatorem imprezy żeglarskiej - Żeglarski Puchar Trójmiasta. Na mocy leżących po stronie spółki obowiązków, jest ona uprawniona do zawierania dalszych zobowiązań w zakresie realizacji działań promocyjno-reklamowych, w tym między innymi pozyskiwania sponsorów. Żeglarski Puchar Trójmiasta to już trzecia edycja cieszących się ogromną popularnością regat, które odbywają się w trzech najważniejszych ośrodkach żeglarskich Zatoki Gdańskiej: Marinie Gdańsk, Marinie Sopot oraz Marinie Gdynia. Dzięki swojej wyjątkowej formule wydarzenie zyskało uznanie i sympatię środowiska żeglarskiego - na stałe wpisując się do kalendarza regatowego Trójmiasta. Poszerzenie formuły imprezy sportowej o atrakcyjny program kulturalny, który zaoferuje uczestnikom każde z trzech miast, z pewnością przyczyni się do wzrostu popularyzacji żeglarstwa i Zatoki Gdańskiej. Wysoki poziom organizacji oraz przemyślana strategia komunikacji oparta na idei promocji regionu przez sport, sytuują regaty wśród wyróżniających się wydarzeń realizowanych na terenie województwa pomorskiego.Żeglarski Puchar Trójmiasta został również doceniony przez kapitułę konkursu „Kryształowy Żagiel" i wyróżniony tytułem Turystycznej Imprezy Żeglarskiej Roku 2013. Jednocześnie przedmiotowe regaty znalazły się w trójce plebiscytu na „Produkt Turystyczny Województwa Pomorskiego 2014", organizowanego przez Pomorską Regionalna Organizację Turystyczną. Niniejsza impreza będzie doskonała formą promocji Miasta Gdyni oraz okazją do popularyzowania aktywnego tryby życia.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GCS.DZPI.2711.7.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 76-134942 z dnia 18.4.2015
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
28.5.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
VMG Orkisz Spółka Jawna
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 820 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.7.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.07.2015
Data udostępnienia informacji: 08.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2015 12:00 Dodanie informacji Maciej Zaborski